ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 3ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5918102322   นางสาวณิชกานต์   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101321   นายณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104370   นายภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104372   นางสาวภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104392   นายวิศรุต   แสนคำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101442   นางสาววนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 3ชั่วโมง
6006105345   นางสาวนภัสวรรณ   แก้วแว่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6101101021   MissThim   Loeuy : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101311   นางสาวจุฑารัตน์   มามา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101312   นางสาวชลธิชา   บัวผาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101315   นางสาวฐิติรัตน์   รอดโฉม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101319   นางสาวณัฐวดี   แสวงศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102314   นายจักรพงศ์   เมืองขวา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102494   นายออมสิน   เนาว์ประเสริฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101113321   นางสาวบงกช   จันทร์หลวง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101320   นางสาวฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101378   นางสาวลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101379   นางสาววรรณกนก   อุตอามาตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101409   นางสาวสุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101411   นางสาวโสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101438   นางสาววริศรา   ทิพย์ยอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102320   นางสาวจันทร์จิรา   อุดทาสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102408   นายวงศธร   สีเมืองแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103302   นางสาวกชพรรณ   โชคพงศ์กุศล : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 3ชั่วโมง
6112107308   นางสาวณัฐวิภา   มานะยิ่ง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6114101333   นางสาวธนันยา   มีภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101345   นางสาวบงกชพร   กาญจนาภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102321   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6201101001   นางสาวกรุณา   รัมมะนะกัจจะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101002   นางสาวกฤษณา   หลอดคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101010   นางสาวญาธิกา   กันทลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101011   นางสาวฐิติวรรณ   ศุภะดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101012   นางสาวณัฐพร   จินดาทะจักร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101013   นางสาวดวงหทัย   เมียดเตียบ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101019   นางสาวนวรัตน์   โยธสิงห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101021   นางสาวนารี   ดุจรัตนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101022   นางสาวน้ำฝน   บัวธนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101026   นางสาวปรางวลัย   หินทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101030   นางสาวพรชญา   เสภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101031   นางสาวพรทิพย์   จักรทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101032   นางสาวพิยดา   เครืองรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101035   นางสาวภัณธิตา   จันทร์ชื่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101036   นางสาวภัทรติยา   โนมายา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101042   MissLysoung   Lim : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101043   นางสาววลัยลักษณ์   ขุนโยธา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101047   นางสาวศิริพร   มงคลเกียรติคีรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101053   นางสาวสุนิสา   ดาบุญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101054   นางสาวสุวิภา   เจาะจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101055   นางสาวอนิตยา   เขียวนุช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101057   นางสาวอรุณี   รัตนเริงวิทย์กุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101058   นางสาวอิศราภรณ์   สุทธศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101302   นางสาวกวินนา   เต่าเอก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101303   นางสาวกัญญารัตน์   หมื่นหน่อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101305   นางสาวกัลยา   ขันตี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101306   นางสาวจิตราวดี   บุญกอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101307   นางสาวจิราวรรณ   ยินดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101308   นางสาวชนาภา   ทอธง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101309   นางสาวชนิดา   ผู้มีทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101311   นางสาวณัฐนรี   ยะสิทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101312   นางสาวดลนภา   รุนเรืองโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101313   นางสาวดลพร   ถานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101314   นางสาวดวงกมล   อินบุตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101317   นางสาวธิดารัตน์   โพขี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101324   นางสาวนุชวรา   เมืองก้อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101325   นางสาวปรียา   มานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101326   นางสาวปรียากุล   ดาดผักแว่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101327   นางสาวปวิมล   เกียรติบดีสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101328   นางสาวปัญญาพร   สันติสุขสันต์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101329   นางสาวพัชรากร   บัวเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101330   นางสาวพันธุ์ผรา   พันธ์พานิช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101334   นางสาวภาณุมาศ   ศรีทะวงศ์เรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101335   นางสาวมฆวัน   สุทธิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101336   นางสาวมาริสา   จันทร์ตี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101338   นางสาวรัตนาภรณ์   ปริกเพชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101339   นางสาวเรณู   ไชยบัวแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101343   นางสาววาสนา   อุประ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101349   นางสาวพนิตชนัน   สุทธคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101351   นางสาวศุภราณันท์   ทิมทองคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101353   นายสิขรินทร์   เทียวประสงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101354   นางสาวสิริยากร   ดาวกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101361   นางสาวอริสรา   เพชรสังหาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101363   นางสาวอำภา   ช่วยไว้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102302   นางสาวกนกวรรณ   แก้วใบงาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102303   นางสาวกนกวรรณ   มนเทียน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102307   นางสาวกฤษติกา   สืบอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102308   นางสาวกัญญารัตน์   ปิยะวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102309   นางสาวกานดา   นายหลู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102310   นางสาวกานติมา   แสงดิษฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102312   นางสาวเกตน์สิรี   จ่อนด้วง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102313   นางสาวเกตน์สิรี   วรรณคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102314   นางสาวเกตุสุดา   ภู่จีน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102315   นางสาวขนิษฐา   คำฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102316   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ฮังกาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102318   นางสาวแคทรียา   โลกะวิทย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102319   นางสาวจรรยา   ยิ้มทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102324   นางสาวจิรภาภรณ์   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102326   นางสาวจิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102327   นางสาวจิราวรรณ   ยะคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102331   นางสาวชลกานต์   เขื่อนจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102333   นางสาวชลิดา   กองตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102334   นางสาวชลิดา   จันทร์ปา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102335   นางสาวชลิตา   สายศักดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102339   นางสาวฐาปนีย์   ทำจำปา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102343   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์กูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102344   นางสาวณัฐธิดา   สุดห้วยแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102348   นางสาวดลนภา   ส่างเสน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102352   นางสาวทัศน   เผือกผ่อง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102355   นางสาวธนพร   คำหอม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102363   นางสาวธัญญารัตน์   ปินไชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102366   นางสาวธิดารัตน์   ขันทะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102370   นางสาวนควรรณ   ปัญทิพย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102375   นางสาวนวพร   ตั้งมั่น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102381   นางสาวเบ็ญจรัตน์   หนานใส่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102384   นางสาวปภาวดี   รบไพรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102388   นางสาวปรีชยานันท์   มั่นทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102396   นางสาวพรพรรณ   ไชยเนตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102397   นางสาวพรพิมล   กีไสย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102398   นางสาวพรไพลิน   โงกสูงเนิน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102402   นางสาวพิมพ์มาดา   พันธ์พืช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102404   นางสาวพิยดา   ศรีหานาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102407   นางสาวภักดิ์ชริดา   เชื้อหมอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102408   นางสาวภัทรสุดา   สิงห์ลอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102410   นางสาวภัทราวดี   ติ๊บผัด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102421   นางสาวรัติกา   โชคดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102423   นางสาวลิศา   จารย์โพธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102433   นางสาววิลาสินี   แปงบุญเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102437   นางสาวศินิทรา   คำไผ่ประพันธ์กุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102450   นางสาวสุชัญญา   ศรียาภัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102466   นางสาวอริสรา   ศรีสถาน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102467   นางสาวอัญญามณี   ยอดอ้อย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102469   นางสาวอาพาพร   พนาวัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201102470   นางสาวอามีเนาะ   ดือเลาะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102476   นางสาวณัฐวดี   นิลพฤกษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6201102477   นางสาวณิชกานต์   ส่อนนารา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102481   นางสาวปริยาภัทร   ศรีสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102485   นางสาวธีมาพร   มาลาล้ำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6201105301   นางสาวกันติชา   รถมณี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105302   นางสาวกัลยรัตน์   พันวรรณ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105303   นางสาวจารุวรรณ   ยังใสไพร : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105305   นางสาวชนิตร์นันท์   หนูผุด : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105306   นางสาวชลธิชา   ตุมอญ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105307   นางสาวชัญญา   ปิ่งหย่า : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105308   นางสาวณัฐนันท์   วงศ์อูบ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105310   นางสาวธนพร   ไทยนุรักษ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105311   นางสาวธัญวรัตม์   หมุ่ยศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105313   นางสาวธีรนาฏ   วรรชนะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105314   นายธีรภัทร   สิงห์ตัน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105315   นายนพนันท์   สานา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105316   นางสาวนุสบา   สุขสำเร็จ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105317   นายบวรทัต   ศรีวะปะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105318   นางสาวเบญจมาศ   เหลาเลิศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105319   นางสาวปัจศวีวรรณ   วสะยางกูร : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105320   นางสาวเปรมวดี   จิระทิวากุล : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105321   นางสาวพรพรรณ   คิดตั๋น : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105322   นางสาวมณฑิรา   เรืองนภารัตน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105323   นางสาวมนัสยา   มั่นแก้ว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105324   นางสาวเยาวลักษณ์   เขียวจันทร์สืบ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105325   นางสาวรุจิรา   รินต๊ะสม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105326   นางสาวลักษิณา   วัดแจ้ง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105328   นางสาววิลาณี   อุ่นใจ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105329   นางสาวศิรภัสสร   เตชทัตสิวลี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105330   นางสาวศิริภัทร   ตุ้ยหนิ้ว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105331   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณวงศ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105332   นางสาวสมิตา   เจิมศร : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105335   นายอภินัทธ์   กฤษประจัน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105336   นางสาวอารีมา   เส็นทุ่ย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105337   นางสาวอุษณีย์   ศิริอาดัมพันธุ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201113301   นางสาวกนกกร   กันไชย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113306   นางสาวชนกานต์   มูลเงิน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113308   นางสาวชนิตรา   สมยอ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113309   นางสาวชลธิณี   วรรณสุภา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113311   นางสาวญาณิศา   ตาทา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113312   นางสาวณัฐพร   บุญญัติ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113315   นางสาวเบญญาภา   ปัญญาวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113316   นางสาวปริยาภรณ์   แสนบุดดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113317   นางสาวอภิญญา   พุทธกุล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113318   นางสาวอรัญญา   บุตรพรม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201122001   นางสาวกาญจนา   มาศเกษม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122003   นางสาวเกสรา   กลิ่นบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122004   นางสาวคำเฮือน   พนาวิไล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122006   นางสาวจิรัญญา   บุญมั่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122007   นางสาวจุฑารัตน์   ศรีนรสิทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122011   นางสาวซอฟียะห์   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122013   นางสาวฐิติมน   บุญน้อย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122016   นางสาวณัฐสุดา   ต่อเล็ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122022   นางสาวนุชจรีย์   ซาคุณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122023   นางสาวประกายกาญจน์   จันทะวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122024   นางสาวปรียานุช   สายชลรำไพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122025   นางสาวปารียา   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122028   นางสาวพรพรรณ   ศักดิ์ดารักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122031   นางสาวพิภูษณะ   มั่งมูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122032   นางสาวพิมพิกา   ยะแหล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122042   นางสาวมุกฆรินทร์   นิลสมุทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122047   นางสาวไรย์มี   หมัดหมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122049   นางสาวลัคณา   สร้อยพรมราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122055   นางสาวศิริลักษณ์   สิทธิหาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122058   นางสาวสิรินยา   แสงชุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122059   นางสาวสุปราณี   ดวงแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122060   นางสาวหัทยา   ขันสุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122064   นางสาวฮาบีบ๊ะ   สตันหน๊อด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122066   นางสาวสุภาวดี   ภัควันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122068   นางสาวนาหมี่   ตะลา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201124301   นางสาวเกศฎาภรณ์   สิทธิวงค์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201124307   นางสาวพิณัฐดา   มโนธง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201124309   นางสาววรรณิษา   สายทอง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201124311   นางสาวสิริยาภรณ์   แก้วเขียว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125307   นางสาวชไมพร   บุตรลักษณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125313   นางสาวณัฐพร   จันทร์ผ่อง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125316   นางสาวณิชกานต์   โปทาวี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125324   นางสาวนริศรา   ยกให้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125327   นางสาวบุญสิตา   แก้วเพ็ชรวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125328   นางสาวบุษยามาศ   เเสนบัวคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125330   นางสาวปวีณา   จันดอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125333   นางสาวพัชราภรณ์   สีเสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125336   นางสาวภัคจิรา   ขาวมาก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125339   นางสาวภัทรวดี   กำเนิดนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125344   นางสาวลลิศา   ปริกเพชร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125352   นางสาวสราวลี   อนันท์สุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125355   นางสาวสุรภี   ลุงจาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125356   นางสาวอธิติญา   ใจตรง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125357   นางสาวอรุณรัตน์   นันทโรจนาพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126307   นางสาวฐิติยา   ณ พัทลุง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6201126317   นางสาววิมลสิริ   ดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6203103306   นางสาวคณิศร   ปุ๊ดแค : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103311   นางสาวณิชารีย์   ไชยวุฒิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103330   นางสาวปิยะธิดา   ลภัสมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103343   นางสาวศศิวิมล   ภัคสิทธินันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6205101332   นายณัฐวุฒิ   มณีวัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105368   นางสาวศิริลักษณ์   ตันชะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105393   นายซาลิม   ศิริอาดัมพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102363   นายผดุงพงศ์   ทาคำส่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206103017   นายนรนารท   ใสพิมพ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102301   นางสาวกชกร   จิตใจฉ่ำ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102305   นางสาวชฎาพร   สิทธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102314   นางสาวเบญจมาศ   ปาต๊ะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102316   นางสาวพรชนก   ศรีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102317   นางสาวพรรษา   อินตา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102318   นางสาววรรณวิศา   เมืองสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102320   นางสาววาสนา   ภูมิลา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102322   นางสาวศิริลักษณ์   ชาวทะเล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102325   นางสาวสิริพร   แสงไฟ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102327   นางสาวอภิชญา   มงคลภัทรสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102329   นางสาวอรณี   แพพิมพารัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210101006   นางสาวจุฬาลักษณ์   คนตะขบ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101007   นางสาวฌัชญาฎา   พันธ์ทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101021   นางสาวสุภาวดี   ฮวดศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6210101024   นางสาวการัณยภาส   พิวัฒน์โกศล : การประมง 3ชั่วโมง
6210101030   MissSok khorn   Bour : การประมง 3ชั่วโมง
6210101309   นางสาวณัฐฌา   ศรีละออง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 3ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6210101338   นางสาวสิราวรรณ   ล้อมรื่น : การประมง 3ชั่วโมง
6210101347   นางสาวโสธิดา   ทองลิ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6210102302   นางสาวกุศลิน   เพียรสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102305   นางสาวจุฑามาศ   ภูตะอินทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102312   นางสาวธันยาภรณ์   ปัญโญวาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102316   นางสาวปันนธร   วงษ์สาจันทร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102325   นางสาวเบญจวรรณ   ชัยรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102312   นายธนวัฒน์   ริยะนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6214101325   นายณัชนน   มาขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101334   นางสาวธัญวรัตม์   คิดเลิศล้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101335   นางสาวนงนภัส   แจ่มใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101363   นางสาวสินีนาถ   ทิพย์สังวาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214102333   นางสาวธนพร   งามละมัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102349   นางสาวปานชีวา   ศรีนามบุรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102352   นางสาวปิ่นปินัทธ์   เครือสนิท : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102353   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อ้วนดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102355   นางสาวปุณณภา   กันทะเป็ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102335   นายธนวัฒน์   ตุ่นหนิ้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102361   นายพิชาน   สุริยะรัศมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102377   นายศรัณย์   สุขใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102378   นายศรันย์   กาญจนรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102380   นายศิรชัช   ทาสา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102388   นายอภิเชษฐ์   อุโมง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102391   นายอรรถกร   ก๋าทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6218102397   นายหฤษฎ์กุล   ธนะบารมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6222101009   นางสาวบุญญารัตน์   อินทรโสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101010   นางสาวพรทิพย์   แสนทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101013   นางสาวแววดาว   แปงทอน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101014   นางสาวศยามล   คงทน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101015   นางสาวศศิวิมล   ต้นเกตุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101302   นางสาวกนกพร   เป็งเมืองมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101303   นางสาวกนกวรรณ   กาวี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101304   นางสาวกมลชนก   เยี่ยมมิ่ง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101308   นางสาวกัญญรัตน์   ทองนรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101310   นางสาวกัลยาณี   ปวงจักร์ทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101312   นางสาวเก็จมณี   วิเลศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101313   นางสาวเกวลิน   ลายพัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101314   นางสาวขวัญฤดี   อนุรักษ์ป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101315   นางสาวจตุภรณ์   ปานหลุมเข้า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101316   นางสาวจริยาพร   สีแสด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101317   นางสาวจารวี   สวัสดิ์ไธสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101320   นางสาวจินตนา   วิริยสามารถ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101322   นางสาวจิราพร   ผลฟักแฟง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101323   นางสาวจีรนันท์   ติ๊บหน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101324   นางสาวจีรพรรณ   ยิ้มสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101325   นางสาวจีรภา   ดอนปัน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101328   นางสาวชฎากาญจน์   หลวงปางอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101329   นางสาวชนมล   ตรีพาทย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101330   นางสาวชวิศา   วงค์ดาราวรรณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101332   นางสาวชุติมน   ทากลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101333   นางสาวฐรินภรณ์   ภูมิพล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101341   นางสาวดวงกมล   ยากันทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101342   นางสาวทิพย์ลาวัลย์   ปาอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101351   นางสาวธัญญารัตน์   กันทาวิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101355   นางสาวนครัตน์   อารักษ์คุณากร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101356   นางสาวนธพร   หนองคาย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101359   นางสาวนฤมล   เกษมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101360   นางสาวนฤมล   สุวรรณโน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101361   นางสาวนัทริกา   จินะกาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101362   นางสาวนิติภรณ์   กาชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101363   นางสาวนิธิพร   บรรจงปรุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101365   นางสาวบัณฑิตา   พิมพา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101371   นางสาวปทุมพร   สุ่มมาตย์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6222101374   นางสาวปริญญาใจ   ด้วงอินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101376   นางสาวปาริฉัตร   แสนกา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101377   นางสาวปิฏัฐตรากร   คิดอ่าน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101378   นางสาวปิยาพัชร   เพ็ชรวัฒนาภา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101380   นางสาวพรชนิตว์   หนุนวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101381   นางสาวพฤกษา   เบ้าจรรยา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101383   นางสาวพิชญาภา   ภูริศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101388   นางสาวภคมน   โตเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101389   นางสาวภัทรวดี   ทองน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101395   นางสาวมาลี   แยแปงกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101396   นางสาวรวิสรา   โรจน์นครินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101397   นางสาวรัญชิดา   สุขคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101399   นางสาวรินลณี   วิมนโนช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101400   นางสาวลลิดา   สีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101401   นางสาววทันยา   ทรัพย์เจริญไว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101404   นางสาววนิดา   กุดหินนอก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101405   นางสาววรรณภา   เสือสง่า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6222101412   นางสาววีรภัทรา   จะวรรณะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101415   นางสาวศศิธร   อินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101416   นางสาวศานันทิณี   นรสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101417   นางสาวศิริเนตร   จิตรสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101419   นางสาวศุภรดา   แสงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6222101421   นางสาวศุภิสรา   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101422   นางสาวสมศรี   พิลาสชวนพิศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง