ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 2ชั่วโมง
6109101306   นางสาวกัลย์สุดา   เมืองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6109101334   นายนพกร   เนตรสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6122101438   นางสาวสุดารัตน์   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6301122064   นางสาวศลิตา   ปองพัฒนาทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6301125335   นางสาววรัญญา   หล้าคอม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6304101376   นายอนุภัทร   ภู่ทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6304106323   นายนิธิวิทย์   แสนขาว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6305105326   นายธิติ   ต๊ะพ่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101392   นายวชิราวุฒิ   ป้องกัน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101423   นายอนุวัฒน์   กาสอน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101432   นายเอกชัย   โสนันโต : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101442   นายสุทจิรานุทักษ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101447   นายนวพล   บุญล้ำ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306102392   นายสิทธิพงษ์   วังแก้ว : การตลาด 2ชั่วโมง
6306103021   นายเทิดพงศ์   ศักดิ์เจริญชัยกุล : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103028   นางสาวนันทกานต์   เทียนดำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103036   นางสาวปรียาภรณ์   แก้วดวงเล็ก : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103041   นางสาวพรรวี   หลวงนา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103043   นายพรรณากรณ์   คำศรี : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103059   นางสาววรัญญา   เขียนสุข : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103074   นางสาวสุธีรา   รูปสูง : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103084   นางสาวหัถยา   พุ่มรส : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103088   นางสาวอภิสมัย   พุฒตาลดง : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103090   นางสาวอริศรา   ใยทา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103091   นางสาวอัครณี   มณีเหล็ก : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103097   นางสาวกรภัทร์   ไชยวุฒิ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103303   นางสาวกัลยกร   พรรณเผือก : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103304   นางสาวกิ่งดาว   โคสัย : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103310   นางสาวจันทรักษ์   สมใจอาศัยพนา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103350   นางสาวเบญญาภา   จันทราราม : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103354   นางสาวปรียนุช   ใจอิ่ม : บัญชี 2ชั่วโมง
6306106313   นางสาวเมวดี   พุฒได้สุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6306106321   นางสาวอาทิมา   พันธุ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6306106323   นางสาวนบชุลี   แซ่เฮ้อ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6306106325   นางสาวสร้างฝัน   ปาเลิง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6309101011   นายแชมป์   หม่องยืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101019   นายธนากร   ปัญญาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101021   นายธีรนัย   ดอกป๋อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101023   นางสาวนิจวรีย์   สินธุยี่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101024   นางสาวนิตยา   ลุงทอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101030   นางสาวพลอย   ลุงนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101048   นายศักมนพรรณ   ทองเลิศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101063   นายบิณฑ์   เลาว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6312106312   นายธนากร   ธงซิว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6312106313   นายธนิสร   มงคลไชยเจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101327   นายณัฐวัฒน์   รินพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101436   นายสงกรานต์   ปราโมทย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6315124066   นายสาณัฐ   คำมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124077   นายอภินันท์   คำขา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6315124082   นายชัยนันท์   จัตุรงค์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6318102361   นายนิติพล   ยืนยง : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102373   นายพงศกร   ก้อนป้อ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6318102398   นายเมธี   พรหมฝาย : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6319101012   นางสาวภัณฑิรา   สุใจจา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ชั่วโมง
6322102004   นางสาวจิตสินี   จีนเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102012   นายภาณุพงศ์   บัวหลวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102013   นางสาวมะลิวัลย์   จงสมจิตต์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102020   นายอภิวัฒน์   ขาวกุลชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102022   นางสาวเอ๊   อินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102023   นายดนัย   กุณรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6322102026   นางสาวญาดา   วงศ์อินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง