ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6214102301   นางสาวกรรณิการ์   ชุ่มสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
6214102324   นางสาวณัฏฐณิชา   ม่วงเมือง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
6214102334   นางสาวธัญวรรณ   ฉิมสุนทร : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 5ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 5ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 5ชั่วโมง
6306101439   นางสาวภัทรนันท์   รัตนนิรมลสกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
6306103398   นางสาวศุภกานต์   เรืองรัตน์วณิชยา : บัญชี 4ชั่วโมง
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 5ชั่วโมง
6309101367   นางสาววีร์สุดา   กาติ๊บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง