ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6003103321   ดารินทร์   แยชอกู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6005101384   วิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006105345   นภัสวรรณ   แก้วแว่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105392   พีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6010101308   กุณฑิรา   ลื่นลม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101400   สายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101410   เสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 6ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102304   กฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102443   วิภา   หมื่อแล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6104101349   ปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104103321   นางสาวณัฐชญา   อัครจินดาฤทธิ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6105101414   อภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106104308   กัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 6ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 6ชั่วโมง
6115123342   นวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102352   พศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6119101001   Kimtich   Huy : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6201101038   นายภานุชิต   ยิ้มย่อง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101327   นางสาวปวิมล   เกียรติบดีสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201105337   นางสาวอุษณีย์   ศิริอาดัมพันธุ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6204101347   นายวรพล   ใจดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101425   นางสาวอรุณวรรณ   เฮ่า : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206102392   นายวิทวัส   นครังสุ : การตลาด 6ชั่วโมง
6210102316   นางสาวปันนธร   วงษ์สาจันทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6210102318   นายศิลป์ศรุต   ขัตติยะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6218102305   นายเกษฎา   สมเวที : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6222101378   นางสาวปิยาพัชร   เพ็ชรวัฒนาภา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง