ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6106103386   นางสาวพิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103390   นางสาวเพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 4ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6203103339   นางสาววรรษา   ชื่นภิรมย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6203103341   นางสาววิชาดา   จันสม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6206101319   นางสาวจินดา   ละชี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6206101321   นางสาวจุรีรัตน์   คำมงคล : การจัดการ 4ชั่วโมง