ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101371   นางสาวศศิมา   ยามี : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6001101372   นางสาวศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6009101397   นางสาวสุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101405   นางสาวอัญชลี   พลนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6105101320   นางสาวฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101386   นางสาววิลันดา   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106103365   นางสาวนารีเทพ   ปิงแก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103369   นางสาวนิศารัตน์   เขื่อนสุวงค์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103386   นางสาวพิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103390   นางสาวเพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 4ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6201122011   นางสาวซอฟียะห์   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6201122047   นางสาวไรย์มี   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง