ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102316   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ฮังกาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102319   นางสาวจรรยา   ยิ้มทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102320   นายจักราวุฒิ   ความหมั่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102324   นางสาวจิรภาภรณ์   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102326   นางสาวจิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102398   นางสาวพรไพลิน   โงกสูงเนิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102449   นายสิทธิศักดิ์   เริงชัยภูมิ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201122025   นางสาวปารียา   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง