ผู้เข้าร่วม
คณะศิลปศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801105330   ณัฐศักดิ์   ชนะพาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
5819101314   ธนภูมิ   สีแดด : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 4ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106104361   นางสาวธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 4ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102330   นายฉัตรมงคล   พิมพ์พา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102485   นางสาวธีมาพร   มาลาล้ำ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201113310   นายโชคชัย   มณีวงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6301125357   นางสาววรรณวิสา   ราชปรีชายุทธ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6306106306   นายชัชวาลย์   คำไชโย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101416   นางสาวอมรรัตน์   ผ่องทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6322103010   นายธวัชชัย   ทินเพ็ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง