ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606102417   นายอมรเทพ   สอนศรี : การตลาด 1ชั่วโมง
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105350   นางสาวปนัดดา   มาเพ้า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105353   นายปัญจพล   สุริยธนกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105379   นางสาววริศรา   บัวแจ่ม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901113326   นายพงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
5904103303   นางสาวกานติมา   ปัญญาอ้าย : เคมี 1ชั่วโมง
5904103326   นางสาวภัคจิรา   ประสิทธิโรจนยุจ : เคมี 1ชั่วโมง
5904103329   นางสาวณัฐธณฐศา   วิชัยวนารัตน์ : เคมี 1ชั่วโมง
5904103335   นายศักรินทร์   ภูมิมา : เคมี 1ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6006101303   นางสาวกมลรัตน์   เรือนอุโมงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101307   นางสาวกฤษณา   กาใจทราย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101315   นางสาวกิ่งดาว   อภิบาล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101316   นายกิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101323   นายจักรกฤช   มูลชีพ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101326   นางสาวจันธิมา   หีบทอง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101328   นายจิรวัฒน์   นิติชยา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101332   นางสาวจุฑารัตน์   บุญคอย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101336   นางสาวชนกพร   หวานขัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101339   นางสาวชลิญญา   รักเงิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101343   นางสาวชุติมา   ยาวิไล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101346   นายไชยวัฒน์   น้อยนาค : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101357   นายณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101363   นางสาวณัฐริกา   มาภิรมย์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101365   นายดบัสวิน   ทิพกนก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101368   นางสาวทัศนีย์   เรือนสุภา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101369   นายธณวรรธณ์   อุดมเกษตรคีรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101370   นายธนดล   พึ่งสีใส : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101372   นายธนวิชญ์   สารเวียง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101378   นางสาวธมลวรรณ   เรืองตื้อ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101381   นางสาวธัญวรัตม์   สุขสิทธิ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101382   นางสาวธิดา   น้อยวงศ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101386   นางสาวนภาภรณ์   ลำธาร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101387   นางสาวนรีรัตน์ เอลานี่   คริสลิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101388   นางสาวนฤมล   ดาวสุวรรณ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101390   นางสาวนัฐชรินทร์   โสพล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101391   นางสาวนัยนา   กุมารกาศ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101392   นางสาวนิศากร   อมรชาติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101396   นายปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101399   นางสาวประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101406   นายผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101407   นายพนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101409   นางสาวพรทิพย์   จันทน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101410   นางสาวพรพิมล   ไอ่จาง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101412   นางสาวพัชรินทร์   อินเตจ๊ะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101414   นางสาวพาวิณี   ไมตรีจิตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101415   นางสาวพิชชาภา   ยารังษี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101416   นางสาวพิชญาภา   หล่อธาร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101417   นางสาวพิมผกา   ศรีติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101418   นางสาวพิมพ์ชนก   เดชอุดม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101421   นายไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101425   นางสาวภัทริกา   รู้รอบ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101427   นายภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101432   นายยุทธศาสตร์   สหกิจขจร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101433   นางสาวยุพา   สุเป็ง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101438   นายราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101442   นางสาววนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101444   นายวรเมธ   ชุ่มใจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101445   นางสาววรรณนิสา   เพชรโสภณ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101448   นางสาววรินทร   นภาศิริปกรณ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101451   นางสาววาสนา   พรมตัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101452   นางสาววิจิตรา   ประดง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101453   นางสาววิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101454   นางสาววิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101455   นางสาววิมพ์วิภา   ศรีสุวรรณ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101456   นางสาววิยะดา   อุปจักร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101459   นางสาวษิณภา   ศุภนิมิตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101464   นางสาวสุกานดา   อะภัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101465   นางสาวสุคนธ์ทิพย์   พลัดเชื้อนิล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101474   นางสาวสุภิญญา   สุต๋า : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101475   นางสาวสุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101476   นางสาวเสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101477   นางสาวโสวิชญา   ถาวร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101479   นางสาวอนุสรา   ฐานเหล็ก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101482   นางสาวอรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101483   นางสาวอรปฏิมา   ขาวหอม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101484   นางสาวอรพรรณ   ใหมละเอียด : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101485   นางสาวอรพินท์   ปิยะประชากร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101486   นางสาวออมรักษ์   กล่าวปิยะภมรกุล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101503   นางสาวชนิสรา   นาคมั่น : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101504   นางสาวสุทธิดา   พวงเงิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101505   นางสาวโชติกา   ยานันติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101509   นางสาวกชกร   อิ่มเขียว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101510   นางสาวกนกพร   ไล้บัว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101511   นางสาวกนกพิชญ์   จิตต์เสียงดี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101514   นางสาวชนากานต์   พิมเสน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006102317   นายจตุรงค์   สัญญา : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102320   นางสาวจันทรจิรา   จันทรยากุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102374   นายนิพิฐพนธ์   พุทธิรังษีวงศ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102423   นายราชานันท์   บุญศิริ : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102482   นางสาวอัจฉรา   พุ่มพฤกษ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102489   นางสาวทรรศนีย์   ศรีชัยมูล : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102495   นางสาวมนัสนันท์   กันทะปง : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102496   นางสาววรัมพร   โพธิ์ศรีทอง : การตลาด 1ชั่วโมง
6006103304   นางสาวกนกลักษณ์   สังข์แก้ว : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103305   นางสาวกฤตพร   จุลสอน : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103307   นายกฤษฎากรณ์   วงศ์ขัน : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103309   นางสาวกัลย์สุดา   คำเพ็ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103312   นางสาวกิจติพร   คำชื่น : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103315   นางสาวเกวลิน   แซ่ย่าง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103317   นางสาวขวัญจิรา   วงศ์ประสิทธิ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103332   นางสาวชญาณี   นวนมิ่ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103339   นางสาวชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103348   นางสาวณัฏฐา   เลศักดิ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103349   นางสาวณัฐกมล   อินณรงค์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103352   นางสาวณัฐฐินันท์   สืบนุการณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103366   นางสาวทิพธัญญา   ครองมัจฉา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103378   นางสาวนัทธ์หฤทัย   สอนสิทธิ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103379   นางสาวนันทิดา   ศรีโภคา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103381   นางสาวนารีรัตน์   จันสาน : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103382   นางสาวนิจฉรา   ตรัสสุภาพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103394   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีวงษ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103397   นางสาวปิญาวรรณ   แก้วมา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103399   นางสาวปิยวรรณ   แสนโซ้ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103401   นางสาวปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103411   นางสาวพัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103413   นางสาวพัชรี   จะวะนะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103414   นางสาวพัชรีพร   ศรีเงิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103416   นางสาวพัทธ์ธีรา   สนม : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103427   นางสาวภาวรินทร์   ติ๊บมาโชค : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103434   นางสาวรัชนีย์   สุขเปียง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103436   นางสาวรัศมี   ช่างเพาะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103437   นางสาวรุ่งนภา   เพชราช : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103441   นางสาวลักษมณ   กล่อมมิตร : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103442   นางสาวลัดดาวัลย์   งามลา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103443   นางสาวลายชนก   เทพวงศ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103444   นางสาวลาวัลย์   บุญเป็ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103445   นางสาววชิราภรณ์   ส้มอ่อน : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103447   นางสาววนิดา   ประดิษฐ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103449   นางสาววรดา   คำอินทร์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103450   นางสาววรรณศิริ   กองพรม : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103453   นางสาววราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103455   นางสาววริษา   ศิริดาพร : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103457   นางสาววิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103458   นางสาววิภาวรรณ   แก้วลังกา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103460   นางสาววิไลรัตน์   สุพาภรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103461   นางสาววิสสุตา   ผาเนตร : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103462   นางสาวศญามล   เครือเพลา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103482   นางสาวสุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103487   นางสาวสุทธิดา   พุทธศรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103495   นางสาวอภิญญา   ไกรวังค์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103497   นางสาวอรอนงค์   เหม่ถ่า : บัญชี 1ชั่วโมง
6006104304   นางสาวกรทิพย์   ไชยโลกา : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104308   นางสาวกาญจณา   บุญมา : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104311   นางสาวเกวลิน   ปัญโญยอด : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104312   นางสาวเกวลิน   เพตะกร : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104382   นางสาวพิภาพร   ปิ่นน้อย : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104385   นางสาวพิมพ์สุดา   จิรอนันต์กร : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104395   นางสาวรวินท์นิภา   พ่วงตรง : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104399   นางสาวรุ่งนภา   เนยสูงเนิน : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104410   นางสาววิภาวรรณ   คำแดง : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104411   นางสาววิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104438   นายอรัณย์   ดวงแก้วมงคล : การเงิน 1ชั่วโมง
6006105305   นางสาวกฤติยา   นราภัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105308   นางสาวขนิษารพิน   อินต๊ะผัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105311   นางสาวแคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105318   นางสาวจุฑาทิพย์   เขียวนาคู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6012102338   นายธิติ   บุรีแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1ชั่วโมง
6014101318   นางสาวชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6014101381   นางสาวอุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6014102345   นางสาวอรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6103101306   นายขจรศักดิ์   เสมอใจ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6103101308   นายโฆษิต   ประชานิยม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6103101309   นายเฉลิมพล   เด่นดาวเรือง : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6103101310   นายชนิตชัย   เอ่งฉ้วน : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105364   นางสาวพุธิตา   มหาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6106101301   นางสาวกนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101302   นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101314   นางสาวคำหอม   ฟองเกตุ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101322   นายชยพล   ชัยภูมิ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101323   นายชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101327   นางสาวชุตินันท์   ขัดปา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101333   นายณฏฐพล   อ้วนวุฒิ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101334   นายณณัฐ   ผดุงกิจเจริญ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101335   นางสาวณัฎฐณิชา   สมหมึก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101337   นายณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101340   นางสาวณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101342   นายณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101343   นางสาวณัฐสุดา   ไชยสุภาพ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101346   นางสาวดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101347   นางสาวดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101352   นางสาวธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101354   นายธนรัตน์   แสงพิงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101356   นางสาวธมลวรรณ   ปัญญาพฤกษ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101367   นายเธียรชัย   ปวงคำตั๋น : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101395   นายพงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101401   นางสาวพรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101404   นางสาวพัชณิดา   จันทร์แก้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101406   นายพัชรพันธ์   การประพันธ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101411   นายพิพัฒน์   พระนิมิตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101413   นางสาวพิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101415   นางสาวพิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101416   นายพิษณุ   จันทร์คำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101430   นายวชิรวิทย์   ญาณะทาน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101432   นางสาววนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101434   นางสาววรดา   โชครวย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101446   นายศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101458   นางสาวอนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101459   นายอนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101461   นายอนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101465   นางสาวอรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101468   นางสาวอารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101470   นางสาวปณิตา   ไกลถิ่น : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101472   นางสาวอรัญญา   ขุนศักดิ์ดา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106102328   นางสาวชนินาถ   ดอกคำ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102345   นายต้นตระการ   สกุลทอง : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102358   นายธีรภัทร   พรมกร : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102366   นายปฏิภูมิ   ใจบุญ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102439   นางสาวสุนทรีพร   จินะพรม : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102461   นางสาวอุษา   แข็งขันธุ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106103315   นางสาวจันทร์จิรา   ส่องแสง : บัญชี 1ชั่วโมง
6106103316   นางสาวจารุวรรณ   พันธ์พืช : บัญชี 1ชั่วโมง
6106103321   นางสาวจิราพร   เมืองขาว : บัญชี 1ชั่วโมง
6106103455   นางสาวอักษิพร   ภิรมย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6106104341   นายณัฏพล   ราชตา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104356   นางสาวธณีญา   คงเขียว : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104358   นายธนเศรษฐ์   ศรีวิชัย : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104374   นางสาวนุชวรา   กองบุญเรือง : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104394   นายภูบดี   พิทองจา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104398   นายมังกเรศ   พิบูลย์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104402   นางสาวรดา   ทะอาด : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104419   นางสาวศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104436   นางสาวอภิชญา   ปินตา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106105305   นางสาวจุฑามาศ   นัดนันญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105307   นางสาวชลิตา   บังคมธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105336   นางสาวศุภรัตน์   ทวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105338   นางสาวเสาวลักษณ์   คำลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6109101361   นางสาวรุ่งทิวา   สินวิริยะนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6110102360   นางสาวสุภัสสร   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6115123398   นายสุรชัย   แซ่โซ้ง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6201102307   นางสาวกฤษติกา   สืบอ้าย : พืชสวน 1ชั่วโมง
6201102310   นางสาวกานติมา   แสงดิษฐ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6201105330   นางสาวศิริภัทร   ตุ้ยหนิ้ว : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6201125309   นายชิษณุพงศ์   ดิษฐ์วิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125317   นายทัศน์พล   ไชยวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125327   นางสาวบุญสิตา   แก้วเพ็ชรวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125331   นายเปรมศักดิ์   ธรรมสรางกูร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125340   นายภาณุวิชย์   แปงคำใส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125341   นายภายุภัทร   ศิริชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125350   นายสรวิชญ์   ขุนเสถียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125351   นายสราญรมย์   อุดมเกษตรคีรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201126321   นางสาววสกมล   มูลรส : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6203102304   นางสาวชมพูนุช   ชุมภู : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6203102307   นางสาวเบญจมาศ   จ่างตระกูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6203102322   นางสาวกัลยาณี   ปัจเวก : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6204102302   นางสาวจุฑามาศ   ปัญญาดีมีสุขศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6204103302   นางสาวกวินธิดา   นาสินสอน : เคมี 1ชั่วโมง
6205105301   นางสาวกนกวรรณ   สุขแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105302   นางสาวกมลทิพย์   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105317   นางสาวชลดา   พร้อมใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105321   นางสาวณัฎฐริดา   บุญวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105322   นางสาวณัฐกฤตตา   จันทาพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105324   นายณัฐพงษ์   ตาธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105332   นายธนานนท์   เพ็ชชาย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105335   นางสาวธัญชนก   ใจกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105339   นางสาวนภัสรา   หมื่นทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105344   นางสาวนุชรี   เมืองมาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105346   นายบัณฑิต   ต๊ะแลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105348   นางสาวประดิภา   อินทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105356   นายภูวดล   หนวดคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105360   นางสาววรกานต์   อำภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105366   นางสาวศรัณย์พร   ทะเทพ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105367   นางสาวศศิพิมพ์   พรมสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105368   นางสาวศิริลักษณ์   ตันชะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105404   นางสาววริศรา   ไชยวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105406   นางสาวศรินยา   กิตติวิโรจน์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6206101301   นางสาวกนกวรรณ   พรรณราย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101302   นางสาวกนกสิริ   คงศาตรา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101303   นางสาวกมลฉัตร   เพ็ชร์วงศ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101306   นายก้องหล้า   ทาวงศ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101308   นายกิตติพงษ์   แสงงาม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101309   นางสาวกีรติกา   ธิทะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101310   นางสาวกีรติกา   โปตะวัฒน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101311   นางสาวเกษฎาภรณ์   ศรีวิชัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101312   นางสาวแก้วมรกต   พวงเพชรสว่าง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101316   นางสาวจิตติพร   หลวงใจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101318   นางสาวจิตราภรณ์   จิตจักร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101319   นางสาวจินดา   ละชี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101320   นางสาวจุฑามาศ   หล้าทอง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101322   นางสาวเจนจิรา   วงศ์ชัยวะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101324   นายเจษฎี   ศรีด้วง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101327   นางสาวชนกานต์   ทองน้อย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101332   นางสาวชิชญา   ปันคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101334   นางสาวฐิติยา   ตาจุมปา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101338   นายณัฐวุฒิ   คำยามา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101340   นางสาวณีรนุช   บุญมี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101341   นางสาวดรุณี   เนตรผาบ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101343   นายธณดล   ปัญญาเอก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101344   นายธนกร   เทพเครือ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101345   นายธนกิจ   ญานะวงษา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101346   นายธนวัฒน์   คงความเพียร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101348   นายธวัชชัย   ปันเขื่อนขัติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101349   นายธัชพล   มโนชมภู : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101350   นายธัญพิศุทธิ์   สิ้นเคราะห์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101351   นางสาวธัญภัค   อุดมศรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101352   นางสาวธัญลักษณ์   โปทา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101353   นางสาวธัญสุดา   ปุ้มตะมะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101354   นางสาวธีราพร   ปวิณากร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101355   นายนครินทร์   สุวรรณมณี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101356   นางสาวนพรัตน์   คำแปง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101358   นางสาวนภัสสร   กิติหม่อง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101363   นางสาวนิติพร   ชมชวน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101364   นางสาวเนาวรัตน์   ปิงสุแสน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101365   นางสาวบุณยานุช   โพธิ์ทอง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101367   นางสาวประภัสสร   คำภีระ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101368   นางสาวปวีณา   กรงจักร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101369   นางสาวปัญญดา   กรุดนาค : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101370   นางสาวผกามาศ   ยาอินตา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101371   นายพนธกร   ทองสุข : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101373   นางสาวพรรณประภา   ปาภูเขียว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101379   นางสาวพิมพิกา   บุตรซาว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101382   นางสาวภณิดา   พิมพ์โพด : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101385   นายภูริ   ฮงประยูร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101386   นางสาวภูษนี   ภูชัยสินธุ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101387   นางสาวมณฑกานต์   เต็มใจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101389   นางสาวรฐาอร   ปัญญาสัทโท : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101390   นางสาวรัชนีกร   สาณะเสน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101392   นางสาววนิตชญา   ต๊ะก๋อง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101395   นางสาววริศรา   มาเครื่อง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101397   นางสาววัชราภรณ์   ศรีพรหมษา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101399   นางสาววารุณี   จำนงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101400   นางสาววาสนา   น้อยเอี่ยม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101405   นางสาวศิริมณฑา   ใจแก้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101406   นายศิวกร   สิริวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101408   นายศุภกร   นุกูลวุฒิโอภาส : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101412   นางสาวสุนารี   พึ่งพาเลิศ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101413   นางสาวสุนิสา   ตุงคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101414   นางสาวสุพรรณี   ไชยบุรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101415   นางสาวสุมิตตา   วงค์คำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101416   นายสุริยา   อุ่นเรือน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101417   นางสาวโสรยา   คำกันธา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101419   นายอนันตภูมิ   เรือนหน้อย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101422   นางสาวอรจิรา   ชาวป่า : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101423   นางสาวอรยา   ตาป้อ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101424   นางสาวอริศรา   อินทนนท์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101425   นางสาวอรุณวรรณ   เฮ่า : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101426   นางสาวอังควิภา   คงนา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101434   นางสาวณัชชา   จันทรนิยม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101440   นางสาววรรณิภา   ศรีคำมา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102302   นางสาวกนกวรรณ   ขันสุรินทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102303   นางสาวกรรณิการ์   ญาณะวงษา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102307   นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ศิริ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102311   นางสาวกัลยรัตน์   ผ่องปัญญา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102312   นางสาวกัลยา   มณเฑียร : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102313   นางสาวกาญจนา   ลุงบิ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102317   นางสาวภัคทนัน   ต่อกัน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102318   นายกิตติศักดิ์   ไชยชนะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102320   นางสาวเกศราภรณ์   ทิปะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102322   นางสาวจำนัญจา   อร่ามคีรีพนา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102323   นางสาวจินตนา   โนจา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102325   นายจิรวัฒน์   อำพันธ์ศรี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102326   นางสาวจิรัชญา   ทาธิจันทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102328   นางสาวจิราภรณ์   ยอดผ่านเมือง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102329   นางสาวเจนจิรา   เงินตรา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102330   นางสาวชนัญธิดา   วงค์อ่วน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102333   นางสาวณัฐธิดา   ปันตา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102336   นายณัฐวุฒิ   เสรีรัตน์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102337   นางสาวณัฐิกา   พงษ์พาน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102338   นางสาวดรณีรัตน์   จั๋นติ๊บ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102339   นายดรัณ   อัครเมธีกูล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102343   นายธนวัฒน์   รักเขตรวิทย์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102345   นางสาวธนิสา   สัมพันธ์วัฒนชัย : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102346