ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101379   นายศุภวิชญ์   สุทธพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6115123307   นายกิตติคุณ   สิทธิกาจน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102365   นางสาววรดา   เพ็ชรศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6204101347   นายวรพล   ใจดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6206102392   นายวิทวัส   นครังสุ : การตลาด 3ชั่วโมง
6210102318   นายศิลป์ศรุต   ขัตติยะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6301101004   นางสาวกาญจนา   ม่วงมุกข์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101006   นางสาวกุลธิดา   แจ่มกระจ่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101008   นางสาวเจนจิรา   สีเขียว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101012   นางสาวณัฐถิณี   อินทะโณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101015   นางสาวทิพญาภรณ์   ท้วมยัง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101021   นางสาวนฤมล   นันทะสิงห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101022   นางสาวนุชสรา   วงษ์บุญรอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101025   นางสาวปรียาลักษณ์   รอดปันนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101026   นางสาวปิยะธิดา   ทองประทีป : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101027   นางสาวพจนาถ   ระมั่ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101032   นางสาวมนัสนันท์   นนทะกา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101037   นางสาววิไล   สุวรรณจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101038   นางสาวศรัญญา   เบญจมาตย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101041   นางสาวสกาว   ธนชัยพงศ์พันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101042   นางสาวสิริกานดา   พุดหอมโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101044   นางสาวสุกัญญา   อังสุภานิช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101052   นางสาวเหมือนฝัน   การปรีชา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301122004   นายกิตติธัช   อมรเลิศวิทย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122006   นายกีรติ   นิคมไพบูลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122010   นายจักรพงษ์   ศรีอำนวยโชค : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122016   นางสาวฐิติมา   มูลตรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122017   นายฐิติศักดิ์   แสงเจือ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122019   นางสาวณัฐธิชา   พงษ์แสงสุริยะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122020   นายณัฐพล   ชัยสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122025   นายธนวัฒน์   น้อยติ๊บ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122026   นายธนาพร   อนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122027   นายธนาวุฒิ   ปู่เที่ยง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122028   นายธวัชชัย   ปานสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122029   นายธีรภัทร์   วงษ์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122030   นายธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122031   นายนนทชัย   ฉันทะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122032   นายนริศ   พระวิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122033   นายบรรณ   ตีรพิสุทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122034   นายปกรณ์   ศรีวรรณุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122035   นายปฐมพร   ไชยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122038   นายประชา   เจริญวงศ์เกียรติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122040   นายปวินท์   วงศ์ละคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122042   นายพงศกร   มั่งมูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122047   นายพิเชษฐ์   นาสวนจำรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122055   นายวงค์เทพ   ชัยบุญแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122056   นายวรเชษฐ์   ธารหอมชื่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122057   นายวรโชติ   ป่าไม้งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122058   นางสาววรดา   ปัญญาบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122060   นายวรากร   กันทะสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122063   นายวิษณุ   ประมูลทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122079   นางสาวพัชราภรณ์   ไพฑูรย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122080   นายอนิรุท   บุญสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303103324   นางสาวปิญชาทิตย์   บัวอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103325   นางสาวปิยฉัตร   อารีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103348   นางสาวสุกัญญา   เที่ยงผดุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103349   นางสาวสุทธิดา   จันทร์ผาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103350   นางสาวสุธิมา   ลูกมณี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304101304   นายกรวิทย์   ประกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101305   นายกรัณณพงค์   เนียมทัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101316   นายเจษฎา   เสนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101317   นายเจษฎากร   เพลัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101318   นายฉัตรมงคล   ในนามมหมัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101321   นายชวัลวิทย์   เลาหาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101322   นายชาคริต   เกตุสุจา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101326   นายณัฐพล   มณีวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101327   นายดิชพงศ์   วิเศษอุดมศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101328   นายทนัชชา   ปละวุฒิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101329   นายทิพากร   ทรัพย์สอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101330   นายเทวินทร์   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101332   นายธนโชติ   เตชะปฏิมานนท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101333   นางสาวธนภรณ์   พึ่งแพง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101335   นางสาวธัญชนก   ปัญญาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101338   นายนนทวัฒน์   เธอจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101339   นายนนภวัฒน์   ศรีนวล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101340   นายนพดล   หอมจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101341   นายนรภัทร   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101342   นายนวรัตณ์   กันทาหลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101350   นายพิทยา   ถาวรอ้าย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101363   นายวันชัย   หว่าหลิ่งต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101364   นายศิริมงคล   ทาริน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101367   นายศุภกฤต   ปาละนันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101368   นายศุภชัย   รอดฤทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101370   นายสราวุฒิ   การะภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101372   นายสันติภาพ   มะโนวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101373   นายสิรวิชญ์   สุภาพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101375   นายเสฎฐวุฒิ   ปู่ตน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101376   นายอนุภัทร   ภู่ทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101377   นายอภิวิชญ์   ศรีคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101380   นายอาชากร   ขจีเจริญกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101382   นายเอกรินทร์   แสงยอ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101386   นายสหัสวรรษ   สุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6305101304   นายกิตติพงษ์   ดีปุกเปียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101306   นายกิตติศักดิ์   ไชยมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101309   นายคณิสสร   คนเก่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101314   นายจิตรกร   สุดเต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101339   นายทศพร   ปิงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101340   นายธนกร   วรกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101341   นายธนเทพ   นามบ้าน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101342   นายธนบดี   วัชรพลางกูร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101345   นายธีรพงศ์   ปวงมาโล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101346   นายธีรภัทร์   เขียวแปน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101348   นายนรภัทร   ยุอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101352   นายนวัตกรณ์   โมตาลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101358   นายประเสริฐ   ชาตรีวินิจทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101370   นายพรรษกร   ใจสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101379   นายพุทธกานต์   จุติไพรร่มใจจริง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101385   นายภูวดล   ชัยกาวิล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101389   นายยุทธภัณฑ์   มานาบุญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101401   นายศิริชัย   ทวีศักดิ์บวรกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101405   นายสิทธิกร   ดู่คำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101414   นายสุวิทย์   เทพมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101430   นายอัษฎาวุธ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101432   นายเอกพจน์   หนั่นตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101402   นางสาวศิริพร   งามสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101418   นางสาวสุภาวดี   ประเสริฐมหาศาล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306103017   นายณัฐภัทร   สุวรรณเดชา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103023   นางสาวธัญญพร   ธรรมวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103061   นางสาววิภาวี   วงค์มี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103079   นายสุรพงศ์   ตาสีเน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103087   นางสาวอภิษฎา   เทพสืบ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103088   นางสาวอภิสมัย   พุฒตาลดง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103096   นางสาวภัทรกมล   สุสมวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306106302   นางสาวชญานิศา   จระมาศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106304   นายชนาธิป   คารมศิลป์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106305   นายชลวิทย์   ต๊ะซิ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106306   นายชัชวาลย์   คำไชโย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106307   นางสาวณิชนันท์   เทศมาก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106310   นายนนทกานต์   รัตนบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106312   นางสาวภิญญดา   ปัญโญ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106314   นางสาววรนุช   สุมามาลย์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106315   นางสาววลัยกร   สินหมี่ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106320   นายอาคม   อาหยิ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106322   นางสาวกรรณิการ์   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101309   นายจักรินทร์   กองหมอก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101312   นายจิรายุ   สิงสุขศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101326   นายณัฐวุฒิ   จันทคาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101335   นายธีรภัทร   สุวรรณโกมลชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101353   นายภัทรภณ   สารีผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101356   นายภูษณะ   เสถียรวงศ์นุษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 3ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102307   นายเจษฎา   เทียนสื่อเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102322   นายศิริชัย   มณทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102326   นางสาวธนิดา   นองสมุทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102327   นายอธิษฐ์   รัศมีเพ็ญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102318   นางสาวจันทร์ธิดา   เปียงแหล่ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102327   นายชัชนันท์   สัตรูพ่าย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102335   นายณรงค์ฤทธิ์   แช่มช้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102336   นายณรงค์วัฒน์   เพชรสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102338   นายณัฎฐากร   กูรุง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102341   นายณัฐชนน   เซ็งปี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102349   นายทิชานนท์   กันยาประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102353   นายธนพล   พันทนาภูมิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102354   นายธนภัทร   ไชยลังการ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102355   นายธวัชชัย   มาลี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102363   นายธาณุพงษ์   ทำทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102370   นายนิติธร   ศิริภูธร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102372   นางสาวนุชนาฎ   ทองคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102387   นายพรภิชา   สุยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102394   นายพิสิฐพงศ์   พันธุศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102395   นายไพโรจน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102402   นายภีม   วงศ์ใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102407   นายยศนันท์   มอญเต้ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102428   นายวาสุกรี   ขุนทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102434   นายศตกฤต   ผลประเสริฐ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102435   นายวชิรวิชญ์   ลุนจักร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102450   นายสุทธิชัย   ใจมุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102463   นายอัครพงศ์   กันใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102464   นายอัครวินท์   คงสมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102454   นายชัยวัฒน์   ชิดสนิท : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102455   นายภูวดล   อรรถโกวิท : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6322101001   นางสาวกรรณิการ์   กาศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101005   นางสาวชนิกาญจน์   เกี๋ยงหนุน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101007   นายดำรงพล   รุผักชี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101008   นายทศรุทา   สลุงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101009   นางสาวทิวารัตน์   ใจรัก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101010   นายธนาธร   เนินชัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101011   นายธีระ   คำสุดที : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101015   นางสาวมาริศรา   มะลิอ่อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101016   นางสาวรุจิรา   ตั้งเมธากุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101442   นายณภัทร   ขวัญนาค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322102003   นายครรชิต   จะแล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322102011   นายปฎิพล   ชลธิศบรรพต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322102021   นายอิสรา   ค้าไม้ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง