ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904106323   นางสาวรจนา   โสระดา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5905104379   นางสาววิริยา   โพธิ์กลาง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5909101058   นางสาวสีฟ้า   เดชวิวัฒน์วรัณธร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5910101304   นางสาวกันติยา   พงษ์นาวี : การประมง 3ชั่วโมง
6001102411   นางสาวพัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6005104353   นางสาวสุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006103344   นางสาวญาณี   วันจ้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6015123305   นางสาวกาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6101101366   นางสาวศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6104102302   นางสาวกีรภัทร์   จินะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102332   นางสาวสุนทรี   สุรินทราโช : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102337   นางสาวอุไรรัตน์   แออัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101345   นางสาวนัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101420   นางสาวอรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106102430   นายญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103386   นางสาวพิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103390   นางสาวเพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6109102334   นางสาวรักษิณา   อินทรเทศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112102307   นางสาวฉวีวรรณ   อินด้วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102309   นางสาวชลดา   แก้วตุ้ย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102350   นางสาวอัครยา   สิทธิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6122101307   นางสาวกัลญา   กาวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101346   นายณัฐพงษ์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6205101400   นางสาวอรสา   นิลสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206103048   นายอัษฎาวุฒิ   ปันคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206104332   นางสาวรุ่งทิวา   การกุณา : การเงิน 3ชั่วโมง
6209101310   นางสาวเขมิกา   ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101321   นางสาวณัฐชยา   วงศ์บุญมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6209101326   นางสาวณิชกุล   ชัยวันดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102349   นางสาวปานชีวา   ศรีนามบุรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102370   นางสาวรจนา   สองแกะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6215124084   นายอธิษฐณัฏฐ์   สิญจวัตร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6222101435   นางสาวหนึ่งฤทัย   มีโชคชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง