ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102415   นายพิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 5ชั่วโมง
6010102305   นางสาวจินดาภา   รักปัญญา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6010102342   นางสาวสุนิศา   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102414   นายภูวดล   ปริวันตา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6301105322   นางสาวรัชฎามนี   คำภิโล : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6315123303   นางสาวกาญจนา   ยศดี : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123312   นางสาวธนิตา   อวดผล : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123316   นางสาวนฤมล   บุญเสริม : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123320   นางสาวปัณฑิตา   จันทคัด : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123331   นางสาววริศรา   เตือนสติ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123337   นางสาวอมรรัตน์   เผือกบาง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123340   นางสาวอาทิตย์ตยา   สุทอง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง