ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005101350   นายปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006103367   นายธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6103102320   นางสาวเบญจมาศ   โปทาจุ่ม : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105319   นางสาวรุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 4ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6112102327   นางสาวปิยมาศ   หลวงวิเศษ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6118102317   นางสาวชนนิกานต์   นาคะวิจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6122101380   นายปวริศ   ญาณจรูญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6201113313   นายธเนศ   สุทธโลก : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
6201122002   นายก้าวศิริ   เกตุเหม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122044   นายรชานนท์   เผ่าภูรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6203101312   นายชุติมันต์   ธรรมสอน : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101315   นายทัตเทพ   ไพรพฤกษ์ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203101323   นายนราวุฒิ   ชินกลาง : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6203102301   นางสาวเกวลิน   สอนพันระ : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6203102304   นางสาวชมพูนุช   ชุมภู : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6203102322   นางสาวกัลยาณี   ปัจเวก : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6203103350   นายอาทิตย์   ด่านกระโทก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203104316   นายศุภกฤต   ใหม่คามิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6204101314   นายณัฐกร   มอเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204101342   นางสาวมนทกานต์   แก้วโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 4ชั่วโมง
6205101325   นางสาวณธิกา   สุทิน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6205101328   นางสาวณัฐฐาพร   สุโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6206101378   นางสาวพิชญาภา   บุญศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 4ชั่วโมง
6206102372   นายเพิ่มทรัพย์   ยิ้มสุขอนันต์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
6206103343   นางสาวธิดารัตน์   ชัยมงคล : บัญชี 4ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 4ชั่วโมง
6209101019   นางสาวสิรินันยา   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6209101022   นางสาวนภัสกร   อุพงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6209101329   นายตะวัน   ลุงกู่มะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6209102316   นางสาวพรชนก   ศรีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 4ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 4ชั่วโมง
6212101320   นายสุภัทรชัย   สมกาศ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6214102361   นางสาวพิจิตรา   เอมเสม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6219101318   นางสาวสุคันธา   ศรีคำมา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4ชั่วโมง
6222101340   นายณัฐนันท์   เชอรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6222102028   นายมาโนชญ์   กวางทู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง