ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 15
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 16
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804108323   พินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 4ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6004101311   เกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6004105324   ยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006103472   ศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 4ชั่วโมง
6006105392   พีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6010101400   สายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 4ชั่วโมง
6010101410   เสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 4ชั่วโมง
6012101302   กนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101359   ลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101113321   บงกช   จันทร์หลวง : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6101125315   ณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6104101349   ปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104105324   อิทธิฤทธิ์   ช่างสลัก : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101414   อภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106102416   ศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106104308   กัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 4ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101362   ภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 4ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 4ชั่วโมง
6112102334   วทัญญู   คำจันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6115123342   นวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6118102352   พศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6201101038   นายภานุชิต   ยิ้มย่อง : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201105337   นางสาวอุษณีย์   ศิริอาดัมพันธุ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201122065   Mr.Keochamroeun   Bouy : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6204101347   นายวรพล   ใจดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6206102392   นายวิทวัส   นครังสุ : การตลาด 4ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6210102318   นายศิลป์ศรุต   ขัตติยะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6218102305   นายเกษฎา   สมเวที : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6222103015   นายธนภูมิ   จันดา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง