ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6222101395   นางสาวมาลี   แยแปงกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6301102304   นายกฤตภาส   สิงหนาท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102366   นายบุญธรรม   ศักดิ์บำเพ็ญกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102367   นายบูรฉัตร   แซ่ท้าว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113307   นางสาวอภิญญา   นำนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301124301   นายกนกนภัส   ตั๋นกำเลิศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124303   นางสาวจุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124304   นางสาวชนิสรา   ผ่องศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124305   นายชินวัตร   สุขต้อ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124306   นายนัฐกานต์   อินทร์มณี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124307   นางสาวพรธิดา   ชัยสงคราม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124309   นางสาวสรัลพร   ศรีหาตา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124310   นางสาวเสาวลักษณ์   คะวะดี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124311   นายอภิรักษ์   ชุมภูวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124312   นางสาวอลิสา   สรงนวล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125305   นายเกริกพล   พิทาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125330   นายภูริวัฒน์   ปรีดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125331   นายภูริวิทย์   พรหมตัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303101304   นายเกษมศักดิ์   ชนะชล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101314   นายธนดล   ฤกษ์ดี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101315   นายธวัชชัย   เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101317   นายธีรภัทร   สกลทัศน์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101321   นายบุญเกิด   จินดาประภาพร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101331   นายมนัญชัย   บุญคง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101334   นายวัศพล   รัตนพงษ์พิทักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101335   นายศรายุทธ   ธนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101337   นายสุภัควี   อินดี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101338   นายสุรยุทธ์   กึกก้องโลกา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101344   นายอนุชา   ประมวล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303102307   นายเจษฎา   งามพักตร์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303102315   นายธีระนันต์   วาสีอนุรักษ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103312   นางสาวชญานิษฐ์   จักรใจวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103313   นางสาวชมพูนุท   จูด้วง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103340   นายวรเมธ   ธิเสนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103353   นางสาวสุพัดตรา   คำดวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103363   นางสาวณัฎฐณิชา   เทาทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303104303   นางสาวฉัตรภัสรา   พระเนตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6303104307   นางสาวธัญวรัตน์   ใจขุน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6303104310   นางสาววนิดา   สุธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6303104311   นางสาวหอมมณี   คำแสง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6304101330   นายเทวินทร์   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101389   นายฐิติกร   เรือนมนต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304103303   นายชิติสรรค์   ปะศิริ : เคมี 3ชั่วโมง
6304103307   นายเดชณรงค์   จินะกาศ : เคมี 3ชั่วโมง
6304103309   นายนที   ประเสริฐนอก : เคมี 3ชั่วโมง
6304103311   นายพงศ์พยัต   เสริมมติวงศ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6305101312   นายจิตติ   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101314   นายจิตรกร   สุดเต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105316   นายฐานทัพ   ท้าวภูธร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105323   นายทักษิณ   แข็งแรง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105326   นายธิติ   ต๊ะพ่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105367   นายแสงชัย   อนุดีเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105369   นายอภิศักดิ์   ดวงดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105384   นายภูมิศักดิ์   หารสุโพธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101375   นางสาวพิชชาภา   ตาเมืองมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101378   นางสาวพิมพ์ชนก   ปัญญาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101379   นางสาวพิมพิศา   ทองสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101390   นางสาวยุพารัตน์   จินดาธรรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101394   นางสาววราภรณ์   นันตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101423   นายอนุวัฒน์   กาสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101433   นายจินตามัย   อินทร์ปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306103315   นายเฉลิมพล   ทะตัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103316   นายชญานนท์   อริยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103325   นายณัฐกฤช   ใจแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103331   นายทิชากร   สุขทิพย์คงคา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103334   นายธนายุ   ศรีกุลภัทร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103342   นายนราวิชญ์   ศรีโพธิ์วัง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306105305   นางสาวณัชชา   ประมูลวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306105308   นางสาวภูนิศา   มูลพนัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306105310   นางสาวสวิณี   มูลฟอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6309101019   นายธนากร   ปัญญาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101021   นายธีรนัย   ดอกป๋อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101048   นายศักมนพรรณ   ทองเลิศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   วุฒิไกรอุดมเดช : การประมง 3ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6310102307   นายเจษฎา   เทียนสื่อเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6312102323   นายศรัณย์ภัทร   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6314101332   นายเทวา   คีรีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102303   นางสาวกนกพร   ปัญญานะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102307   นางสาวกรองทอง   สาระบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102308   นางสาวกฤติมา   ถนอมกล่อม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102311   นางสาวกัญญมน   มีฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102313   นางสาวกัญญารัตน์   แจ้งอุบล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102315   นางสาวกุลภิกา   ไหวพริบ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102316   นางสาวเกษราภรณ์   สิงห์คำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102347   นางสาวดุสิตา   แย้มกลิ่นพุฒ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102348   นางสาวถิรพร   คำโสม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102351   นางสาวทิพรัตน์   บำรุงวุฒิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102356   นางสาวธวัลรัตน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102357   นางสาวธัญญารัตน์   ศรีไพศาล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102360   นางสาวธัญวรัตน์   นิธิธรรมจริยา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102361   นางสาวธันย์ชนก   ด้วงทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102381   นางสาวปิยพัทธ์   หนูสาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102303   นายกษิดิศ   สุภาคุณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102386   นายพันดวง   ผูกพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102389   นายพีณพัฒน์   บุณณสิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102392   นายภัทร   บุญบำรุง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102443   นายสุทธิพงษ์   คงภักดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319101301   Mr.Sokmanuth   Sorn : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319101302   นายเกียรติศักดิ์   นามจำปา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319101303   นายจิณพรต   มียวน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319101306   นายตะวัน   ศรีสร้างคอม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319101309   นายปริวัตร   นุ่มโต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319101310   นายพุฒิพงศ์   แสงทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319101311   นายภูมิทัศน์   ชูมณี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6319101318   นายแดง   นายคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง