ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6005104353   สุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006103330   เจนจิรา   วิชามาก : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103489   สุภารัตน์   มาเยอะ : บัญชี 4ชั่วโมง
6006103493   อทิตยา   ปั๋นเต๋ : บัญชี 4ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6104102329   นางสาวศิราวรรณ   คิดดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101345   นางสาวนัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6206101352   นางสาวธัญลักษณ์   โปทา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206103017   นายนรนารท   ใสพิมพ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6206103028   นางสาวมีนา   พิมพาภรณ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 4ชั่วโมง
6206103045   นายอดิศร   บุญชู : บัญชี 4ชั่วโมง
6206103048   นายอัษฎาวุฒิ   ปันคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6206103049   นายเอกพงศ์   ไฝ่แจ้คำมูล : บัญชี 4ชั่วโมง
6206103329   นางสาวณัฐพร   บุญทา : บัญชี 4ชั่วโมง
6206103403   นางสาวสายสุดา   สิทธิ : บัญชี 4ชั่วโมง