ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906102346   เจียรนัย   ไชยยานะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103458   ศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5919102502   จินตกานต์   ยิ้มสำราญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5919102503   จิรายุ   น่ารัก : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5919102504   จุฑาทิพย์   ศิริพันธุ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5919102519   พิชยา   เพ็งประไพ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5919102522   ภาวินี   สินศิริ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5919102527   สหภพ   เปรมสมบัติ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6001101358   รัตนพงษ์   พินทิสืบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001113324   นางสาวพรสุดา   ดวงดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113338   ศุภกานต์   พชกูล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004101362   เพ็ญนภา   ผู้ผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004108311   พิรัชฌา   จุ้ยพันธุ์ดี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108313   รสิตา   ประกอบบุปผา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6005101344   บุษญาภรณ์   โลกคำลือ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006103498   อาทิตยา   โพธิสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104414   ศันศนีย์   อุดทาเสด : การเงิน 3ชั่วโมง
6008111307   ธิชากรณ์   คงนุ่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6008115307   ฐิดาภรญ์   มุสิกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6012102302   กมลชนก   โพธิ์เหลือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102305   กานต์ธิดา   เลิศวิชยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102306   กิ่งกาญจน์   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102307   กุลวัฒน์   คำพุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102312   จารุวัฒน์   วงศ์ชุมภู : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102315   ชนิกานต์   สุขรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102316   ช่อผกา   เหมยแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102319   ชาญณรงค์   แสนริน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102329   ณัฐวุฒิ   ตันอุตม์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102330   ดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102333   เทียนชัย   กันยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102334   ธนากร   กันทะมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102337   ธันยพร   บุญภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102347   ประภัสสร   คาวะนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102348   ปัทมาภรณ์   วงศ์รักศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102349   ปาริชาติ   เรืองจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102351   พศวัต   คาดชะดาคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102353   พิมพ์ชนก   ละออ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102356   ภัณฑิรา   สมคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102357   ภัทรดนัย   ใจทาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102358   ภาณุวัฒน์   วงศ์ศรีธาตุ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102359   ภาณุวิชญ์   ปู่ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102361   โภคิน   วันใส : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102379   ศิริวรรณ   ปาลี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102380   ศุภณัฐ   ศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102383   สิรีธร   พิสิษฐ์กุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102390   หทัยรัตน์   ขยันงาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102393   อังคณา   นรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102396   อัณณ์ชญา   สาหร่าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6019101305   พิพัฒน์   กัสนุกา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6019101313   อนันต์   ศรีลารักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6101101302   กิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101303   แคทรียา   เชื่อมรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101304   จริญญา   โมกศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101306   จิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101308   จีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101309   จุฑามาศ   ไชยราช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101310   จุฑารัตน์   จันทรเสนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101311   จุฑารัตน์   มามา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101312   ชลธิชา   บัวผาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101313   ชัญญานุช   เกื้อชู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101314   ซูไรดา   เปาะอีแต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101317   ณัฐนรี   แก้วปินตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101318   ณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101319   ณัฐวดี   แสวงศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101320   ดาราพร   ประจักษ์กาญจนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101321   ดาราวรรณ   วงศ์สุวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101322   ทักษิณา   เขียวชุ่ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101323   ทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101324   ทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101326   ธนวัฒน์   หทัยแสนสุขสม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101328   ธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101330   นงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101331   นพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101333   นรินทร์   พิสัยเลิศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101334   นิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101335   เบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101336   ปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101339   ปานเทพ   วันศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101340   เปรมยุดา   จันทาทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101341   เปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101342   พงศธร   ครชาตรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101343   พงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101344   พนิดา   หลักแหลม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101346   พรทิพย์   พันหนองหล้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101348   พิมพ์ชนก   ยวงผ้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101349   พุทธิพงษ์   เชื้อกุลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101350   เพ็ญนภา   คำไส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101351   ภัทราภรณ์   คิดรักเมือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101352   ภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101353   ภูริวัจน์   วรรณโฆษิตพงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101354   มญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101358   รัชฎาพร   ธรรมจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101359   ลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101361   วรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101362   วริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101363   นางสาววิภาดา   พรมชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101365   ศราลักษณ์   ภิญโญจิตร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101366   ศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101367   ศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101368   ศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101370   โศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101372   สรัลรัตน์   อยู่รอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101373   สุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101375   สุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101376   อรัญญา   จิตรโคตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101377   อริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101378   อโรชา   นันเขียว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101379   อัญชลี   ขวัญยืน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101381   อัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101382   อารญา   รักซ้อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101383   อารยา   วงศ์ถานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101384   ภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101113328   วรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101124307   เกศกุลธร   กุดเป่ง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124309   จักร์รัญ   ปาระมี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124310   จิ๋ว   ทอนแต่ม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124312   ญาณิศา   นิลวัตร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124315   ณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124322   นายนุติ   บันใจ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124324   ยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101125306   ชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125311   ฐิติศักดิ์   ฉาดฉาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125315   ณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125321   ปฐมพร   บัวเทศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125333   นายวรวิช   อ๊อดทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6103101317   ธนกร   พงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102347   อรษา   สุดสม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103363   สุภนิดา   สุวรรณกาศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101307   กิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101310   จตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101311   จตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101313   จิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101315   ชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101321   นางสาวณัฏฐธิดา   สุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101322   ณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101323   ณัฐพงศ์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101329   นายณัฐวุฒิ   พรหมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101337   ธนวัฒน์   ไก่งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101338   ธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101340   ธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101344   นภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101345   นลิน   สายทองชั่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101346   นุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101348   เบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101349   ปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101350   ปนัสยา   รุจาคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101351   นายประสิทธิ์   บุญกว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101352   ปริดา   ตาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101353   นางสาวปิยธิดา   ชลประเสริฐสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101354   นายพงศพิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101360   พิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101361   พิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101365   ภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101366   ภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101367   ภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101369   นางสาวเมวิกา   กันภัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101376   วันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101379   ศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101380   ศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101385   สถาพร   ตีคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101388   สาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101391   สิริพิม   หมอดู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101392   สุจารี   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101393   สุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101394   สุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101396   สุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101400   หัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101401   อริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101402   อารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104102324   เมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102334   เสาวลักษณ์   ปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104103335   สิรินาถ   กฤสชนกนาถ : เคมี 3ชั่วโมง
6104105301   ชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101311   ขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101334   ธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101337   ธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101345   นัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101368   ภัทรวดี   เชื้อสายใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101402   สิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105311   ชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105313   ชลธิชา   ง้าวกาเขียว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105320   ณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105345   นางสาวปนัทดา   จิตร์มุง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105347   ประภัสรา   บุดดีแพง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105352   ปิยะภา   ขวัญวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105358   พัชรพล   นิลทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105369   นายภาณุภณ   อินทวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105370   ภานุเกียรติ   สีชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105371   ภาพิมล   โชคทวีกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105380   วริศรา   จันทร์เปียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105382   วสันต์   วงศ์มูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105398   สุชัญญา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105409   อริสา   ฐิตสิริพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101321   ชมาพรรณ   พารัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101344   ณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101346   ดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101347   ดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101357   ธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101429   รินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101437   วริศรา   คะชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102301   กนกนิภา   เกริกเกียรติปรีดา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102302   กนกพร   พงค์สวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102304   กมนรัตน์   ศรีภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102305   กมลลักษณ์   ซาววงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102306   กมลวรรณ   พึ่งบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102310   กันธิมา   ศรีวะรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102319   จตุรพร   ไชยณรงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102320   จันทร์จิรา   อุดทาสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102330   นางสาวชัญญา   วังศิริโชติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102344   นัคมน   ด้วงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102365   เบญจวรรณ   บริสุทธิ์เพ็ชร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102369   ปวีณวัสสา   ขันธนานันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102382   เพ็ญวรีย์   หัสดีบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102387   ภัทรวรินทร์   อินต๊ะทุ่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102393   มณีนุช   สุภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102394   ยาสะมีน   แย้มอยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102422   ศิรประภา   เหล็กเพชร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102435   สิรินทร์ยา   ขาวดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102436   สิริรัญญา   บุญมาก : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102440   สุนันทินี   คงเรือน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102441   นางสาวสุพัตรา   นวลยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102443   สุวนันท์   สุทธะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102444   สุวภัทร   ดอกรัก : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102454   อาทิตยา   วรรณต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102459   เอื้อการย์   นนท์นิติรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102460   ชฎาธาร   ขันท์ไพศาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103330   นางสาวแซ้บ   ลุงจาย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103345   ตรีทิพยนิภา   จี้ใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104318   จิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104363   ธีร์ธวัช   จันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104377   เบญจวรรณ   อภิชาตกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104395   ภูริณัฐ   เพียจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104420   ศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104423   สหชาติ   จันทะสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104446   ไอรดา   อินปินตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105339   อานนท์   ทองมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109101303   กษิรา   สินมณฑากิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101305   กันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101306   กัลย์สุดา   เมืองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101313   จื้อฉาง   แซ่หม่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101319   ชุติมณฑน์   อินตะกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101330   นางสาวธิดา   ใจคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101334   นพกร   เนตรสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101340   นุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101344   ปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101345   ปองศธร   ปิ่นแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101346   พงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101352   ภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101359   รัฐการ   บัญชาโต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101362   เรณุการ์   กองตู้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101367   วิภาภรณ์   อุไรรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101374   สมิตานัน   บุตรพรหม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101375   สโรชา   หาญผจญกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101378   สุทธิชา   ขันนารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101383   เสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101386   อมรทิพย์   สำรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101393   อารียา   อริยะลิขิตกร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101397   อำนวย   ลอห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101315   ชารีรัตน์   กันทะวัง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101317   ชุติมา   ใจแสน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101322   ณัฐพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101351   พลอย   แสนเหลี่ยว : การประมง 3ชั่วโมง
6112101306   จิรชญา   บุญทาคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112102332   ภูพิงค์   แสนใจเป็ง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102337   วลัญญา   สมบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102341   ศุภกร   ประวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112106309   จันทกานต์   เอกชัยวีรกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106312   ชุติมา   ธนพัฒน์ศิริ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106325   ธิติวุฒิ   ศรีวิมาลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106360   วีรยุทธ   เหล่าพิมพ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106368   สุดารัตน์   ไชยลาภ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6114101318   เจนจิรา   วุฒิวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101358   พัทธาดนย์   สดับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101368   ภูพิงค์   สิงห์ทอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101370   เมธาสิทธิ์   แดงสัก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101378   นายวรพล   รังษิมาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102319   ณัฐธิกา   ตะพัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102335   นิต้า   หีบทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102362   ศิริประภา   ไชยแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6115123344   นันทิยา   ผิวสด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123349   ปวีณา   อามาตรมนตรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123350   ผกามาศ   พลเยี่ยม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123363   นางสาวมลาภรณ์   เกตุแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123392   สิริพรวดี   ทองทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123399   สุวนันท์   ทองยุ้น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123405   อรวรรณ   ยะแบน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102302   กรรณิการ์   สุราช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102303   กฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102312   พิมพ์ลดา   พรหมมิจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102317   ชนนิกานต์   นาคะวิจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102319   ชลิดา   ตาบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102334   ธิดารัตน์   ขะจำปี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102343   นิษฐ์ชญา   นวลวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102351   พล   เมทา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102355   พิมพ์ลภัส   นาคะเกศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102366   ศิริตา   กาญจนามัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102367   ศิริลักษณ์   เครือดวงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102372   ชญาณิศา   น้อยศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102375   สุภาวดี   คำมะฤทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102376   สุวพิชญ์   ปัญญาแดง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6122101312   กิ่งแก้ว   ปลอดทองสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101317   เกรียงไกร   เรือนใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101323   จักรพงษ์   บุญสอน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101344   ณัฏฐณิชา   หงษาวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101351   ณัฐิกา   ทาต่อมวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101356   ทิวัตถ์   จุมปาคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101358   ธัญญาลักษ์   คำภีระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101360   ธาดา   อินทร์สุวรรณโณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101363   ธีระ   บัวเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101373   นิจจารีย์   สายสี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101375   นุสบา   เก่งกาจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101377   เบญจพล   มูลคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101378   เบญจมาศ   สุภานิชย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101379   เบญจรัตน์   ปานน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101386   พงษ์สถิต   ต้องสู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101392   พัชรมัย   เอี่ยมชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101401   มัลลิกา   คณะพล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101405   รินรดา   สินอุดม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101407   รุ่งระวี   สารทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101408   นางสาวรุจีรัตน์   พูมพักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101409   ฤดีรัตน์   ยะเชียงคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101410   ลัดดา   หมุนอุดม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101411   ลัดดาวัลย์   สุขศรีราษฏร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101415   วรพรรณ   มหาวัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101416   วราพงค์   ณ ลำพูน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101418   วันวิสา   แพงศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101420   วิมลรัตน์   สุขส่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101423   ศศิกานต์   ศรีเกิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101428   ศิริลักษณ์   สอนหาจักร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101435   สาลินี   หมุนสิงห์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101449   อนุชิต   ศรีขัดเค้า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101457   อารยา   เขื่อนควบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101458   อำพล   เลิศสกุลทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122103011   ธนกฤต   นันต๊ะจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6201124308   นายวรกานต์   ทิพย์ชาติ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105346   นายบัณฑิต   ต๊ะแลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105351   นายปุณณภพ   นวนหมวก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206103014   ณัฐสุดา   เตชะศิริไพบูลย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206104345   นายกำพลพัฒณ์   เกตุแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6209101404   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6215123330   นายพศวัต   เรืองโฉม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215124003   นายกฤตนัย   สมโน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124010   จิโรจน์วิทย์   ล่าแยง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124011   จีรศักดิ์   แซ่ลี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124015   เจษฎากร   ต๊ะใจ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124016   นายชวัช   ดูเมฆ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124022   ณัฐธยาน์   โปธิมูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124026   ธงชัย   โพเก : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124028   ธวัชชัย   ก้อนแก้ว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124032   นันทวัฒน์   คำยอย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124036   พงศธร   สัมนวล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124039   พีรณัฐ   ศรีตะปัญญะ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124044   ภาณุพงศ์   ศิริปัน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124046   ภานุพงศ์   ดอกอินทร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124047   ภานุวัฒน์   คำมินเศก : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124053   วรปรัชญ์   สอนทิพย์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124057   นายวิทยา   ภาคกิจ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124058   วิธวินท์   พรอ้าย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124059   วิโรจน์   เลาลี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124061   วีรวัฒน์   ชัยศิริลักษณ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124062   วีรากร   ยศยิ่ง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124063   ศตวรรษ   แก้วอ้าย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124071   สิทธิโชค   อินทะวัน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124072   สิทธิศักดิ์   เรือนทอง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124077   สุรทิน   บุญเทียม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124078   เสฏฐวุฒิ   สุขห่วง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124081   อนุพงศ์   จะวอ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124084   อธิษฐณัฏฐ์   สิญจวัตร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124090   นายชัยราช   ใจศิลป์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124099   สหภาพ   กันมะโณ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124100   สิทธิชัย   ดีจันทร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6215124101   เอกราช   ขอบขันคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6219101001   นายเกริกพล   มีบุตรดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101005   ธนกฤต   อูปทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101007   นายนครินทร์   เจิมภักดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101010   ยุทธนา   ศิริรัตน์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101014   วุฒิวัฒน์   บุญปัญญา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101015   ศศินา   วงษ์สง่า : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101019   หัสดินทร์   แดงรามัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6219101020   อุดมชัย   ไชยพร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง