ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101321   นายบุญทอง   เชาว์ภูมิมงคล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101323   นายปฏิพัทธ์   คิดอ่าน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101327   นายภาณุพงษ์   อนันต์อาณากร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301105306   นายจักรินทร์   ปันคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6306103065   นางสาวสมพร   กันทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103067   นางสาวสายทอง   บุญมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103419   นางสาวอาชิว   แซ่เจ้า : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103420   นางสาวปิยะดา   ตันดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6309101364   นายวสันต์   จันทร์อ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101368   นายวุฒิไกร   สุดใจงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101383   นายสุรเชษฐ์   แซ่เท่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6318102303   นายกษิดิศ   สุภาคุณ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102318   นายจิรภัทร   ลีลาวัฒน์ศรีชัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102379   นายพลากร   ศรีวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102382   นายพัฒกร   สนธิ์ทิม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101310   นายจตุพร   เพ็ชรแพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101317   นายจิรายุ   หวันมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101346   นายธัชพล   หน่อวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101373   นายพันยุทธ   นนท์ชี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101377   นายพุทธิพงษ์   วงษ์ศิริสุพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101378   นายภคิน   บัวเขียว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101397   นายวรวิทย์   ศศิปการสกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101406   นายศิรพงษ์   สวัสดิ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101409   นายศิริศักดิ์   สีปุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง