ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6104106310   ชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106325   พิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106326   พิพัฒพงษ์   นามดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6106104372   นิรชา   ก้อใจ : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104379   ปวีณา   แสงไกร : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104383   พรทิพย์   อักษรบริสุทธิ์ : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104389   เพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 4ชั่วโมง
6209101404   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6304101313   นายจักริน   ษมาจิตรสุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6306101439   นางสาวภัทรนันท์   รัตนนิรมลสกุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6306105301   นางสาวกณิตา   ชัยศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6306105303   นางสาวขวัญจิรา   ชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6306105304   นางสาวจิตรานนท์   บุญทรัพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6309101359   นางสาวรมิดา   คงสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101360   นางสาวรัญชัชศพร   กังวลทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101362   นางสาววนัสพร   คำดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101395   นางสาวณัฎฐณิชา   พรหมจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101396   นางสาวณัฐณิชา   บุญทะจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101398   นางสาวลลิตา   สุขศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6314102418   นางสาวลัดดาวัลย์   เจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102421   นางสาววธิดา   นันตาดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102422   นางสาววรรณทสา   ขืนเขียว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102425   นางสาววราลี   ทองใส : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102427   นายวสันต์   เจริญทองดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง