ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5903104327   นายมณฑล   เมืองแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5919102522   นางสาวภาวินี   สินศิริ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5919102525   นายวรพล   ศรีเมืองมูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6001101308   นางสาวจีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102507   นายอนุวัต   กอกัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001113322   นายบัณฑิต   สมจิตร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124306   นางสาวจารุวรรณ   ร่มพนาธรรม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124319   นางสาวขจีวรรณ   จะฟะ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6003102327   นางสาวนอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102343   นางสาวลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003103341   นางสาวพรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105330   นายวศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105332   นายวิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107333   นางสาวสุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107338   นางสาวสุริศรา   แพงคำ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006102441   นายศตายุ   สุรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103315   นางสาวเกวลิน   แซ่ย่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103404   นางสาวพรประภา   ทองเฝือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103407   นางสาวพรรณิภา   เทพฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103441   นางสาวลักษมณ   กล่อมมิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103491   นางสาวสุวนันท์   ทรงตระกูลวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6009101306   นางสาวกานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101366   นางสาววรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102339   นายสุวพัชร   นกนวล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6012102366   นางสาวรัตติยา   ชาญชำนิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012107346   นางสาวสุกฤตา   อุดรจรัส : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107348   นางสาวหทัยกานต์   โสมิญะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6014101378   นายอาชวะ   สุดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6018102343   นางสาวนิโลบล   สมป่าสัก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6101101330   นางสาวนงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101365   นางสาวศราลักษณ์   ภิญโญจิตร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101366   นางสาวศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102328   นางสาวชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102341   นายไชยวัฒน์   เพชรศรีเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105363   นางสาววลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105376   นางสาวอรพินท์   เพชรตรีทอง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113313   นางสาวดารารัตน์   สาลี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101125329   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104103303   นางสาวกรณ์กาญจน์   รัชกรณ์พรรณ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103342   นางสาวอัมพร   หว่างไม : เคมี 3ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104106345   นายไอ้ใจ   ลุงเฮิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101410   นางสาวพิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102359   นางสาวนัฐมล   ชัยเจริญศรีเมธี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103343   นางสาวดาเรศนารถ   ดาวสลับสี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103352   นางสาวธิดารัตน์   สิริพรชัยกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103376   นางสาวปานขวัญ   ปกรณ์วนาไพร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103386   นางสาวพิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104318   นางสาวจิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6112102334   นายวทัญญู   คำจันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6114101331   นายธนโชติ   ธิน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101391   นางสาวสกาย   สุวรรณกิตติกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101392   นายสรนันท์   จันทาชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102321   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102377   นางสาวอารีรัตน์   สิงห์ชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6115123373   นายวันชัย   คำวันดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123375   นายวิชชุกร   ลลิตพิสิฐ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123399   นางสาวสุวนันท์   ทองยุ้น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6119103509   นางสาวณัชชา   ขันคำ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6122101393   นางสาวพิมประไพ   ครองอำนวย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6201101002   นางสาวกฤษณา   หลอดคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101011   นางสาวฐิติวรรณ   ศุภะดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101013   นางสาวดวงหทัย   เมียดเตียบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101030   นางสาวพรชญา   เสภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101031   นางสาวพรทิพย์   จักรทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101039   นางสาวรังสิมา   ยารังษี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101041   นางสาวลัดดาวรรณ   ถินคำเชิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101042   MissLysoung   Lim : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101043   นางสาววลัยลักษณ์   ขุนโยธา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101053   นางสาวสุนิสา   ดาบุญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101059   นายเอกสิทธิ์   เพิ่มปิก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201105318   นางสาวเบญจมาศ   เหลาเลิศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105328   นางสาววิลาณี   อุ่นใจ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105330   นางสาวศิริภัทร   ตุ้ยหนิ้ว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201122029   นายพลภัทร   สีสัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122058   นางสาวสิรินยา   แสงชุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122068   นางสาวนาหมี่   ตะลา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6203101313   นายเชาว์   วิวิตตา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101336   นางสาวภูริชญา   ขันเงิน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101341   นางสาวเรณู   ไชยนา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103332   นางสาวพิกุลทอง   คุ้มประภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203105308   นางสาวชนม์นิภา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6204101367   นายบัญญพนต์   ชัยปรีชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204102312   นางสาวรุจรดา   ปัญญาโน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204302001   นางสาวไอรดา   ถิ่นศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6205101307   นายกานต์   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101336   นายดีพร้อม   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101377   นางสาวศิรินทร์รัตน์   มีปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101390   นางสาวสุทธิชา   ตุ่มรังษี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105349   นายปราบ   แซ่ว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105351   นายปุณณภพ   นวนหมวก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206102405   นางสาวสิรินภัส   พันธ์ชน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206103306   นางสาวกรีชฎา   พุกจินดา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103313   นางสาวเกวลิน   เผือกผุด : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103361   นางสาวปรียานันท์   เตมะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103408   นางสาวสุพัตรา   ทองเถื่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6209101334   นายธนวินท์   เกตุคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210101013   นางสาวนันทนา   จันทภาโส : การประมง 3ชั่วโมง
6210101026   Mr.Channarith   Heng : การประมง 3ชั่วโมง
6210101030   MissSok khorn   Bour : การประมง 3ชั่วโมง
6210102305   นางสาวจุฑามาศ   ภูตะอินทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6212107306   นางสาวรุ่งฟ้า   แจ้งเพียร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6214101377   นายนทีกรานต์   วิภาษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214102325   นางสาวณัฐธิชา   เสื้อมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6218102324   นายโชคทวี   อภิสุนทรกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6219102528   นายศตวรรษ   จันดา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6219102534   นายอุทัย   ไชยเลิศ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6222101410   นายว่าจ้าง   แซ่ว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222103024   นางสาวพลอยไพลิน   ทองถม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6304101353   นายพุฒิพงศ์   พนมไพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6306106323   นางสาวนบชุลี   แซ่เฮ้อ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง