ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6009101397   สุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6009101405   อัญชลี   พลนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6012102341   นันทวดี   หอมแก่นจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102343   นิภารัตน์   สลีอ่อน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6012102379   ศิริวรรณ   ปาลี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6015123305   กาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6015123380   วราพร   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6015123381   วราพรรณ   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6106102354   นางสาวธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 2ชั่วโมง
6106104321   นางสาวจุฑามาศ   สุริยะโต้ : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104323   นางสาวจุฬาศิริ   ชุมภูหมุด : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104325   นางสาวเจนจิรา   ประสาทน้ำเงิน : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 2ชั่วโมง
6112102319   นางสาวธัญญาพร   ปกรณ์วนาไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112102349   นางสาวอรวรรณ   กันทะวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6112106302   นางสาวกรรณ์ตัง   ถาวร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106308   นางสาวจักรกรียา   มาธุระ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106317   นางสาวณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106332   นางสาวเบญญทิพย์   อังศุกุลชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106333   นางสาวใบเฟริน   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106339   นางสาวปาณิตา   แสงคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106356   นางสาววรัญญา   จันทร์คำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106357   นางสาววริศรา   ชนะสิงห์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106359   นางสาววิไลวรรณ   พวงทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106364   นางสาวศุภรัตน์   สุจริต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6112106370   นางสาวสุธีรา   กิ่งเพชรรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6114102307   นางสาวกิตินันท์   จันโทริ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102317   นางสาวชุติกานต์   บุญชูช่วย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102331   นางสาวธิดาพร   อินคูณ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102345   นางสาวพิศลยา   เหมือนหงษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102376   นางสาวอารียา   ผาสุขศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6114102379   Mr.Arie Adriaan Lambert Johanna   Janssen : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6201101308   นางสาวชนาภา   ทอธง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101314   นางสาวดวงกมล   อินบุตร : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101322   นายนัฐชรินทร์   ทาจุมปู : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101331   นายพิพงษ์   ปิยศักดิ์สันติกุล : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101336   นางสาวมาริสา   จันทร์ตี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101337   นายระพีพัฒน์   แสงสว่าง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101349   นางสาวศิวพร   สุทธคำ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6201101363   นางสาวอำภา   ช่วยไว้ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6203103302   นางสาวกนกนาถ   แซ่โค้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6203103303   นางสาวกมลพรรณ   ปิงดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6203103336   นางสาวรดา   ทองชะโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6203103337   นางสาวรวงข้าว   ตรางา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6203104302   นางสาวฐนิชา   มีจันทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6203104313   นายวิศรุต   รังษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6204105307   นางสาวณัฐธิดา   ธนานันท์ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6204105313   นางสาววัลยา   แก้วจา : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6206101302   นางสาวกนกสิริ   คงศาตรา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206101376   นางสาวพัชรา   ปินคำ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6206103014   นางสาวณัฐสุดา   เตชะศิริไพบูลย์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103024   นางสาวพัณณิตา   ขวัญแก้ว : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103028   นางสาวมีนา   พิมพาภรณ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103029   นางสาวรัชนีกร   ลอยเที่ยง : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103043   นางสาวชนัญชิดาวรณีนพคุณ   ตาชะนะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103045   นายอดิศร   บุญชู : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103048   นายอัษฎาวุฒิ   ปันคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103049   นายเอกพงศ์   ไฝ่แจ้คำมูล : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103050   นางสาวเอื้ออารี   วิชัย : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103314   นางสาวเกวลิน   สิทธิปัญญา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103329   นางสาวณัฐพร   บุญทา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103361   นางสาวปรียานันท์   เตมะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103387   นางสาววิรัญญา   เขื่อนแดง : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103394   นางสาวศศิวิมล   ไชยวงค์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103395   นางสาวศิริพร   ครองมี : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103396   นางสาวศิริพร   ทองวิเศษ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103397   นางสาวศิริรัตน์   ลังกาเปี้ย : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103401   นางสาวศุภิสรา   การกิ่งไพร : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103403   นางสาวสายสุดา   สิทธิ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103404   นางสาวสิทธิพร   จิตมะโน : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103405   นางสาวสิริรัตน์   ค่ายคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103406   นางสาวสุจิตา   หวานแท้ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103408   นางสาวสุพัตรา   ทองเถื่อน : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103410   นางสาวสุพิชญา   ขุนหาญ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103413   นางสาวอภิสรา   เอี่ยมโอภาษ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103414   นางสาวอรหทัย   สีชะเดช : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103415   นางสาวอัญชนา   ศรีพรรณ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103419   นางสาวจิราลักษณ์   พงค์ปัญญา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103428   นางสาวอรณัญช์   ชนะจิตทอง : บัญชี 2ชั่วโมง
6206104315   นายอชิรญา   เมืองอินทร์ : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104332   นางสาวรุ่งทิวา   การกุณา : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104335   นางสาวศศิกานต์   จันทร์สุข : การเงิน 2ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102324   นางสาวณัฏฐณิชา   ม่วงเมือง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102334   นางสาวธัญวรรณ   ฉิมสุนทร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102349   นางสาวปานชีวา   ศรีนามบุรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102370   นางสาวรจนา   สองแกะ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6214102373   นางสาววรัญรัตน์   พูลสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง