ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6004101340   นางสาวดาวิกา   วงศ์อาษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6009101397   นางสาวสุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101405   นางสาวอัญชลี   พลนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101352   นายสมคิด   ใจพินิจ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6203103339   นางสาววรรษา   ชื่นภิรมย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103341   นางสาววิชาดา   จันสม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6206104301   นางสาวกนกพร   บุญรอด : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104302   นางสาวกฤติยา   สูงปลูก : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104308   นางสาวจีรนันทร์   แซ่พ่าน : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104309   นางสาวชนิตา   จักร์แก้ว : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104310   นางสาวช่อผกา   อุ่นจักร์เสาร์ : การเงิน 2ชั่วโมง
6212106303   นางสาวกุลิสรา   สวนแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6212106308   นางสาวทิพย์สุดา   พรมต๊ะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6212106313   นางสาวนายิกา   สิงห์อุต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง