ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5903101343   พิมพิกา   คำปันสวย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101345   พิรานันท์   วงศ์เครือใจ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5906102301   กณัฐฐา   นันทะวชิรกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102377   ณัฐวัฒน์   ไวเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5914102352   รัญชิดา   แสงแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6001101373   ศุภกฤต   คำทา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101380   อจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102301   กนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102325   ชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102326   นางสาวจินตนา   สุทธาชีวสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102346   ณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102363   ธนสาร   ทองขำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102364   ธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102365   ธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102373   ธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102380   นพเก้า   สีนวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102386   นัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102389   นิติกร   แก้วเล็ก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102417   พิมรภา   คำภีระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102423   ภัทรวดี   ทองหล่อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102426   ภานุพันธ์   ตาจันทร์ดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102429   มัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102431   มุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102436   รังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102439   รัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102445   วรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102449   วราศิริ   ดีมืด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102468   ศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102480   สินีนุช   โม้ป้อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102482   สิริยากร   ฟูวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102486   สุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102491   สุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102492   สุภณิดา   กุลโคตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102501   สุวิมล   บัวภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102521   ไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102524   ฐิติมา   สุนทรโอวาท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105301   กมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105304   กัญญาณัฐ   ยศสะคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105305   กัญญารัตน์   ชาติมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105307   นภัทรธมณฑ์   แสงลูน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105308   คงคา   ศรีจับ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105309   จันทวรรณ   กันถาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105310   จันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105311   จิรัชญา   ทองจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105312   จิราภรณ์   กวงใหม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105313   จิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105314   จิราภา   ลาดปะละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105315   จุฑามาศ   สิงห์อาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105316   จุฑามาศ   สุ่มมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105317   ชนกนาถ   ระวังพรมราช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105318   ชนัญธิดา   เอี่ยมมาก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105319   ชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105320   ชลธิชา   ม้าวิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105321   ชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105322   ช่อผกา   แก้วลำยวง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105324   ชาติชาย   หมายเชื้อกลาง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105325   ชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105326   ฐาปกรณ์   จิกจักร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105327   ฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105328   ฐิรกานดา   เนียรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105329   ณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105330   ณัฐณิชา   ดอนชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105331   ณัฐณิชา   ตาใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105333   ณัฐนารี   นันทะนัด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105334   ณัฐวัฒน์   บุญรอด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105335   ณัฐิวรรณ   คนสูง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105337   ณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105339   ดรุณี   นาจารย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105340   ดวงฤทัย   โพนปลัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105342   ดาวพระศุกร์   เอกชัยวีรกูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105343   เดชชนะ   ผุดผ่อง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105344   ทิวากร   คำเงิน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105346   ธนวัฒน์   ตู่ผัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105347   ธนิน   ปูปิง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105348   ธรรกมล   เชียงรุ้ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105353   นนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105357   นริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105358   นรีกานต์   ชาติชำนาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105360   นางสาวนันทิยาภร   วิจิตขะจี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105361   นันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105362   บุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105363   ประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105366   ปรายฟ้า   พลายมี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105367   ปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105369   ปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105372   พงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105374   พรพรรณ   ศรีสำโรง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105377   พรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105378   พลภัณฑ์   สีคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105379   พันธกานต์   สุรเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105382   พิมพ์พิมล   ศรีอุดมเดชสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105383   พิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105385   เพชรรัตน์   ปาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105387   นางสาวแพรวา   จันทร์สม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105388   ภัทรวดี   บุญทวี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105389   ยศวดี   ยศสละ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105390   เยาวเรศ   สุยะใหญ่ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105391   รษิกา   พรหมวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105392   รัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105393   รัชนีกร   เหม่ชัยภูมิ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105395   วรรณพร   แสนโท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105396   วรัญญา   ขวัญทอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105397   วราภรณ์   ปิ่นหอม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105398   วัชระพงค์   ตันเกษม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105403   ศยามล   พันสนิท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105404   ศราวดี   แสนศรี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105405   ศศิวรรณ์   ปะโมทะโก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105406   ศิริพร   ปัญญาปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105407   สัญญา   ยกน้อยวงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105408   สุจิตรา   ศรีมั่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105409   สุชาติ   พนารุ่งเรือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105413   อนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105415   อรวี   เมาะราษี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105416   อลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105419   อัสมิง   มามะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001113308   จินตนา   ใจยะสุ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113315   ณัฐมน   มืดคำบง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113332   รพีพรรณ   จันทร์ฉาย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124303   นางสาวกานต์ธิดา   อินสม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124304   ไกรวิชญ์   เศรษฐี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124306   จารุวรรณ   ร่มพนาธรรม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124309   ฐิติยา   คำอ้อ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124315   นิติธร   เสนาเกตุ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124319   ขจีวรรณ   จะฟะ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124321   ศิรญา   สิงห์พรรณา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124324   ศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124327   สุทธิดา   ชัยโย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001125303   ขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125304   จักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125305   จารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125306   จิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125311   ณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125312   ณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125315   นัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125316   นันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125318   ประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125319   ปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125322   พลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125323   พัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125324   พีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125328   รวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125333   ศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125335   สักการะ   สุปี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125342   อารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125343   อารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125345   สหรัช   พรหมอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003101306   จรัญญา   บุญสีสุข : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101322   ณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101335   ปิย์วรา   โกวิทอิสริยะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101342   ภูริชญา   ยิ้มพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101366   สุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102322   ธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102325   นรีจิต   สังเกตุ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102327   นอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102328   นัทกมล   คมขำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102330   ปานทอง   แก้ววงษา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102331   ปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102332   พรนภัส   เยื้องทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102334   พิมพ์ผกา   รบศึก : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102342   ละอองดาว   ลิ้มภักดี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102343   ลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102345   วิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102349   ศุภนิดา   บริรักษ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102351   สุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102354   สุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102355   สุพิชญา   สุทธพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102356   หทัยภัทร   พยัคฆ์เรือง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102357   อุบลวรรณ   วรรณโกสิทธ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003103318   ณัฐวุฒิ   สุพะนาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103321   ดารินทร์   แยชอกู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103324   ธัญญาลักษณ์   เสนอิ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103325   ธัญญาศิริ   ตลับเพชร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103326   ธันยพร   แซ่ลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103327   นคนันทินี   หงษ์มาลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103333   ปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103334   ปพิชญา   นาดูน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103339   พรชีวินทร์   รัตนกาญจน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103341   พรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103347   เพียงขวัญ   ปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103351   รณชัย   จันทร์ตน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103358   ศิริโชค   แสนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103363   สุพัตรา   นิทัศนกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103365   สุภาวินี   พันธ์สวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103367   สุรีวัลย์   บัวนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103369   เหมสุดา   พรมประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003104305   จุฑามาศ   เชื้อลิ้นฟ้า : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104310   ฐานิดา   แก้วแก่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104311   ฐิตินันท์   สีลาแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104313   ณัฏฐพล   จันทร์แจ้งใจ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104318   นฤมล   แซ่เตี่ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104319   นิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104328   ระวีวรรณ์   คิรีรัตน์กมล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104330   วราสิรี   เลิศศิลป์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104331   วศิณี   พุกไพร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104332   วัณวิภา   วรรณขำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104334   ศิริรักษ์   อินต๊ะโม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104335   ศุภรัตน์   จันทร์ติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104337   สโรชา   ทองปลอด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104339   สุธารทิพย์   แก้วสระแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104343   อินทิรา   ระบือนาม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104345   กรรณิการ์   คำภิโล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003105320   นิศากานต์   จังพล : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6004104301   กาญจณรัตติ์   โชครวย : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104302   ขวัญฤทัย   สายสุวรรณ์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104303   ชนิตา   คมขำ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104305   ธนกร   นันติ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104307   ประติภา   ทิพพระหา : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104310   รวิษฎา   ดีวงศ์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104311   รัชฎาพร   ปินทิพย์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104312   ริตารัตน์   ด้วงบู่ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104313   วรรณวิสา   แข่งขัน : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104314   ศรัณย์พร   แก้วเต๋จา : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104316   สุกฤต   สิทธิครอง : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104317   แสง   สินบันเทิง : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104318   อรอัชฌา   คำอินต๊ะ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004104319   อรัญญา   จีนะ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004105305   ขนิษฐา   ธงศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105307   จตุรวิทย์   คำจีน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105310   ชลธิดา   ปัญจะรักษ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105312   โชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105313   โชติรส   ฤทธิบำรุง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105322   มณฑิรา   คณะโส : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105325   รวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105328   ลัดดาวัลย์   บวรศักดิ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105332   วิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105333   นางสาวศจิกา   ศรีรัตนสุวรรณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105334   ศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105338   สุภัทธรา   จินะราช : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105339   อทิตยา   คำมา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105340   อรณัชชา   จันทยงค์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105341   อัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004106332   ภาณุกฤษฎ์   อินต๊ะยศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004107301   กัญญารัตน์   สูนรัมย์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107307   ณัฐวิชย์   ยุติมิตร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107309   ธนกฤต   สันคำ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107312   ธีรเจต   คำปาแฝง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107313   ธีรภัทร   เนตรฉัยยา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107315   ปัณญณัช   พิมพ์สาร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107316   พงศ์พิสุทธิ์   ทองวรรณ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107319   ภาณุ   วีระแก้ว : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107325   วิลาวรรณ   บริสุทธิ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107326   วุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107328   ศิริษานันต์   ทรัพย์ประเสริฐ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107332   สุทธิกานต์   ฉิมพาลี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107333   สุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107335   สุรดิษ   หิรัญพานิช : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107342   ไอริน   แซ่หลอ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004108308   นิตยา   คลังพินิศ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108309   นิภาพร   รุ่งเรืองชัยศรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108311   พิรัชฌา   จุ้ยพันธุ์ดี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108313   รสิตา   ประกอบบุปผา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108315   ฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6005101303   กษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101304   กัลยกร   มาพันธ์สุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101316   ณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101330   ธนาดา   ก๋าแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101339   นภัสวรรณ   ศรีชมภู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101352   ปิยธิดา   เงินทูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101361   ภาคภูมิ   ฟักถาวร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101362   ภาธร   ตระกูลสว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101363   ภูวนาถ   ร่มลมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101364   ภูวมินทร์   สัมมุขา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101368   รัชชานนท์   ธีรวังโส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101379   วันวิสาข์   ปันเซ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101380   วิภาวนีย์   ใจทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101381   วิริษฐา   กำแพงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101382   วิลาศินี   ครุตศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101385   วีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101392   ศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101396   สิริวิภา   โกสิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101400   สุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101410   ปพิชญา   ตานะเป็ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104326   โชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104329   ญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101301   กชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101316   กิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101318   กิฟฟารีน   ธรรมวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101337   ชนิสรา   เรือนออน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101352   ณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101353   ณัฏฐ์ชัญญา   สุมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101354   ณัฏฐ์ชุภา   ศาลาทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101356   ณัฐชยา   ดวงศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101370   ธนดล   พึ่งสีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101406   ผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101483   อรปฏิมา   ขาวหอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101507   ณพัชสนันท์   ผาดเเสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101508   มลุลี   ตาเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101513   นิภาพร   ปิยะมาตย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101515   ธัญญามาศ   ฟุ่มเฟือย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102303   กมลชนก   ไม้แดง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102310   กัญญารัตน์   อินต๊ะธง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102312   กันยารัตน์   กันทะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102334   ฐาปกรณ์   โตสงคราม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102352   ทัศนีย์   มาระวัง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102353   ทิตยา   ใสสุทธิสะอาด : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102355   ทิวาพร   พองาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102358   ธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102370   นัทธ์ชนัน   หาญภักดีนิยม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102376   นุชนาฏ   ก๋าพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102377   บุญธิดา   แซ่เตียว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102378   บุณฑริกา   เพชรรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102393   พัชรพร   กันยา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102426   วณิชชา   บุญมี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102439   วุฒินันท์   ทะนันชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102443   ศิริพงษ์   สมพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102452   สรารักษ์   เชื้อชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102456   สิรินทรา   บุญมาเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102491   รัชดาภรณ์   ใจดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102492   รุจิเรศ   เล็กวิไล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102495   มนัสนันท์   กันทะปง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102496   วรัมพร   โพธิ์ศรีทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103305   กฤตพร   จุลสอน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103309   กัลย์สุดา   คำเพ็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103312   กิจติพร   คำชื่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103315   เกวลิน   แซ่ย่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103316   เกษมณี   สิงสุทำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103318   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103326   จิราพร   เชื้อต่าย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103328   จุฑามาศ   บัวคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103329   จุฑามาศ   วามตา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103339   ชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103349   ณัฐกมล   อินณรงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103352   ณัฐฐินันท์   สืบนุการณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103356   ณิชากร   วันมาลา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103367   นายธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103369   ธัญญาทิพย์   วรรณเลิศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103374   นครินทร์   ธนะด้วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103430   มัลลิกา   ศรประสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103434   รัชนีย์   สุขเปียง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103442   ลัดดาวัลย์   งามลา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103449   วรดา   คำอินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103492   แหวนวะลี   วงค์ครองศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103495   อภิญญา   ไกรวังค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103497   อรอนงค์   เหม่ถ่า : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103498   อาทิตยา   โพธิสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103499   อินทิรา   แลบุญมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103501   ไอรดา   จันทร์อ่วม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104302   กมลพรรณ   บุญอินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104306   กัญจนพร   เงานอ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104308   กาญจณา   บุญมา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104311   เกวลิน   ปัญโญยอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104312   เกวลิน   เพตะกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104323   ฉัตรธิพร   กาวิโล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104325   ฉัตรสุดา   สุขเอียด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104366   เบญจวรรณ   วังท้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104387   ภัคจีรา   สุกันธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104388   ภัททิยา   โปธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104394   ยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104405   วรรณิกา   โพธิ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104410   วิภาวรรณ   คำแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104411   วิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104412   ศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104420   สุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6009101301   กชกร   ไฝเอ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101302   กนกพร   โสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101304   กรรณิกา   พรมจา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101306   กานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101307   กุลนันทน์   ชะนะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101308   กุลสตรี   จันทร์อินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101313   งามพิศ   สุพุทธยางกูร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101319   ชลธิชา   กาขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101327   ธนพล   แต้วัฒนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101328   ธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101331   ธันย์ชนก   พันธุ์ดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101332   นงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101336   นันท์นภัส   รักยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101337   นันทพร   ทองชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101340   นิศรา   ทิยะมุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101345   ปณิตา   ยอดประชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101366   วรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101370   วรัชยา   ปันสีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101371   วายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101384   สมิทธ์   ท้าวแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101396   สุรัญชนา   หน่อบุญโยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101397   สุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101398   เสาวลักษณ์   คุณรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101407   อาธิญา   ภูอาลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101408   อารยา   ทองเชียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101410   อุมมีซอลีฮะห์   มาหะมะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101411   ฮิโยริ   อิชิกาว่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102311   ธัญชนก   เพ็ชรฉวาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102316   ปานบุญ   อยู่โสนะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102317   พรชนัญญ์   แก้วเอียด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102320   เพ็ญพิชชา   จักรนิล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102336   สุทธิรัก   แซ่ตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101301   กนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101302   กมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101305   กัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101309   กุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101310   โกวิทย์   มังคลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101311   ขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   จรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101316   จิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101322   จุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   ชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   ชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101328   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุก : การประมง 3ชั่วโมง
6010101349   ธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101352   ธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101370   พรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101373   พัชยา   นิชำนาญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   วิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   ศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   สมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101413   หัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010102328   พรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102341   สิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012101311   เจนรวี   โมทนากาล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101317   ชัชวาลย์   โปธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101337   ธนาพร   กาสมุทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101360   ยศระวี   ขำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101366   ลักษิกา   ทิพยมหิงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102318   ชัยพฤกษ์   คงเลิศสกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102323   ณัฐนนท์   สายชลศรีจินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102325   ณัฐภัทร   เลี้ยงเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102326   ณัฐมน   เกียรติพรพิเชฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102332   ทัศธนะ   ศิริ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102337   ธันยพร   บุญภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102344   เบญจาภรณ์   ใจเย็น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102348   ปัทมาภรณ์   วงศ์รักศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102353   พิมพ์ชนก   ละออ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102388   สุวัฒน์   วุฒิเจริญการ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102390   หทัยรัตน์   ขยันงาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106308   เกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106312   จิราพัชร   จงสิริวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106318   ชลดา   คำจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106319   ฐิติกา   เกษสระน้อย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106322   ณัฐชนน   ภูคาจารย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106323   ณัฐชยา   พานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106326   ดลดวงพร   พรมจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106329   ทัศนีวรรณ   คำขา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106330   ธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106332