ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6008106321   นางสาววิรัญญา   บุญธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106335   นายธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008107316   นางสาวดุสิตา   คำผิว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008107352   นายเอกสิทธิ์   ชุติมหาชน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008111308   นางสาวนราพร   วงศ์เมือง : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111314   นางสาวพลอยสวย   ถุงเงิน : บัญชี 12ชั่วโมง
6108107315   นางสาวณัฐวรรณ   อินทร์ช่วย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107316   นางสาวณิชาภัทร   จั่นวงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107331   นายภาคภูมิ   จำปาแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107332   นางสาวมาริสา   เข็มวิชัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107336   นางสาววิภาวี   แจ่มกระจ่าง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107340   นางสาวศิริภักดิ์   สีคะปัสสะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107345   นายสุพงศ์   เทียมแสน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108114308   นายจักรกฤษณ์   โสภา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114379   นายสุรสิทธิ์   อุตมโชค : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6204101369   นายจิรายุ   พฤฒิทวีวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6204101373   นายสมพงษ์   ตันธวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6206102445   นายจักรพรรณ   จอนค้าง : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102448   นางสาวฤทัยทิพย์   ภิรมย์จุ้ย : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102449   นางสาววรรณนภา   สุขแป้น : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102450   นางสาวศุภิสรารัตน์   อมตะวงศ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
6208108306   นางสาวกรองแก้ว   กลิ่นแย้ม : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง