ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6209102331   นางสาวกิตติกา   จินายิ้ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6301105301   นางสาวกชกร   ดำสงค์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105308   นางสาวชญาธร   เกษมกิตติธรา : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105310   นางสาวชลิตา   รัชตะรุ่งเรือง : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105311   นางสาวฐิติยาภรณ์   ญาณะตัน : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105317   นางสาวประภาพร   คุณาคำ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105319   นางสาวฝนมณี   สามสาลี : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105332   นางสาวสุธาทิพย์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301105336   นางสาวเปรมกมล   ธุระวรณ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6301125302   นางสาวกานต์ธีรา   คาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125328   นางสาวพิชชา   ผัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125329   นางสาวเพ็ญพร   จันทพูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125332   นางสาวมาลีวัลย์   ยาวิชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125335   นางสาววรัญญา   หล้าคอม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125337   นางสาวศศิธร   คำปวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125338   นางสาวศสิประภา   พาวิชา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125344   นางสาวสุพิชญา   จันทร์จู : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6301125356   นางสาววนิดา   จะที : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6303103320   นางสาวนูรซากิช   อิสสภาพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103321   นางสาวบุชายา   กองมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6303103322   นางสาวบุษญา   มะโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6304101307   นายกฤษฎิ์   แซ่เอี้ยว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101318   นายฉัตรมงคล   ในนามมหมัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101326   นายณัฐพล   มณีวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101330   นายเทวินทร์   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101337   นายนนทวัฒน์   กันทะวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101340   นายนพดล   หอมจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101350   นายพิทยา   ถาวรอ้าย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101366   นายศุภกร   สังข์ป้อม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101367   นายศุภกฤต   ปาละนันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101368   นายศุภชัย   รอดฤทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101370   นายสราวุฒิ   การะภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101372   นายสันติภาพ   มะโนวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101376   นายอนุภัทร   ภู่ทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101379   นายอัครวุฒิ   ปริสุทธิ์สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101380   นายอาชากร   ขจีเจริญกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101382   นายเอกรินทร์   แสงยอ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6304101388   นายวีระชัย   แสงคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6305101319   นางสาวชนันดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101320   นางสาวชลดา   ปิ่นเมธา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101321   นางสาวชวิศา   ภักดีกิจ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101323   นางสาวชัญญานุช   ดวงแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101326   นางสาวฐิติมา   อุตโรกุล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101327   นางสาวฐิติรัตน์   แก้วทา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101330   นางสาวณัฏฐ์ชญา   ติ๊บใจ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101331   นางสาวณัฐธิดา   ด้วงวิเศษ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101332   นางสาวณัฐธิตา   อยู่สบาย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101334   นางสาวณัฐลินี   อุราแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101350   นางสาวนฤตยา   เมืองใจแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101351   นางสาวนลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101356   นางสาวปนัดดา   นพเก้า : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101367   นางสาวพจวรรณ   ภิระลัย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101368   นางสาวพรทิพา   พรหมถา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101369   นางสาวพรนภา   บัวลี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305101371   นางสาวพรวิไล   หล้าจู : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6306102319   นางสาวชลธิชา   บุญปราณีวงศ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102330   นางสาวณัฐกานต์   ล้วนสุคนธ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102334   นางสาวดรัลพร   จมรมงคลพิไล : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102336   นางสาวดวงพร   ศรีสุพรรณสุทธิ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102339   นางสาวเต็มสิริ   กองคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102357   นางสาวนริศรา   ศิริมนตรี : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102358   นางสาวนิศาชล   อินทร์ทอง : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102359   นางสาวบุญสิตา   พัฒนะศิลป์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102360   นางสาวเบญญาภากรณ์   ตันวิตรานนท์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102362   นายปุณณะสิริ   ฤทธิ์มนตรี : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102363   นายพนธกร   จินะโกฏิ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102367   นางสาวพิชชาภา   สว่างพัฒนกุล : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102370   นายพีรพัฒน์   ตุยทัง : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102372   นายภควัต   พลพิลา : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102374   นายภัทรวรรธน์   ตั้งอารมณ์มั่น : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102375   นายภาสกร   สมานกุลบุตร : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102376   นายภูเบศร์   วีร์บุตร : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102394   นางสาวสุธิดา   ปานทองคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102403   นายอนุชา   ปากหวาน : การตลาด 4ชั่วโมง
6306102410   นางสาวอาทิตยา   บุญสนธ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6306103007   นางสาวจิตรกัญญา   เมธีเกษม : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103008   นางสาวจิรวรรณ   จันสุภาเสน : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103009   นางสาวจิรัชยา   นามสร้อย : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103010   นางสาวจิราภรณ์   ศรีต๊ะวรรณ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103012   นางสาวชรินทร์รัตน์   ปัญญา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103013   นางสาวชลดา   สีตะมะ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103014   นางสาวชลธิชา   ใจเดียว : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103025   นางสาวนลินี   ปิ่นวัฒนะ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103033   นางสาวประภัสสร   เขียวธง : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103036   นางสาวปรียาภรณ์   แก้วดวงเล็ก : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103037   นางสาวปวันรัตน์   แก้วคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103038   นางสาวปอรรัชม์   สุนทรพัฒน์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103039   นางสาวปิยะมาศ   ขัดหนูวงศ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103040   นางสาวพรพิมล   แสนจันทร์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103045   นางสาวภัคจิรา   ปัญญาทา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103046   นางสาวภันทิลา   ปัญญาทา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103047   นางสาวภาชินี   ชะแป : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103050   นางสาวมาริษา   ดวงปินตา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103051   นางสาวเมธาสิทธิ์   คำก๋า : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103052   นางสาวรมย์ธีรา   เรือนสุข : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103053   นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริพิศาลพงษ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103054   นางสาวรัตนภรณ์   ปู่เงิน : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103056   นางสาวรุ่งนภา   ใจเมือง : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103058   นางสาวลลิตา   โกวฤทธิ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103071   นางสาวสุชานาฏ   บัตรมาก : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103073   นางสาวสุธารัตน์   มหามิตร : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103084   นางสาวหัถยา   พุ่มรส : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103086   นางสาวอภิชญา   วงศ์กันทา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103087   นางสาวอภิษฎา   เทพสืบ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103088   นางสาวอภิสมัย   พุฒตาลดง : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103090   นางสาวอริศรา   ใยทา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103091   นางสาวอัครณี   มณีเหล็ก : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103096   นางสาวภัทรกมล   สุสมวงค์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6306105001   นางสาวชลิตวรรณ   นาคทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6306105002   นางสาวณิชานาฏ   นาคราช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6306105005   นางสาวอารียา   มะยี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6306106301   นางสาวกนกพร   เรืองชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6306106302   นางสาวชญานิศา   จระมาศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6306106307   นางสาวณิชนันท์   เทศมาก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6306106312   นางสาวภิญญดา   ปัญโญ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6306106314   นางสาววรนุช   สุมามาลย์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6306106322   นางสาวกรรณิการ์   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6306106323   นางสาวนบชุลี   แซ่เฮ้อ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6306106324   นางสาวนภัสสร   มือแป : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6306106325   นางสาวสร้างฝัน   ปาเลิง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6312102305   นายคมสัน   วุฒิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6312102310   นายถิรพิทย์   สุพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6312102312   นายน้ำเพชร   เทศทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6312102318   นายภัทร   สังขวิสุทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6312102319   นายภูมินทร์   นำหน้าวงษ์สุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6312102323   นายศรัณย์ภัทร   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6312102328   นายชัยณรงค์   ผันยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6312106306   นางสาวจารุวรรณ์   ทิพนี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106316   นางสาวนริศรา   สัมฤทธิ์ตระกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106318   นางสาวนฤมล   เข็มเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106321   นางสาวปิยะธิดา   พรมมารัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106322   นางสาวพรรษชล   ตะนุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106323   นางสาวพัชราภา   คุ้มสว่าง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106325   นางสาวมาริษา   สิมมาลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106326   นางสาววนัสนันท์   คีรีแสนภูมิ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106332   นางสาวสุทิพย์ตา   โนนดา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6312106336   นางสาวอารียา   วิปัสสา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6314101306   นายกฤศธพัฒญ์   แก่นท้าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101307   นายเขมทัต   วงศ์สวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101308   นายคริสมาส   ฟูศรีเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101310   นายจิรภาส   ศรีดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101313   นายชนาสิน   เพ็ชรเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101327   นายณัฐวัฒน์   รินพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101328   นายเดชาธร   ณ ลำพูน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101329   นายเตช   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101332   นายเทวา   คีรีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101338   นายธีรศานติ์   ศิริกุลธรรมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101339   นายนครินทร์   ปัดภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101353   นายปริญญา   อุตะมะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101354   นายปวริศ   บุญเชิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101378   นายภูมิพัฒน์   กมลพุฒิเศรษฐ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101412   นายหฤษฎ์   ซิเนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101414   นายอนุชา   กองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101420   นายอักษร   เนคะมานุรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101423   นายอัษฎาวุธ   แสนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101431   นายนิติภูมิ   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101434   นายภูวดล   ศรีบุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101436   นายสงกรานต์   ปราโมทย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6315123304   นายจักรพงศ์   ลินใจ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123306   นายชโยดม   วงศ์หลวง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123315   นายธีรภัทร   วงค์ษา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315123330   นายวราธิษณ์   ใจกันทา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6315124007   นายจักรพันธ์   อุ่นผูก : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6315124041   นายพันธ์พงษ์   อินต๊ะมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6315124044   นายเพียน   ต่า : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6315124052   นายรัฐศาสตร์   สุมทุม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6315124056   นายวรากร   ปิยะลังกา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6315124060   นายวุฒิพงษ์   แก้วปา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6315124062   นายศักราช   ความหมั่น : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6315124080   นายอินทนนท์   สุวรรณ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6315124081   นายเอกชัย   ปัญญา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 4ชั่วโมง
6318102454   นายชัยวัฒน์   ชิดสนิท : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6318102455   นายภูวดล   อรรถโกวิท : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6319102507   นางสาวชฎารัตน์   โคตรศรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319102508   นางสาวชนนิกานต์   วัฒนวิกย์กรรม์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319102510   นางสาวชนิตร์นันท์   เพชรประพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319102514   นางสาวดวงพร   วงศ์จันทร์เจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319102518   นางสาวปวีณนุช   ปาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319102525   นางสาวเรืองศิริ   จิตวิโส : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6319102535   นางสาวหทัยธร   สายอ๋อง : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6322101310   นายจตุพร   เพ็ชรเเพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6322101317   นายจิรายุ   หวันมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6322101337   นายณัฐวัฒน์   ทองศิริ : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6322101346   นายธัชพล   หน่อวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6322101350   นายนพดล   ศึกษาภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6322101352   นายนวพล   ชุมภูชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6322101368   นายพงศกร   ทองนอก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6322101369   นายพงศกร   ปู่บุตรชา : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6322101396   นายวรวิทย์   ขวัญรอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง