ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606102417   นายอมรเทพ   สอนศรี : การตลาด 1ชั่วโมง
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105331   นางสาวณัฐชนิดา   กุดสระน้อย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105353   นายปัญจพล   สุริยธนกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105379   นางสาววริศรา   บัวแจ่ม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901113326   นายพงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6004107338   นางสาวสุริศรา   แพงคำ : วัสดุศาสตร์ 1ชั่วโมง
6004107340   นางสาวอภิชญา   กิริยา : วัสดุศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6006101336   นางสาวชนกพร   หวานขัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101377   นายธนิสร   ศรีรัตน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101378   นางสาวธมลวรรณ   เรืองตื้อ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101399   นางสาวประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101453   นางสาววิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101454   นางสาววิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006101486   นางสาวออมรักษ์   กล่าวปิยะภมรกุล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006102454   นางสาวสะกีนะห์   เกียรติ์กรัณย์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6006103443   นางสาวลายชนก   เทพวงศ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103444   นางสาวลาวัลย์   บุญเป็ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103445   นางสาววชิราภรณ์   ส้มอ่อน : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103447   นางสาววนิดา   ประดิษฐ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103495   นางสาวอภิญญา   ไกรวังค์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103497   นางสาวอรอนงค์   เหม่ถ่า : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103499   นางสาวอินทิรา   แลบุญมา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006105305   นางสาวกฤติยา   นราภัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105308   นางสาวขนิษารพิน   อินต๊ะผัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105311   นางสาวแคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105318   นางสาวจุฑาทิพย์   เขียวนาคู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105364   นางสาวพุธิตา   มหาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6106101322   นายชยพล   ชัยภูมิ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101327   นางสาวชุตินันท์   ขัดปา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101395   นายพงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101411   นายพิพัฒน์   พระนิมิตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101430   นายวชิรวิทย์   ญาณะทาน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101446   นายศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101456   นางสาวแหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101464   นางสาวอรนลิน   บุญมาก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102328   นางสาวชนินาถ   ดอกคำ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102439   นางสาวสุนทรีพร   จินะพรม : การตลาด 1ชั่วโมง
6106105305   นางสาวจุฑามาศ   นัดนันญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105307   นางสาวชลิตา   บังคมธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105320   นายบุญฤทธิ์   สว่างพัฒนกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105332   นายรุ่งโรจน์   บุญเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105336   นางสาวศุภรัตน์   ทวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105337   นางสาวสุกัญญา   น้ำทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6106105342   นางสาวอุทัยทิพย์   กันเงิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6201105310   นางสาวธนพร   ไทยนุรักษ์ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6201125327   นางสาวบุญสิตา   แก้วเพ็ชรวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125331   นายเปรมศักดิ์   ธรรมสรางกูร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125340   นายภาณุวิชย์   แปงคำใส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125341   นายภายุภัทร   ศิริชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125350   นายสรวิชญ์   ขุนเสถียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125351   นายสราญรมย์   อุดมเกษตรคีรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6203102304   นางสาวชมพูนุช   ชุมภู : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6203102307   นางสาวเบญจมาศ   จ่างตระกูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6203102322   นางสาวกัลยาณี   ปัจเวก : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6205101364   นายพิษณุ   ไชยพรม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105301   นางสาวกนกวรรณ   สุขแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105317   นางสาวชลดา   พร้อมใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105322   นางสาวณัฐกฤตตา   จันทาพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105324   นายณัฐพงษ์   ตาธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105335   นางสาวธัญชนก   ใจกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105339   นางสาวนภัสรา   หมื่นทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105345   นางสาวนูรียะฮ์   กวินวรพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105360   นางสาววรกานต์   อำภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105406   นางสาวศรินยา   กิตติวิโรจน์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6206101301   นางสาวกนกวรรณ   พรรณราย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101302   นางสาวกนกสิริ   คงศาตรา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101303   นางสาวกมลฉัตร   เพ็ชร์วงศ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101306   นายก้องหล้า   ทาวงศ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101310   นางสาวกีรติกา   โปตะวัฒน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101311   นางสาวเกษฎาภรณ์   ศรีวิชัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101312   นางสาวแก้วมรกต   พวงเพชรสว่าง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101315   นางสาวจิดาภา   หนูคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101316   นางสาวจิตติพร   หลวงใจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101318   นางสาวจิตราภรณ์   จิตจักร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101319   นางสาวจินดา   ละชี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101320   นางสาวจุฑามาศ   หล้าทอง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101322   นางสาวเจนจิรา   วงศ์ชัยวะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101324   นายเจษฎี   ศรีด้วง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101327   นางสาวชนกานต์   ทองน้อย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101332   นางสาวชิชญา   ปันคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101334   นางสาวฐิติยา   ตาจุมปา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101336   นางสาวณัฏฐธิดา   เลาหมี่ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101337   นางสาวณัฐกฤตา   มหาธง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101339   นางสาวณิชาภัทร   บุญมา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101341   นางสาวดรุณี   เนตรผาบ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101343   นายธณดล   ปัญญาเอก : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101344   นายธนกร   เทพเครือ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101348   นายธวัชชัย   ปันเขื่อนขัติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101349   นายธัชพล   มโนชมภู : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101350   นายธัญพิศุทธิ์   สิ้นเคราะห์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101353   นางสาวธัญสุดา   ปุ้มตะมะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101354   นางสาวธีราพร   ปวิณากร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101355   นายนครินทร์   สุวรรณมณี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101356   นางสาวนพรัตน์   คำแปง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101358   นางสาวนภัสสร   กิติหม่อง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101364   นางสาวเนาวรัตน์   ปิงสุแสน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101365   นางสาวบุณยานุช   โพธิ์ทอง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101367   นางสาวประภัสสร   คำภีระ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101368   นางสาวปวีณา   กรงจักร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101369   นางสาวปัญญดา   กรุดนาค : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101370   นางสาวผกามาศ   ยาอินตา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101373   นางสาวพรรณประภา   ปาภูเขียว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101374   นางสาวพรรวิษา   ลือใจอินทร์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101376   นางสาวพัชรา   ปินคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101379   นางสาวพิมพิกา   บุตรซาว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101385   นายภูริ   ฮงประยูร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101386   นางสาวภูษนี   ภูชัยสินธุ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101387   นางสาวมณฑกานต์   เต็มใจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101389   นางสาวรฐาอร   ปัญญาสัทโท : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101390   นางสาวรัชนีกร   สาณะเสน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101399   นางสาววารุณี   จำนงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101400   นางสาววาสนา   น้อยเอี่ยม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101405   นางสาวศิริมณฑา   ใจแก้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101406   นายศิวกร   สิริวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101412   นางสาวสุนารี   พึ่งพาเลิศ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101413   นางสาวสุนิสา   ตุงคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101414   นางสาวสุพรรณี   ไชยบุรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101415   นางสาวสุมิตตา   วงค์คำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101416   นายสุริยา   อุ่นเรือน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101419   นายอนันตภูมิ   เรือนหน้อย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101422   นางสาวอรจิรา   ชาวป่า : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101423   นางสาวอรยา   ตาป้อ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101424   นางสาวอริศรา   อินทนนท์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101425   นางสาวอรุณวรรณ   เฮ่า : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101426   นางสาวอังควิภา   คงนา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101427   นางสาวอาทิติยา   โสภี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101428   นางสาวอาริญา   วันนิ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101429   นางสาวอุมาภรณ์   พิริ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101430   นางสาวกัลยรัตน์   ก๋าใจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101440   นางสาววรรณิภา   ศรีคำมา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102307   นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ศิริ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102311   นางสาวกัลยรัตน์   ผ่องปัญญา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102312   นางสาวกัลยา   มณเฑียร : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102313   นางสาวกาญจนา   ลุงบิ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102318   นายกิตติศักดิ์   ไชยชนะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102322   นางสาวจำนัญจา   อร่ามคีรีพนา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102323   นางสาวจินตนา   โนจา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102325   นายจิรวัฒน์   อำพันธ์ศรี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102326   นางสาวจิรัชญา   ทาธิจันทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102328   นางสาวจิราภรณ์   ยอดผ่านเมือง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102329   นางสาวเจนจิรา   เงินตรา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102330   นางสาวชนัญธิดา   วงค์อ่วน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102333   นางสาวณัฐธิดา   ปันตา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102336   นายณัฐวุฒิ   เสรีรัตน์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102338   นางสาวดรณีรัตน์   จั๋นติ๊บ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102339   นายดรัณ   อัครเมธีกูล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102343   นายธนวัฒน์   รักเขตรวิทย์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102345   นางสาวธนิสา   สัมพันธ์วัฒนชัย : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102346   นายธราธร   กลันทปุระ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102347   นางสาวธันยพร   เพชรนามชัย : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102348   นางสาวธารารัตน์   ลบบำรุง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102349   นางสาวธิดารัตน์   สุพรรณ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102350   นางสาวนันท์ธีรา   อินต๊ะนา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102351   นางสาวนันทนัฐ   เขียวสา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102354   นางสาวเนาวาร่า   ฮานาฟี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102355   นางสาวบุษยมาส   ทุมา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102359   นางสาวปภาดา   แหยมตั้ง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102360   นายประสบโชค   ไชยาอ้าย : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102361   นางสาวปารีณา   ป้อปาง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102362   นางสาวปุณยนุช   ตรีสัตย์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102363   นายผดุงพงศ์   ทาคำส่าง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102364   นายพงศกรณ์   ฉุ้นย่อง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102365   นายพงษ์ไพบูลย์   สินลี้ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102368   นายพัฒนากร   เจริญทรัพย์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102370   นางสาวพิชชาพร   วงค์จันเสือ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102371   นางสาวพิมพิศา   ศิลวันต์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102378   นายภาณุภณ   สุบรรณพงษ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102380   นายภูวนัตถ์   สิงห์ใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102381   นางสาวมณีสรา   ปลูกปัญญากุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102384   นางสาวรวินทร์นิภา   ศิริเขตต์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102385   นางสาวระพิพรรณ   บุตรจันทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102388   นางสาววราพร   แก้วเมืองมา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102389   นางสาววัชราภรณ์   ใจกันทะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102390   นางสาววัชราภรณ์   ยิ่งตระกูล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102391   นายวิชชากร   ศักดิ์วงศ์วรุณ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102392   นายวิทวัส   นครังสุ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102393   นางสาววิปัศยา   ค้าคล่อง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102394   นางสาววิสสุตา   ผ่องประภา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102396   นายศศิกิจจ์   รัตนมงคล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102398   นางสาวศิริลักษณ์   พรรณขาม : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102399   นายศุทธิชัย   เลาย่าง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102400   นายศุภสิน   เครือแก้ว : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102401   นายสรศักดิ์   สุวรรณพิทักษ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102403   นายสิรภพ   มิหายศ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102405   นางสาวสิรินภัส   พันธ์ชน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102406   นางสาวสิริภัชร์   มาสง่า : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102407   นางสาวสุชาดา   เเซ่ย่าง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102408   นางสาวสุตาภัทร   จันทร์ลอย : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102410   นางสาวสุนันทินี   ธรรมใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102412   นางสาวอัจฉราพร   ไชยวงศ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102415   นางสาวอติพร   งามประพฤติ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102416   นางสาวอทิตยา   สิงห์เถื่อน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102417   นางสาวอโนชา   เงินยิ่ง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102418   นายอภิวรรธน์   คำฟู : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102419   นางสาวอรนรินทร์   มั่นครุฑ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102420   นางสาวอรพินธ์   ฟีสันเทียะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102421   นางสาวอรรวี   นาแก้ว : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102422   นายอลงกรณ์   ก๋าใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102423   นางสาวอลิษา   อินต๊ะสืบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102424   นางสาวอาทิติญา   กันทาสุข : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102425   นายเอกมงคล   ดวงเล็ก : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102427   นางสาวกัลยา   เลามี่ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102430   นางสาวชนกนาถ   อินเมฆ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102431   นายณัฎฐวัฒน์   จบถิ่น : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102433   นายนฤเบศฐ์   ฉัตรหลวง : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102436   นางสาวภัคจิรา   กันทะนะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102440   นางสาวสุวนันท์   หม่องน่าน : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102443   นายธวัชชัย   คำนุ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206103001   นางสาวกานต์ดารัตน์   เลือดแดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103002   นางสาวขวัญชนก   สาสิงห์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103003   นางสาวคัทรียา   ปาโน : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103004   นางสาวคำน้อง   หอมใส : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103005   นายจตุรวิทย์   อุตตโม : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103007   นางสาวจันทภา   เสน่ห์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103008   นางสาวจันทร์ศรี   จิตพิสมัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103009   นางสาวจุฑามณี   ทันนิเทศ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103010   นางสาวชฎาธาร   โมกสุวรรณ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103011   นางสาวชุติกาญจน์   ปันติ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103014   นางสาวณัฐสุดา   เตชะศิริไพบูลย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103015   นางสาวดวงเดือน   ลุงยุ่น : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103016   นายธีรภัทร   เทียนขานุ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103017   นายนรนารท   ใสพิมพ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103020   นางสาวประภัสสร   อินสูนย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103021   นางสาวพรนารัตน์   ทิศเสถียร : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103022   นางสาวพัชนีย์   โปทาดุก : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103025   นางสาวพุทธิดา   ยาวิชัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103026   นางสาวภาวิดา   ใจจริม : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103028   นางสาวมีนา   พิมพาภรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103029   นางสาวรัชนีกร   ลอยเที่ยง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103031   นางสาววชิรญาณ์   บัวแก้วเกิด : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103034   นายศตวรรษ   ชื่นเมือง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103035   นางสาวศศิกานต์   จำปีหอม : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103036   นางสาวศุภรัตน์   บุญเรือง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103039   นางสาวสุชัญญา   พงษ์โพธิ์ชัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103042   นางสาวสุภัสร   กิติบุตร : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103043   นางสาวชนัญชิดาวรณีนพคุณ   ตาชะนะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103044   นางสาวสุวรรณี   ธรรมอมรศิริ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103045   นายอดิศร   บุญชู : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103047   นายอนุพงศ์   ปราณี : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103048   นายอัษฎาวุฒิ   ปันคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103049   นายเอกพงศ์   ไฝ่แจ้คำมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103050   นางสาวเอื้ออารี   วิชัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103301   นางสาวกนกพร   จันคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103303   นางสาวกมลวรรณ   ดาวประกายสี : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103304   นางสาวกมลวรรณ   โพ๊ะสูงเนิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103307   นางสาวกวิดา   พัฒน์ภานนท์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103310   นางสาวกานต์รวี   มหาวงศนันท์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103313   นางสาวเกวลิน   เผือกผุด : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103314   นางสาวเกวลิน   สิทธิปัญญา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103315   นายจักรกฤต   สินเปียง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103317   นางสาวจิตราภรณ์   ภิระบรรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103319   นางสาวจุฬารัตน์   อนุวรรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103321   นายชโยดม   กิจธัญญะสัมพันธ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103323   นายณัชพล   เสาร์จันทร์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103324   นางสาวณัฐกานต์   นาคสุวรรณ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103325   นางสาวณัฐฐิกาน   ใจคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103326   นางสาวณัฐณิชา   จุ่มเย็น : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103327   นางสาวณัฐธิดา   บุญเป็ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103329   นางสาวณัฐพร   บุญทา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103331   นางสาวณัฐรดี   พลขันธ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103332   นางสาวณิชาภัทร   อ่อนกูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103333   นางสาวดวงกมล   คนคล่อง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103335   นางสาวทรายแดง   - : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103336   นายธนชาติ   ชัยฤทธิ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103337   นางสาวธัญชนก   พลับใหญ่ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103338   นางสาวธัญชนก   อินต๊ะหล่อ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103341   นางสาวธัญวรัตม์   กันทาดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103342   นางสาวธาริณี   ตันกุระ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103343   นางสาวธิดารัตน์   ชัยมงคล : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103345   นายธีรภัทร   อภินันทนกูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103346   นางสาวนพรดา   อาจิณพัฒน์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103347   นางสาวนราพร   ใจกล้า : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103350   นางสาวนัทธมน   ชีวะตานนท์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103351   นางสาวนันทิชา   ใจอินตา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103353   นางสาวนารา   ไม้รัง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103354   นางสาวเนาวรัตน์   เบียวค่อง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103355   นางสาวบุญธิดา   ภูผาไพรวัลย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103356   นางสาวบุศราภรณ์   วงศ์หล้า : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103357   นางสาวบุษกร   ปาสำลี : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103362   นางสาวป่านเงิน   จารุจินดา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103363   นางสาวปารียา   ผูกรัก : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103364   นางสาวเปรมกมล   กอสัมพันธ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103365   นางสาวพรรณิภา   ชุมทอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103366   นางสาวพัณณิตา   สินสวัสดิ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103367   นายพันนฤทธิ์   โสมปาน : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103368   นางสาวพันพัสสา   บุญรัตน์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103370   นางสาวพิมพ์ประภา   พรสวัสดิ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103371   นางสาวเพชรดา   สุนันต๊ะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103374   นางสาวรวีภรณ์   ศรีสด : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103376   นางสาวรัตนาภรณ์   ดวงศรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103377   นางสาวรุ่งรัตน์   ลมพัฒนา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103378   นางสาวฤทัยรัตน์   อย่างคุณธรรม : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103379   นางสาววนิดา   สังข์น้อย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103381   นางสาววรางคณา   คุณมี : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103382   นางสาววริศรา   ยอดสมใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103383   นางสาววริศรา   วรรณหลวง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103384   นายวัชรากร   โอ้ทา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103385   นางสาววิภาพร   ดอยกิ่ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103386   นางสาววิมพ์วิภา   ต้องใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103387   นางสาววิรัญญา   เขื่อนแดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103388   นางสาววิไลวรรณ   เกษมบริบูรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103393   นางสาวศศิวรรณ   มะนุภา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103394   นางสาวศศิวิมล   ไชยวงค์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103395   นางสาวศิริพร   ครองมี : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103396   นางสาวศิริพร   ทองวิเศษ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103397   นางสาวศิริรัตน์   ลังกาเปี้ย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103398   นางสาวศิริลักษณ์   สุทธิประภา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103401   นางสาวศุภิสรา   การกิ่งไพร : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103402   นางสาวศุมณฑา   คำแหลง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103404   นางสาวสิทธิพร   จิตมะโน : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103405   นางสาวสิริรัตน์   ค่ายคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103406   นางสาวสุจิตา   หวานแท้ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103408   นางสาวสุพัตรา   ทองเถื่อน : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103410   นางสาวสุพิชญา   ขุนหาญ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103411   นางสาวสุมินทร์ตรา   ปะนามะสา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103413   นางสาวอภิสรา   เอี่ยมโอภาษ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103414   นางสาวอรหทัย   สีชะเดช : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103415   นางสาวอัญชนา   ศรีพรรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103416   นางสาวอัมพวรรณ   วิงวอน : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103417   นางสาวอารียา   ดาใจคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103418   นางสาวเอื้องฟ้า   สิทธิชล : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103419   นางสาวจิราลักษณ์   พงค์ปัญญา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103420   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103421   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103424   นางสาวรุ่งไพลิน   คำอ้าย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103425   นางสาววนิดา   ยาวิไชย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103426   นางสาวศศิพิมพ์   สุริยศ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103427   นางสาวสุพัตรา   กุลาชัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103428   นางสาวอรณัญช์   ชนะจิตทอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206104301   นางสาวกนกพร   บุญรอด : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104302   นางสาวกฤติยา   สูงปลูก : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104303   นางสาวกัญญากร   กองไชย : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104307   นางสาวจริยา   ธนพิเชษฐ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104308   นางสาวจีรนันทร์   แซ่พ่าน : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104309   นางสาวชนิตา   จักร์แก้ว : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104310   นางสาวช่อผกา   อุ่นจักร์เสาร์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104314   นายธนรรชน   จวงจอง : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104315   นายอชิรญา   เมืองอินทร์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104319   นางสาวธันยพร   ซุยหาญ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104324   นางสาวนิรชา   หว่านพืช : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104327   นางสาวปรียาวดี   จุมภูก๋า : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104329   นางสาวพัชราพรรณ   เจริญวงศ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104330   นางสาวพิมพ์รวี   อินทะขันธ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104331   นางสาวรัญชนา   แซ่เฮอ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104332   นางสาวรุ่งทิวา   การกุณา : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104333   นางสาวลลิตา   นัยติ๊บ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104334   นางสาววิลาสินี   หอระดี : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104335   นางสาวศศิกานต์   จันทร์สุข : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104336   นางสาวศุภิสรา   สุริยะ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104337   นางสาวสิริทิพย์   อาษาสุข : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104342   นางสาวอังคณา   คำเงิน : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104344   นางสาวอาภาภรณ์   เสมอใจ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206104347   นางสาวนลัทพร   ศิริมานนท์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6206105301   นางสาวกมลชนก   จอมธง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105302   นางสาวกวินธิดา   ชัยบิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105303   นายคูณธนา   ทิพย์ประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105304   นายชัยวัฒน์   ทิโน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105305   นางสาวชุติมา   นำภา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105306   Mr.Sang   Maiminh : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105307   นายณัฐนนท์   ทาปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105308   นางสาวธัญญาเรศ   มณีรัตนสุดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105309   นายธัญเทพ   ธนอนันตากุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105312   นายปิยภัทร์   ไชยสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105313   นางสาวพราวพรรณ   เมืองทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105314   นายพัทสนันท์   นรรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105315   นางสาวพิชญา   ช้อยเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105316   นางสาวภัคจีรา   แสนคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105318   นายอุดมโชค   เขยไชย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6206105319   นางสาวณัฐธิยา   สุขจิตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6209101302   นางสาวกมลทิพย์   ตั้งประดิษฐ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101307   นางสาวกุสุมา   แหขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101308   นางสาวเกษวรินทร์   เขียวมณีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101310   นางสาวเขมิกา   ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101312   นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101334   นายธนวินท์   เกตุคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101347   นางสาวปิยะฉัตร   ศรีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209102331   นางสาวกิตติกา   จินายิ้ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6212106301   นางสาวกัลญา   เวียงบรรพต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6212106305   นายฐากูร   ธรรมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6212106306   นายณฐิณัฐ   สูงขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6212106309   นางสาวทิพวรรณ   ฝั้นไชยวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6212106317   นายพงศธร   กิติกาศ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6212106318   นางสาวพิชญาเพ็ญ   ชัยชมภู : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6212106321   นายภูธเนศ   ขันปิงปุ๊ด : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6212106332   นายอนุภาพ   เลาว้าง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6215123302   นางสาวกษมา   พรหมสุวรรณ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123304   นางสาวเกลียวทิพย์   นิยมญาติ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123313   นายณัฐวัตร   พิบูลย์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123314   นายดนัยณัฏฐ์   วงศ์ธนอนันต์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123315   นางสาวดาราไร   ธรรมวงศ์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123318   นายธนากร   นาคเครือมี : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123319   นายธีร์   วงค์พุ่ม : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123321   นายธีรภัทร์   สุโคมุต : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123327   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   งอนไปล่ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123335   นายภากร   ศรีอินทร์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6215123361   นายชลสิทธิ์   สิงห์ไหว : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6218102301   นางสาวกนกนารถ   ศะศินิล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102310   นางสาวคุณัญญา   กลมกลาง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102331   นายดุลยวัฒน์   ยะเลาะ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102338   นายธรรมรัฐ   ปิ่นเงิน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102343   นายนพรุจ   อินต๊ะแสน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102361   นายพิชาน   สุริยะรัศมี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102388   นายอภิเชษฐ์   อุโมง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102389   นายอภิสิทธิ์   มะลิกา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง