ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6005104353   นางสาวสุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006101502   นางสาวจิตมณี   ใหญ่ตระกูล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006103337   นางสาวชยาภรณ์   บรรจง : บัญชี 4ชั่วโมง
6101125328   นางสาวมโนชา   นวพรสีวลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125329   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125339   นางสาวสโรชา   แสงบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125342   นายสุริยา   พรหมหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6101125344   นางสาวโสริญา   ทองเนตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6106104372   นางสาวนิรชา   ก้อใจ : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 4ชั่วโมง
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6205105378   นางสาวโสรีรัตน์   ใจผ่อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6322103023   นางสาวศิริพร   สุขสำราญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง