ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5922101302   นางสาวกรัณฑรัตน์   ในเวียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101303   นายกฤษณกาญจน์   กันรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101307   กาญจนา   ศรีนวลใหญ่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101310   เกษมสันต์   เกษรแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101316   นายเจนวิทย์   นุศรีอัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101331   นายณัฐพงศ์   หมื่นมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101333   นายทศพล   คันธรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101341   นายนพรัตน์   บุญยวง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101347   นายเนติพนธ์   หลีเเก้วสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5922101356   นายพชร   ผานดอยแดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101361   นางสาวภาณุมาศ   คงวัฒนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5922101363   นางสาวมณีรัตน์   มูลทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101366   มัลลิกา   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101369   รวิวรรณ   สูบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101372   รัตนาภรณ์   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101374   นายเริงฤทธิ์   แซ่ภู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101379   นายวรกานต์   โพธิวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101386   วิเชษฐ์พงษ์   พรมมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101387   วิภาดา   กุณารี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101392   วีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101399   ศิวกร   บัวหลวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101400   ศุภกานต์   ดาษดาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
5922101414   สุรวุฒิ   ช่วยนุกูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101415   สุริยา   เตจารังษี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101418   อทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5922101429   อินทุอร   คชฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5922101430   อินธุออน   ผิวงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6022101004   ณัฐวร   ระออเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6022101380   พากูล   บุญเวิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6022101424   ศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6122101001   นายเจตน์   เกตุแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101002   นายเจษฎา   ใจมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101003   นายชัยวัฒน์   ลัยนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101004   นายชาญศักดิ์   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101005   นายณัฐดนัย   รัตนพราว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101006   นายณัฐพล   ไชยชาติ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101007   นางสาวธัญสินี   วิเสษ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101009   นัฐวัตร   กวีวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101010   บุญญฤทธิ์   ธานี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101011   ปฏิภาณ   หลวงเดิมพัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101012   นายพงษ์ชัย   ชุมจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101013   นายไพสิฐ   กลหิรัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101014   เมธา   บุญประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101016   นายวัฒนา   สักแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101017   นางสาววิชชุตา   กาวิโท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101018   นายศุภกฤต   ศรีดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101019   นางสาวแสงจันทร์   อยู่เป๊าะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101020   นายอมรเทพ   บุญราญลือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101313   กิตติมา   เงินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101321   คณุตม์   ภาตินทุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6122101323   จักรพงษ์   บุญสอน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6122101325   จินตนา   ภาพฉิมพาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101327   จิราภรณ์   ถินกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6122101339   ฐิดารัตน์   สิทธิเป็ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122101340   ฐิติวรดา   แหยมนาค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122101343   ณัฎฐณิชา   ชัยรังษี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6122101344   ณัฏฐณิชา   หงษาวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122101348   ณัฐภาวี   หนูจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6122101350   ณัฐวุฒิ   เขม้นงาน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101373   นิจจารีย์   สายสี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101377   เบญจพล   มูลคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6122101380   ปวริศ   ญาณจรูญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6122101390   พลวัตร   มิ่งชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101392   พัชรมัย   เอี่ยมชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6122101424   ศศิธร   ชัยเกษม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101435   สาลินี   หมุนสิงห์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101451   อรัญญา   นายจะหริ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122101453   อัครชัย   คำเพราะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6122103002   กิตติธรา   พลายวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103003   นายขวัญชัย   เฉพาะธรรม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103004   จันทร์จิรา   จันทร์เตมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103005   นายจาตุรงค์   ไทยใหม่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103006   นายชัยฤทธิ์   เวียงวิเศษ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103007   นายฐากูร   น้อยสัมฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103008   นายณรงค์ฤทธิ์   คงมิยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103009   นายตรีพรรดิ์   บุญปลอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103010   นายธนกฤต   นภัสอารินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103011   ธนกฤต   นันต๊ะจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103012   นายธนวัต   อังกาบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103013   นายธวัชชัย   รจนัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103014   นางสาวน้ำฝน   วิจิตรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103015   นายพงศธร   ลิบลับ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103016   นางสาวพลอยไพลิน   พรหมรำไพวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103018   นางสาวภัททิยา   สิรินันทิศา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103019   นายภัทรวัต   ศรีวิภาต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103020   นายภัทราวุธ   แสงทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103021   นายภาณุทัต   สุดเลิศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103022   นางสาวภารดี   จันทร์โชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103023   นายภูริวัธ   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103024   นายมนตรี   อุดทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103026   นายวรภพ   คุ้มทิม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103027   นางสาววริศรา   ทองเหง้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103028   นายวรุตม์   จิตราภิรมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103029   นายวัชรากร   สมเกื้อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103030   นายศรัทธา   เรนชนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103032   นายอดิศักดิ์   ม่านมีมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103033   นายอธิชนันท์   กรรมใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6122103034   นายอนุพงศ์   เป็งแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101015   นางสาวศศิวิมล   ต้นเกตุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101303   นางสาวกนกวรรณ   กาวี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101304   นางสาวกมลชนก   เยี่ยมมิ่ง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6222101309   นายกันตพงษ์   เลาหาง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6222101325   นางสาวจีรภา   ดอนปัน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6222101337   นางสาวณัฐณิชา   ปินใจรักษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101341   นางสาวดวงกมล   ยากันทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101342   นางสาวทิพย์ลาวัลย์   ปาอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101355   นางสาวนครัตน์   อารักษ์คุณากร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101356   นางสาวนธพร   หนองคาย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6222101359   นางสาวนฤมล   เกษมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101360   นางสาวนฤมล   สุวรรณโน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6222101367   นางสาวเบญจมาภรณ์   บุญมาตุ้ย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101369   นายปฏิภาณ   เกิดสว่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101373   นางสาวประดับศรี   พันพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101374   นางสาวปริญญาใจ   ด้วงอินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101377   นางสาวปิฏัฐตรากร   คิดอ่าน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101378   นางสาวปิยาพัชร   เพ็ชรวัฒนาภา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6222101380   นางสาวพรชนิตว์   หนุนวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101381   นางสาวพฤกษา   เบ้าจรรยา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101383   นางสาวพิชญาภา   ภูริศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101384   นายพิธพัฒน์   สีเขียว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101385   นางสาวพิสุทธิณีย์   บุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101394   นายภาสกร   โชติเรืองนภา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101396   นางสาวรวิสรา   โรจน์นครินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101404   นางสาววนิดา   กุดหินนอก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101410   นายว่าจ้าง   แซ่ว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101412   นางสาววีรภัทรา   จะวรรณะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101414   นางสาวศรัญญา   ทานิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101417   นางสาวศิริเนตร   จิตรสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101419   นางสาวศุภรดา   แสงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101421   นางสาวศุภิสรา   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101423   นายสรวิชญ์   บุญสม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101424   นายสรวิศ   ภู่สมบูรณ์ไพศาล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101427   นายสหรัฐ   สูบกำปัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101428   นางสาวสอางค์ทิพย์   นวลศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101429   นางสาวสิริวิมล   พิมสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101433   นางสาวสุธิดา   เฟื่องฟู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101434   นางสาวสุพัตรา   มาคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101435   นางสาวหนึ่งฤทัย   มีโชคชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101436   นางสาวหัทยา   สิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101438   นายอนุรุท   ตีที : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101439   นายอภิรัตน์   ฤดีมรดก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6222101442   นายอาทิตย์   ไปยะโพธิ์ศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222101443   นางสาวอารยา   นันทเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222101445   นางสาวอินธุอร   ยอดคีรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 30ชั่วโมง
6222102013   พุฒินันท์   อนันเต่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6222102020   สหรัฐ   ภูมิเรศสุนทร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง