ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101361   นางสาวรุจิรา   อินต๊ะรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001124307   นางสาวชนกานต์   กันทากาศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6012106383   นางสาวอังคณารัตน์   เทียนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6101113315   นางสาวธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113318   นางสาวธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113328   นางสาววรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6103103333   นางสาวปวันรัตน์   ฝ้ายเทศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103354   นางสาววัสสิกา   หมื่นอุดม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103361   นางสาวสุชาวดี   ทะเหมย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104106315   นายธิเบศ   อุดทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 6ชั่วโมง
6112102349   นางสาวอรวรรณ   กันทะวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6114102342   นางสาวพฤกษา   ผานุกูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6201105329   นางสาวศิรภัสสร   เตชทัตสิวลี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201122001   นางสาวกาญจนา   มาศเกษม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206103016   นายธีรภัทร   เทียนขานุ : บัญชี 6ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6301101017   นายธนกิตติ์   ศรีหาเดช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101019   นายธนพนธ์   ไพรเนติธรรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101023   นายบุญชนะ   ทองภูคีรีไพร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301102307   นายกฤษดา   ประสิทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102348   นายธนกร   อินทุรัตน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102363   นางสาวนิราวรรณ   สุนันตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102410   นายศวัสกร   น้อยเสาธง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102420   นายสันติภาพ   แก้วประดิษฐ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6303101332   นางสาวรติมา   เอมหลำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101346   นางสาวจุฑารัตน์   ไชยเมืองชื่น : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103314   นางสาวชัญญานุช   บุญพันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103340   นายวรเมธ   ธิเสนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6304102317   นางสาวเรนิสา   หลักแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304106306   นายจารุกิตติ์   กัญญา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6304106314   นายณัฐพล   นวนอ่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6304106315   นายถิระพจน์   ถีระพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6305101335   นางสาวณัฐวดี   ผาสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101337   นายดิศรณ์   เจริญแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101338   นางสาวตรีรัตน์   บรรณพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101368   นางสาวพรทิพา   พรหมถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101369   นางสาวพรนภา   บัวลี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101370   นายพรรษกร   ใจสม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101379   นายพุทธกานต์   จุติไพรร่มใจจริง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101382   นายภาครินท์   พนมนิเวศน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101385   นายภูวดล   ชัยกาวิล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101387   นายเมธาวี   สารพัตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101388   นายยศพนธ์   พันธวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101389   นายยุทธภัณฑ์   มานาบุญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101309   นายกันติทัต   กอดู่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101332   นายณรงค์ฤทธิ์   เครือสกุลเพ็ญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101352   นายนฤบดี   จำปาทอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101408   นายสรวิศ   ธีระศิลป์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306102342   นางสาวทิพวรรณ   ตั้งเพียร : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102345   นางสาวธนรัตน์   กุลมอญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306103029   นางสาวนิตยา   แซ่ว่าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103038   นางสาวปอรรัชม์   สุนทรพัฒน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103042   นางสาวพัชรา   แซ่โซ้ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103061   นางสาววิภาวี   วงค์มี : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103064   นางสาวศุภมาส   พิงคะสัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103081   นางสาวสุวจี   สีลาน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103083   นางสาวโสลญา   เกษเสณีย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103084   นางสาวหัถยา   พุ่มรส : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103088   นางสาวอภิสมัย   พุฒตาลดง : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103096   นางสาวภัทรกมล   สุสมวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306105310   นางสาวสวิณี   มูลฟอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6309101035   นางสาวพัชราภรณ์   สายเสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101312   นายจิรายุ   สิงสุขศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101317   นายชนม์ชนก   ศรีสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101372   นางสาวศิริกุล   ตะริดโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101376   นางสาวสิริยุพา   ยังดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309102328   นางสาววรินยา   ศรีเชียงสา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6314101369   นายพีรธัช   คีรีทรัพย์ทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101405   นางสาวสุกัญญา   พูลถาวร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102313   นางสาวกัญญารัตน์   แจ้งอุบล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102328   นายชัยวัฒน์   ปัญญาศิริ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102357   นางสาวธัญญารัตน์   ศรีไพศาล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102399   นางสาวภัคจิรา   เขาแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102400   นางสาวภัทรพรรณ   ทรัพย์พ่วง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102401   นางสาวภัทรวดี   ชาญสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102403   นางสาวมณีนพรัษน์   สว่างคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315124013   นายญัตติชัย   ชัยมงคล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124027   นายธิติ   หอมทวนลม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124057   นายวสันต์   รักษา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124073   นายอธิพันธ์   เหล็กสีสืบ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6315124074   นายอธิวัฒน์   ตะปุย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6318102002   นายกัณฐวิชย์   แซ่หนา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102004   นายจารุวิทย์   บางแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102315   นางสาวจรรยพร   ชูศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102319   นางสาวจิรัชญา   แมะบ้าน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102331   นายโชค   แป้นเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102369   นายปัณณวิชญ์   คำภีระ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102414   นางสาวศิริลักษณ์   รังรองชัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102430   นางสาวอาทิตยา   ทองสังข์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6319101006   นายทศพร   ชูตรัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6322101373   นายพันยุทธ   นนท์ชี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101377   นายพุทธิพงษ์   วงษ์ศิริสุพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103001   นายอรรถพล   ชูรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103002   นายเกริกเกียรติ   ตั้งเตี้ย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103003   นายเกียรติศักดิ์   ชัยนอก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103006   นายณัฐกิตต์   ยอดสวิป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322103021   นายวงศ์รุ่งทรัพย์   สุขท่า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง