ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101102343   นางสาวญาณิศา   ยอดคำ : พืชสวน 9ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 9ชั่วโมง
6110101366   นายลัทธพล   ปินธง : การประมง 9ชั่วโมง
6205101377   นางสาวศิรินทร์รัตน์   มีปัญญา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101388   นายสิรวิชญ์   สุปผล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6301101352   นางสาวบัณฑิตตา   บุญผ่อง : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6306103071   นางสาวสุชานาฏ   บัตรมาก : บัญชี 9ชั่วโมง
6306103073   นางสาวสุธารัตน์   มหามิตร : บัญชี 9ชั่วโมง