ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004101340   ดาวิกา   วงศ์อาษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6005104353   สุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6015123305   กาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102470   นางสาวสาวิตรี   รักษากลิ่น : พืชสวน 4ชั่วโมง
6105101318   นางสาวโชติกา   อินทรสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101355   นางสาวปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101405   นางสาวสุดาพร   ธิตินนท์กูน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106103386   นางสาวพิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103390   นางสาวเพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103439   นางสาวสุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103440   นางสาวสุทธิดา   บุญชื่น : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103441   นางสาวสุธิตา   เสือยงค์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103442   นางสาวสุประภา   ธาตุทอง : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6109101308   นางสาวขวัญทิพย์   เจริญพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6109101344   นายปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6122101302   นางสาวกมลวรรณ   ทาแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6122101331   นายชณิลธร   โพธิ์แสงดา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101352   นางสาวณิชนันท์   อุตรชน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101361   นางสาวธิติกานต์   ม่วงมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101365   นางสาวนภัสวรรณ   วันเกลี้ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101371   นางสาวนาเดีย   กันยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6122101372   นางสาวน้ำตาล   อนิยมพิสัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6122101379   นางสาวเบญจรัตน์   ปานน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101384   นางสาวปิยาพัชร   พุทธนาวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101387   นางสาวพชรพรรณ   เสณาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101391   นางสาวพัชนี   พรมสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6122101414   นางสาววนิดา   เเชกรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6203103319   นายนรินทร์   เป็งแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103337   นางสาวรวงข้าว   ตรางา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103339   นางสาววรรษา   ชื่นภิรมย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103341   นางสาววิชาดา   จันสม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105307   นางสาวณัฐธิดา   ธนานันท์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6204105313   นางสาววัลยา   แก้วจา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6206101319   นางสาวจินดา   ละชี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101324   นายเจษฎี   ศรีด้วง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101352   นางสาวธัญลักษณ์   โปทา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6209101326   นางสาวณิชกุล   ชัยวันดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6212101302   นายเจษฎา   ศรีด้วง : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6222101396   นางสาวรวิสรา   โรจน์นครินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง