ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5912102372   วัฒนชัย   สุธีรจารุวรรณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6001101320   ถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101376   สันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102312   กัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102313   กาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102318   เกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102323   จันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102328   จิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102331   จุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102349   ณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102381   นพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102400   ปริญญา   คนมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102401   ปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102402   ปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102405   ปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102418   พีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102444   วรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102452   วัชรกร   บุตรแวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102464   ศศิธร   นันทกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102466   ศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102502   หนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102504   หัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102512   อัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001113303   กำชัย   ก้านเกตุ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113323   ปิลันธสุทธิ์   มาศตันติพร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113329   นายภูริน   สิริโชติชัย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124318   รณภพ   เผยกลาง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6003101304   กิตติศักดิ์   ประสงค์สิน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101305   คณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101307   จักรินทร์   เพชรายุทธการ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101310   จุฑามาศ   วงศ์เทพ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101311   จุฑามาศ   สิงห์ทร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101313   ชนาพร   ป้อมคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101314   ชยาภรณ์   ภักดีไทย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101316   ชลลดา   ท้าวนิล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101319   ไชยวัฒน์   ปัญญาหล้า : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101324   ธนโชติ   วันเปี้ย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101326   ธนบูลย์   จ่าราช : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101328   ธัญชนก   แสนยอด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101329   ธีราวรรณ   จันทะเขต : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101331   นพรัตน์   อาทร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101332   นภาพร   จันทร์ชู : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101334   ประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101336   พรนภา   แสงแก้วกาศ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101337   พิตรพิบูล   เกียรติพิบูลย์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101343   ยุพิณ   อุดมศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101344   รัชฎาภรณ์   ส่องาม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101345   รัฐเขตต์   ชัยสงคราม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101346   เริงฤทธิ์   สุขวัฒนานนท์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101348   วัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101349   วิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101352   ศรญา   ภูยอดพลอย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101353   ศรีรัตน์   ดวงคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101354   ศิริประภา   สีทะหา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101355   ศิโรรัตน์   เจริญองค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101356   ศิววงศ์   ท้าวศิริ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101359   สริญญา   พรมรุกขชาติ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101360   สิทธินนท์   พรมศรี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101362   สุกฤษฎิ์   โนคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101363   สุกฤษฎิ์   ผดุงไทย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101364   สุประภา   กันยาประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101365   สุภาพร   ปานประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101367   อนุพงค์   คำเเสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102301   กัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102303   นางสาวกุลนัฐ   ตันเชียงคำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102305   จิรวัฒน์   เต้าชัยภูมิ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102306   จิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102308   ชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102315   ณัฐริกา   อินต๊ะสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102317   ณัฐสิทธิ์   ธรรมสอน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102329   นันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102350   สุขเกษม   สุขมี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003103304   จารุวรรณ   โนจรมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103305   จีรนันท์   วานิชต์นติลานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103306   ฉัตรนิษสรา   วานิชต์นติลานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103313   ณัฐนรี   คันทะมัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103315   ณัฐภัทร   เทียมพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103319   ณัฐิวุฒิ   เกี๋ยงคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103336   ปิยะพงศ์   เศษสรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103354   วัชรพงษ์   เทพังธง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103355   ศรัณย์   สิทธิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103357   ศักดา   มูลโลก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103360   สมเกียรติ   ป้อมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103361   สิเมษินี   คูปฏิพัทธ์นุกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103362   ณิชนันช์   เชียงแรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103364   สุภาพร   บุญกว้าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103366   สุริยา   อ้นยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103368   สุวพัชร   อุยถาวรยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003104316   ธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104321   ปดิวลันดา   กันเจียก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104322   ปภัสฎา   สุระขะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104324   ปิยะนุช   สินโพธิ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104329   วรัญญู   แก้วประไพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104338   สุทธิดา   กำเหนิดทอง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003105306   ฉัฐวณิชย์   ภัสสุวัสม์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105308   ตะลันต์   ตันโต : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105309   ทวีชาติ   ประสาขา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105311   ธนากานต์   ช้างอินทร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105313   กาญจนาณัฏฐ์   บุตรศรี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105315   ธีระพัฒน์   ธรรมวงค์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105318   นริศรา   ปงผาบ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105322   พชรวรรณ   ศิริ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105323   พฤกษา   พรหมฟัง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105325   พิชิตา   เมืองคำ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105326   เพชรรัตน์   คำเงิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105328   ภคพงษ์   แสงอรุณทอง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105330   มลวิภา   ศิริปี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105331   ยุภาวดี   กล้าจอหอ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105333   วารุณี   หลักแหลม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105335   ศรินยา   ไชยชนะ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105339   สุชาดา   สามเกลียว : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105340   สุณิสา   ประเสริฐสุข : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105341   อัจฉรา   สามาลา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6003105342   อาริยาภรณ์   ครองสิทธิ์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6004107302   กุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107303   ขวัญจิรา   จองยอด : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107304   เคณรมิษ   ลงยันต์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107308   ณารินทร์   บุญรุ่งเรืองศักดิ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107311   ธิติ   ขันธ์สุวรรณ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107317   ธณพัทไชย   วงค์สงสัย : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107318   ภัคจิรา   ชาญอนันต์วงศา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107320   ยุพารัตน์   ภูแถวเชือก : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107321   รัชนีพร   เกตุพิมล : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107323   วราภรณ์   พันชำนาญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107324   วิชชุดา   อินต๊ะชัยวงค์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107327   ศรินยา   กองตองกาย : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107329   สิทธิพล   หนุนวงค์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107330   สิริวรรณ์   วงค์ศรี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107331   สิริโสภณ   มูลสมบัติ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107336   สุรัติ   คงสกุล : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107337   สุรินทร์ทิพย์   ใจเมือง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107338   สุริศรา   แพงคำ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107340   อภิชญา   กิริยา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107341   อมราพร   ปันวงค์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004108302   กรวรรณ   ขัตติยะ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108305   จารุวรรณ   เจริญรักษ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108314   ราชัน   วิทยานที : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108319   สุนัทตรา   โพธิสุข : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6005101320   ณัฐพร   ทองกวาวพนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101327   ทรงวุฒิ   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101350   ปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101353   ปิยะฉัตร   เขตผาติปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101377   วรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101390   ศศิกุล   จอมแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101405   อัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104305   กัญญารัตน์   ปัญญาศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104306   กัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104309   เกวลิน   อินไผ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104325   ชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104336   ดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104340   ธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104370   ภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104372   ภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104376   ยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104377   ยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104380   รุจิรดา   กองเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104402   สุประวีร์   บุญมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104414   เอกภัท   นิธิภิญญากร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101302   กนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101317   กิตติพัฒน์   ค้าไกล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101332   จุฑารัตน์   บุญคอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101333   เจิดรุ่ง   แก้วจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101345   ไชยนรินทร์   อยู่คมโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101346   ไชยวัฒน์   น้อยนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101365   ดบัสวิน   ทิพกนก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101372   ธนวิชญ์   สารเวียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101397   ปรวรรต   สมเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101403   ปาณลิณี   มังคะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101404   ปิยรักษ์   เตโชฬาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101405   ปิยะพร   เท็นผม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101408   พนิดา   โนลอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101409   พรทิพย์   จันทน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101412   พัชรินทร์   อินเตจ๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101416   พิชญาภา   หล่อธาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101421   ไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101425   ภัทริกา   รู้รอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101427   ภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101431   ยวิษฐา   ชินดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101432   ยุทธศาสตร์   สหกิจขจร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101433   ยุพา   สุเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101438   ราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101442   วนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101463   สิริชัย   หุมนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101478   อนุสรณ์   ชุมภูสุวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101481   อรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101482   อรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101484   อรพรรณ   ใหมละเอียด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101485   อรพินท์   ปิยะประชากร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102301   กนกวรรณ   พินิจชนะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102302   กนกวรรณ   หวงสัจจะกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102304   กมลรัตน์   ทับทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102311   กันตินันท์   พยาราช : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102313   กัลยกร   อ่วมอุไร : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102316   เกสราภรณ์   จุลทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102319   จักรี   แซ่เลี้ยว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102323   จิราภา   จันทร์พวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102325   จิรายุส   ตันอร่าม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102326   จุฬาลักษณ์   ธรรมโน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102329   ชฎาพร   แก่นแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102331   ชัญญานุช   มูลพรมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102339   ณัฐชมล   มาตรง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102340   ณัฐชา   แจ้งฉิม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102350   ทรงกลด   ปันแจ่ม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102379   เบญจวรรณ   จันทร์สวะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102380   ว่าที่ร้อยตรีปฏิวัติ   ชัยเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102381   ปทิตตา   เกษแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102384   ปรียาดา   วีรเศรษฐ์กรกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102389   ปุญญาพร   ชูประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102391   พรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102396   พิชญาภัค   แคนยุกต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102398   พิมพ์ประภา   มหายศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102402   พิลัมภา   หลีศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102413   เมทินี   ดิษฐศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102421   รัชนันท์   บดีรัฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102422   รัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102425   ลักขณา   รุ่งโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102428   วรพร   ผอมทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102429   วรัชยา   ปั้นเปรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102431   วราพจน์   จันมะโน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102445   ศิริลักษณ์   เชื้อชูม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102447   ศิริลักษณ์   มินทร์ชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102451   สรัศณี   สุขอยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102453   เพชรพลอย   ผาวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102454   สะกีนะห์   เกียรติ์กรัณย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102457   สิริยากรณ์   ใหญ่อยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102465   สุภัสรา   อุปทะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102466   สุมลฑา   พุกพะยา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102467   เสาวลักษณ์   พยุงวงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102471   อนงนาฏ   เป็งกาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102472   อนันตา   คงรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102474   อนุสรา   ไพรโจนศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102475   อภิชญา   เหล็กตั๋ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102480   อรวรรณ   คำภีรธัมโม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102482   นางสาวอัจฉรา   พุ่มพฤกษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102486   อิ่ง   ลุงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103350   ณัฐกานต์   ศรีด้วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103396   ปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104303   กมลวรรณ   ปันอนุ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104310   กุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104324   ฉัตรฤทัย   สุริยจักร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104327   ชนากานต์   กาวิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104328   ชนายุส   เม่งบุญยัง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104341   ณัฐภัทร   กองแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104343   ณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104346   ตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104347   ทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104349   ทิวัตถ์   อิงคพัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104351   ธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104353   ธัญชนก   สมิดสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104354   ธัญญลักษณ์   บุญยงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104356   ธัญพิมล   ทองไทย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104357   ธันยพร   เสนตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104360   ธีระดา   วันควร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104361   นัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104362   นัธวรรณ   กันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104363   เนตรชนก   อัครรุ่งโรจน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104364   บัณฑิตา   อดุลทิฐิพัชร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104365   บุษยากร   สัตยวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104367   ปทิตตา   ชูแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104371   ปานวัชร์   มีปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104376   ปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104384   พิมพ์นภา   เมืองคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104390   ภาคิน   รัตนเดชา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104391   มนัสศักดิ์   ทองทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104396   รัชฎาวรรณ   อยู่เกษม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104407   วรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104408   วาทพร   ผาสม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104409   วิภาพร   สุดแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104423   สุพัตตรา   โกวฤทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104427   สุวิจักขณ์   ศรีอรุณกิจจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104429   เสาวลักษณ์   เขื่อนจันทึก : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104436   อรัญญา   กันทะเนตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104437   อรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104438   อรัณย์   ดวงแก้วมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104441   อัชฎาธรณ์   ยัคลา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104444   อาทิตยา   นวลทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104447   ไอรดา   ใบหลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105304   กมลวรรณ   ราชเปียง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105316   จีรวรรณ   เสมอคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105322   ชาญ   ซุ่นต่า : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105324   เชิดชัย   วิเชียรมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105344   นภดล   เจริญเชาว์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105354   ปาณัท   พวงทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105379   ศรัญย์   ฮา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101320   ณรินธร   วรรณสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101322   ณัฐชา   ยอดมาลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101323   ณัฐธัญ   ธัญญเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101324   นิธินันท์   ภุชกฤษดาภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101329   ธัญลักษณ์   คำรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101330   ธัญสินี   ต่ออิ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102303   ฐาณิตา   แสงศรีจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102314   นิรชา   อัมพุธ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102327   วณิชนันท์   คำธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102328   วันชนก   ฉลองสุขวัฒน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102338   สุภาวดี   ตันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102342   อธิการ   สัญญะวิชัย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101304   กัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101307   กิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101308   กุณฑิรา   ลื่นลม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101310   โกวิทย์   มังคลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101312   ขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101314   คมกริช   นิ่มนวล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101318   จิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   ชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   ชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101331   ฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101333   ณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101337   ดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   ทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101345   ธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101355   น้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101359   ปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6010101361   ปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101364   ปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101376   ภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101377   มณีกานต์   ชัยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101383   รัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 3ชั่วโมง
6010101384   วณิชยา   พ่วงทรัพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101386   วิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101389   ศศิธร   กาญจนสุนทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101391   ศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101392   ศิรินิภาภรณ์   สายบัว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101393   ศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101394   ศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   ศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101397   ศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101399   สัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101400   สายธาร   กลิ่นกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101403   สุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101404   สุกัญญา   บุญโสภิณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101410   เสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   อนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101420   อภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101421   อรชร   รังศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101422   อรษา   กันทาส้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6012101302   กนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101303   กรกช   ติ๊บเบี้ยว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101304   กฤชณัฐน์   ชำนาญหมอ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101305   กัญญารัตน์   สมเวช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101306   กาญจนา   แข่งขัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101308   จันจิรา   นาทันใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101310   จิรัชญา   ม่วงแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101312   ปุณณวิทย์   นิธิภัทร์ชญานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101314   ชนินาถ   ทีปกาญจน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101316   ชลธิชา   แสนศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101318   ชัยชนะ   ธะราวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101323   ฐาปนี   สุขอนันต์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101324   ณภัทร   เรียงผา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101325   ณัชรินทร์   วงค์น้ำโจ้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101327   ณัฐภัทร   จันทร์เทวี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101332   ทิพภาพร   อิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101336   ธนากร   ทรายแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101338   ธีระยุทธ   ปิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101345   พีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101347   ประภาพร   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101353   พรสวรรค์   ชาติบุรุษ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101357   ภานุวัฒน์   สังหาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101358   ภาพตะวัน   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101362   รัตนาพร   อุดแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101365   รุ่งอรุณ   ทรายมูล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101368   วรยศ   ใจพิงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101370   วิลาสินี   ชตานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101372   ศรัณย์ญา   อ้อเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101374   ศิริลักษณ์   วงคม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101377   ศุภนิดา   วงค์งาม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101379   สันติ   ศิริภัทรนุกุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101380   สิรีธร   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101381   สุกัญญา   ชุมชอบ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101383   สุทธิสา   ตุ่นคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101384   สุวนันท์   ธนะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101385   สุวนันท์   อินต๊ะสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101388   อนินทิตา   ทรงเดช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101389   อภิชิต   ใจสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102321   ณัฐณิชา   ธิมายอม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102322   ณัฐธิดา   คำสอน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102324   ณัฐพร   อินต๊ะเสนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102328   ณัฐริกา   กันทะวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102358   ภาณุวัฒน์   วงศ์ศรีธาตุ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102363   มลิวัลย์   ชุ่มวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102369   ลัดดา   เกษมศรีธารา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102375   วุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102386   สุทธิพงษ์   อินต๊ะสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102398   กมณรัตน์   เมฆกระจาย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102399   เจนจิรา   สีลาทร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102400   กรรณฐวรรษ   รอดนวล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106308   เกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101305   กฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101306   กัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101307   กัญญาวีร์   เหล่าศรีชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101311   จิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101314   จิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101319   ฐิรดล   สีออน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101320   ชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101326   ศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101327   ณิชากร   บุญธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101331   ธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101332   นายธนภพ   แหย่พะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101335   นพณัฐ   ชัยเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101336   นภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101338   บงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101341   พิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101346   ภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101347   ภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101350   ภูมิรพี   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101352   รัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101356   วชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101358   วนิดา   สุขนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101360   วราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101361   วาษิญ   สุดใจหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101363   วีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101365   เวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101369   สรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101371   สิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101372   สิริลักษณ์   เฟื่องเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101373   สุธีรา   เรืองไทย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101374   สุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101375   เสริมสิทธิ์   คนไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101378   อาชวะ   สุดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6015123302   กฤษติยา   เหล่าเขตกิจ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123304   กันตพัฒน์   เนียมเพราะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123308   เกษมณี   ลิ้มพูล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123312   นายจิรายุ   แบ่งทิศ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123314   จุฑาทิพย์   วงค์ก่ำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123315   เจษฎาภรณ์   ด่านวิบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123319   ชโลธร   วิจิตขะจี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123322   นางสาวญาณิกา   บุญยวง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123370   มนณกร   ศรีวะปะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123372   เมรียา   ลาดปาละ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123373   ยุวรินทร์   ต๋าคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102340   นฤเบศ   เกตุทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101424   ศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101443   สุลีวัลย์   สุริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101450   อรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง