ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน 11ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน 11ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 11ชั่วโมง
6101105331   นางสาวนาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6222101314   นางสาวขวัญฤดี   อนุรักษ์ป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
6222101316   นางสาวจริยาพร   สีแสด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6222101389   นางสาวภัทรวดี   ทองน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
6306103058   นางสาวลลิตา   โกวฤทธิ์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6306103072   นางสาวสุณีรัตน์   แซ่เฮ้อ : บัญชี 10ชั่วโมง
6306103082   นางสาวสุวนันท์   ชุ่มธิ : บัญชี 10ชั่วโมง
6306103083   นางสาวโสลญา   เกษเสณีย์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6306103089   นางสาวอรยา   แซ่เกอ : บัญชี 10ชั่วโมง