ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6009101397   นางสาวสุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101405   นางสาวอัญชลี   พลนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104410   นางสาววิจิตรา   เต๋จ๊ะ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104422   นางสาวศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104425   นางสาวสาวิตรี   โจมหาร : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 6ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6203103305   นางสาวขวัญชนก   กาวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103309   นางสาวชมพูนุช   พุ่มจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103333   นางสาวภควดี   สุขสัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103335   นางสาวรจนา   ลุงกันนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103336   นางสาวรดา   ทองชะโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103337   นางสาวรวงข้าว   ตรางา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103339   นางสาววรรษา   ชื่นภิรมย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103341   นางสาววิชาดา   จันสม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103342   นางสาววิภาวี   สุกชู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103344   นางสาวสิริรัตน์   ชูแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203104303   นายธีรเมธ   พูลเกิด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104305   นางสาวพรพิมล   อุ่นเรือน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104306   นางสาวพิมลนาฏ   สอนจันทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104311   นายลภัสกร   กระดาษทอง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104313   นายวิศรุต   รังษี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104315   นางสาวศิริรัตน์   สวนมูล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6203104319   นางสาวสุภาวดี   ชนกเศรณี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6206104301   นางสาวกนกพร   บุญรอด : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104302   นางสาวกฤติยา   สูงปลูก : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104307   นางสาวจริยา   ธนพิเชษฐ : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104308   นางสาวจีรนันทร์   แซ่พ่าน : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104309   นางสาวชนิตา   จักร์แก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104310   นางสาวช่อผกา   อุ่นจักร์เสาร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104329   นางสาวพัชราพรรณ   เจริญวงศ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6206104332   นางสาวรุ่งทิวา   การกุณา : การเงิน 6ชั่วโมง
6206105301   นางสาวกมลชนก   จอมธง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105302   นางสาวกวินธิดา   ชัยบิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105308   นางสาวธัญญาเรศ   มณีรัตนสุดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6209101322   นางสาวณัฐชยา   สามัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101326   นางสาวณิชกุล   ชัยวันดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210102307   นายชนะศักดิ์   สมเครื่อง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง