ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104432   นางสาวหทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 9ชั่วโมง
6315123301   นางสาวกชกร   แซ่ยะ : พลังงานทดแทน 6.5ชั่วโมง
6315123307   นางสาวญาณิศา   บัวพลู : พลังงานทดแทน 6.5ชั่วโมง
6315123316   นางสาวนฤมล   บุญเสริม : พลังงานทดแทน 6.5ชั่วโมง
6315123317   นางสาวนฤมล   สมปาน : พลังงานทดแทน 6.5ชั่วโมง
6315123320   นางสาวปัณฑิตา   จันทคัด : พลังงานทดแทน 6.5ชั่วโมง
6315123324   นางสาวพิชญาภา   เมฆมากฤทธิ์ : พลังงานทดแทน 6.5ชั่วโมง