ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801101372   นายอภิสิทธิ์   เสนามาตย์ : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5805104307   นายกันตินันท์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5806101363   นายดนุพงษ์   อนุมะ : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806103514   นางสาวอุบลวรรณ   จิตตวิง : บัญชี 30ชั่วโมง
5815123398   นายศุภณัฐ   แก้วแท้ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5901102467   นายศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 30ชั่วโมง
5901113323   นายปฐมพงศ์   โหมเพ็ง : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
5901125325   นายนฤเบศร์   ใจตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 30ชั่วโมง
5905204330   นายบุญฤทธิ์   สมีนาง : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906101345   นายโชติพงศ์   อินชัย : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906101504   นายอุดมเดช   บุญตา : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906102364   นายณัฏฐนันท์   จันทร์เขียว : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102449   นางสาวพิมพ์ชนก   สิทธิเดช : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102459   นายภานุลักษณ์   ณ เชียงใหม่ : การตลาด 30ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5912101381   นายสุรเชษฐ์   อินต๊ะมูล : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5912101385   นายอรรถพล   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5912101392   นายเอกพันธ์   คำแจ้ : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5914101341   นายพัสกร   เจริญบวรศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5915123349   นายปรเมทย์   สุพุง : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6001113302   นายกฤษณพล   อินทยุง : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
6003101333   นายนาธาน   จะทอ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003102309   นายชาญวิทย์   ศรีแสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003103325   นางสาวธัญญาศิริ   ตลับเพชร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
6004109317   นายอรรถวิท   คำแก้ว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 30ชั่วโมง
6005104409   นางสาวอนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005104411   นายอัฏฐพล   มั่นคง : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6006101306   นายกฤตยชญ์   สิทธินนทรัตน์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101328   นายจิรวัฒน์   นิติชยา : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101396   นายปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101407   นายพนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101444   นายวรเมธ   ชุ่มใจ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101489   นายอาทิตย์   สายน้อย : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006102478   นายอภิสิทธิ์   ไทยากรณ์ : การตลาด 30ชั่วโมง
6006103339   นางสาวชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 30ชั่วโมง
6006104342   นายณัฐวุฒิ   เฟืองอุย : การเงิน 30ชั่วโมง
6006105383   นายสรพจน์   อุ่นบุญธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
6009101338   นายนันทวัฒน์   ศรีวร : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009101384   นายสมิทธ์   ท้าวแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009102306   นายณัฐวุฒิ   รัตนบุญโชติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009102321   นายภูวดล   ดีหริ่ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009102326   นายราเชน   วงศ์สุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009102345   นายอัครชัย   จอมดวง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 30ชั่วโมง
6012102351   นายพศวัต   คาดชะดาคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง
6014101325   นายณัฐวุฒิ   กันหมุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6014101366   นายศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6015123338   นางสาวมนตกานต์   ไชยคำวัง : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6015123361   นางสาวพรวิไลลักษณ์   อินทรักษา : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6015123386   นายสิรวิชญ์   ฟูธรรม : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6015123393   นายสุรโชค   ตุ้ยตามพันธุ์ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6018102322   นายเดชบดินทร์   นาคเสวี : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6019102502   นางสาวกิดากาญจน์   เถินบุรินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 30ชั่วโมง
6101102424   นายรัชชานนท์   วงค์ไชย : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
6101102450   นายวุฒิพงษ์   นันตี : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
6103101304   นายกิตติภพ   อ่อนละม้าย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6104101326   นายณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101348   นายปฏิพล   จะตุ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101394   นายศิวัฒ   กงทอง : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6106101427   นายรักษ์เกียรติ   วงศ์ประสิทธิ์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6106102358   นายธีรภัทร   พรมกร : การตลาด 30ชั่วโมง
6106102361   นายนันทพงศ์   พนากำเนิดสกุล : การตลาด 30ชั่วโมง
6106102366   นายปฏิภูมิ   ใจบุญ : การตลาด 30ชั่วโมง
6106102375   นายพงศ์พันธ์   คำเขียว : การตลาด 30ชั่วโมง
6106102407   นางสาวลัดดาวรรณ   สุภากูล : การตลาด 30ชั่วโมง
6106103312   นายเกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : บัญชี 30ชั่วโมง
6106104309   นายกิตตินันท์   รุ่งกิตติรัตน์ : การเงิน 30ชั่วโมง
6106104312   นายเกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 30ชั่วโมง
6106105314   นายธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
6106105321   นายปรเมศวร์   ประดิษฐ์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
6106402004   นางสาวธัญญาวดี   เมืองไชย : การบัญชี 30ชั่วโมง
6106402005   นางสาวภคนางค์   จันทร : การบัญชี 30ชั่วโมง
6108109325   นายศรัณยู   โถงโฉม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
6108110309   นางสาวปรีญารัตน์   จำปาด่วน : การตลาด 30ชั่วโมง
6109101022   นายณกัญจน์   เตชเถกิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6109102330   นายภูวนัย   ใจรักบ้านนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6112101316   นายธนะพัฒน์   ถาวรงามยิ่งสกุล : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6112102352   นายปริตต์   แสนวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง
6112106320   นางสาวธนพร   สมุดหอม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
6114101383   นายวิชญะ   พรประสาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6118102331   นายธนกร   สุภาศรี : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6122101382   นางสาวปิยฉัตร   เพ็งพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6201101331   นายพิพงษ์   ปิยศักดิ์สันติกุล : พืชไร่ 30ชั่วโมง
6201101333   นายภาณุเดช   อิสระภาพตระกูล : พืชไร่ 30ชั่วโมง
6201102355   นางสาวธนพร   คำหอม : พืชสวน (พืชผัก) 30ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน (พืชผัก) 30ชั่วโมง
6201125309   นายชิษณุพงศ์   ดิษฐ์วิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6203102305   นายณัฐพล   คำหลวง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203103315   นางสาวธัญญารัตน์   วิไลรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
6203104308   นางสาวร้อยตะวัน   ใบผ่อง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 30ชั่วโมง
6204101348   นางสาววิภาวี   เครื่องพนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6204104302   นายจารุเดช   ธีระสมบูรณ์ : สถิติ 30ชั่วโมง
6204109307   นายธีรภัทร   อุ่นนันกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 30ชั่วโมง
6205101374   นายวศิน   โกฏิยานนท์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105310   นายจิรพงศ์   ใจน้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105358   นายวธิรวิศธ์   อิ่นแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105391   นายการัณยภาส   นามแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105393   นายซาลิม   ศิริอาดัมพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105398   นายศุภวิชญ์   ช่างเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105400   นายพีรวิชญ์   มณีดวงฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105401   นายยศวันต์   เมืองมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105403   นายลักติชัย   ดนตรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6206101349   นายธัชพล   มโนชมภู : การจัดการ 30ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 30ชั่วโมง
6206102411   นายสุเมธ   แซ่ฉี : การตลาด 30ชั่วโมง
6206401002   นายกันตินันท์   ทาวัน : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6206401017   นายอดิศร   แปงชิด : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6209101377   นางสาวศกลวรรณ   มากสรอย : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง
6212106325   นายรัตนพล   ขอนทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
6215123337   นายภูมิพิวากรณ์   ยาวุฒิ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6215124012   นายจีรายุทธ   หมื่นตื้อ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 30ชั่วโมง
6215124021   นายณัฐ   สุขสอน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 30ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101435   นางสาวหนึ่งฤทัย   มีโชคชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง