ผู้เข้าร่วม
คณะบริหารธุรกิจ 1
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5301105360   นางสาวสุธาสินี   โถทัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5710101357   นายปดิยุทธิ์   ราชชมภู : การประมง 6ชั่วโมง
5815123324   นายชาญวิทย์   รุ่งโรจน์ทัศนีกร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5901102419   นางสาวภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901432005   นางสาวนวลพิศ   มีเดชา : พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 6ชั่วโมง
5904104324   นางสาวศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105342   นางสาวอัจฉรี   อินทรเทพ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906102327   นางสาวจันจิรา   จันทร์จริง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906104470   นางสาวอรวรรณ   คำภิระวงศ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5906105360   นางสาวปภัสสรา   ดีนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101387   นางสาวศิริลักษณ์   ศิริพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912101315   นางสาวจุฑามาศ   ศรีพรหม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102316   นางสาวณัฏฐธิดา   เตชะเนตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102324   นายต่อศักดิ์   แท่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102391   นางสาวสุกัญญา   สืบสิมมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106392   นางสาวอาภา   ฝ่ายเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5915123336   นายธนวัฒน์   คำอินทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123368   นางสาวภารวี   รุธีรยุทธ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123374   นางสาวรัชฎาภรณ์   วรรณนุช : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6004107304   นายเคณรมิษ   ลงยันต์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107329   นายสิทธิพล   หนุนวงค์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104306   นางสาวกัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102469   นายอติเทพ   เสลานนท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006105319   นางสาวจุฑาทิพย์   สาวรีย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012106307   นายกิตติศักดิ์   ฐิติพงศ์พนา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106330   นายธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6012106383   นางสาวอังคณารัตน์   เทียนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6022101377   นางสาวพรรณธิวา   วงษ์เสถียร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101420   นายศราวุธ   ขาวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022102003   นายณัฐพงศ์   ทองศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6101101009   นางสาวจิราพร   บุตรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101010   นางสาวชนะกานต์   เต๋จา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102350   นายณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6103103342   นางสาวพีชานิการ์   นวเฉลิม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6105101417   นางสาววราภัสร์   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101422   นางสาวอาภัสรา   คำจริง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101376   นายบารมี   โพธิ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101410   นางสาวพิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102421   นางสาวศิรดา   รัตนพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103390   นางสาวเพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104413   นางสาววิลาวัลย์   สลอมทุน : การเงิน 6ชั่วโมง
6106105023   นางสาววิลาสินี   ปล้องลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6109101046   นางสาวปณิตา   รกไพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101053   นางสาวพัชราวดี   แตงทับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101350   นางสาวพรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101351   นางสาวพลอย   แสนเหลี่ยว : การประมง 6ชั่วโมง
6112102329   นางสาวพรชนิตว์   แก้วโชติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102333   นางสาวเรณุกา   กันยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6114102315   นางสาวเจือจันทร์   แถบหอม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6203101340   นายรัฐภูมิ   วงษา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6209101058   นายอนิรุทธิ์   คันธรส : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102323   นางสาวศุภิสรา   นะวะยศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6222102012   นางสาวนริศรา   ศรีคำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง