ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6015123308   นางสาวเกษมณี   ลิ้มพูล : พลังงานทดแทน 4.5ชั่วโมง
6106104386   นางสาวพัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 4.5ชั่วโมง
6206101352   นางสาวธัญลักษณ์   โปทา : การจัดการ 4.5ชั่วโมง
6206101376   นางสาวพัชรา   ปินคำ : การจัดการ 4.5ชั่วโมง
6304101325   นางสาวณัฐชยา   เตปันวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
6304101326   นายณัฐพล   มณีวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
6304101340   นายนพดล   หอมจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
6304101358   นางสาวลดาวัลย์   แสนเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
6304101359   นางสาวลักษณารีย์   กุสาวดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
6304101374   นางสาวสิริยา   นามออ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.5ชั่วโมง
6306101382   นางสาวภัสรา   กุลธรดิลก : การจัดการ 4.5ชั่วโมง
6306101439   นางสาวภัทรนันท์   รัตนนิรมลสกุล : การจัดการ 4.5ชั่วโมง
6318102456   นางสาวษุภนุช   ศรีพิชิต : การสื่อสารดิจิทัล 4.5ชั่วโมง