ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806101451   มลิวัลย์   พิงคะสัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5912102372   วัฒนชัย   สุธีรจารุวรรณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5918102372   อัครพล   เดชดม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101379   หนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101380   อจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102315   กิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102320   ขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102325   ชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102326   นางสาวจินตนา   สุทธาชีวสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102331   จุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102339   ชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102346   ณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102349   ณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102353   ทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102363   ธนสาร   ทองขำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102364   ธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102365   ธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102373   ธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102374   ธีรภัทร   เมณกูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102380   นพเก้า   สีนวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102412   พัชรินทร์   สีปัชชา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102417   พิมรภา   คำภีระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102420   พุฒิพงษ์   ยุติวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102423   ภัทรวดี   ทองหล่อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102436   รังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102452   วัชรกร   บุตรแวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102456   วิชุดา   พานาดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102471   ศุภกร   อ้อยยาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102482   สิริยากร   ฟูวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102485   สุณัชฌา   เสวยศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102500   สุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102524   ฐิติมา   สุนทรโอวาท : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105338   ดนุสรณ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105340   ดวงฤทัย   โพนปลัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105342   ดาวพระศุกร์   เอกชัยวีรกูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105344   ทิวากร   คำเงิน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105387   นางสาวแพรวา   จันทร์สม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105391   รษิกา   พรหมวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105403   ศยามล   พันสนิท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001125309   ฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125318   ประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125319   ปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125322   พลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125323   พัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125324   พีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125326   ภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125328   รวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125333   ศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125334   ศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125337   สุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125340   อรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125343   อารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003101306   จรัญญา   บุญสีสุข : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101317   ชลันธร   บำรุงศิลป์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101335   ปิย์วรา   โกวิทอิสริยะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101342   ภูริชญา   ยิ้มพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102311   ชาริณี   พูนสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102313   ฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102314   ณัฐริกา   สิมเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102320   ดาวุล   บริจินดากุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102322   ธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102324   ธีรพล   กัณหาเรียง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102327   นอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102329   นันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102342   ละอองดาว   ลิ้มภักดี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102343   ลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102345   วิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102349   ศุภนิดา   บริรักษ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102351   สุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102354   สุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102355   สุพิชญา   สุทธพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003103302   กัญญารัตน์   รำพึงวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103304   จารุวรรณ   โนจรมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103305   จีรนันท์   วานิชต์นติลานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103306   ฉัตรนิษสรา   วานิชต์นติลานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103308   ชนัญญา   วงษ์สง่า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103311   นางสาวชลดา   ปาทำมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103312   ณัฐกานต์   มะโดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103313   ณัฐนรี   คันทะมัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103316   ณัฐวัตรชัย   ตาคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103318   ณัฐวุฒิ   สุพะนาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103319   ณัฐิวุฒิ   เกี๋ยงคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103320   ดรุณี   วงษ์สลุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103327   นคนันทินี   หงษ์มาลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103328   นิชานันท์   ทิศาธนาเสฏฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103329   กมลลักษณ์   ประสันรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103336   ปิยะพงศ์   เศษสรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103337   ผลทิพย์   นันทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103341   พรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103345   พีชญาพร   ข่ายสุวรรณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103346   พีรพร   รองนวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103349   มนัสวี   ใจใหญ่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103351   รณชัย   จันทร์ตน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103352   รินทร์ลภัส   สันธิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103353   ลักษมน   บวรภัควรา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103354   วัชรพงษ์   เทพังธง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103355   ศรัณย์   สิทธิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103356   ศวิตา   ทิพย์วงษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103357   ศักดา   มูลโลก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103358   ศิริโชค   แสนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103359   ศิริประภา   ยะมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103361   สิเมษินี   คูปฏิพัทธ์นุกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103362   ณิชนันช์   เชียงแรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103363   สุพัตรา   นิทัศนกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103365   สุภาวินี   พันธ์สวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103366   สุริยา   อ้นยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103367   สุรีวัลย์   บัวนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103369   เหมสุดา   พรมประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103370   อริชญา   เงินแท้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103371   อัลชิรา   จิตต์จร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003104301   กชกรบดินธ์   สุขวัฒนาสินิทธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6004101325   ฐาปนพงศ์   ขัดเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004105317   ธีรชัย   มีวงศ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101337   วลัญช์ภัทร์   วิรุฬราชศิริธร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101366   มุทิตา   จันแปงเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101371   รัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104306   กัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104310   เกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104311   ขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104312   ขนิษฐา   สุภัคจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104315   จิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104316   จิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104318   จุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104326   โชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104329   ญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104330   ณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104332   ณัฐธิดา   ตันมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104372   ภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104376   ยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104377   ยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104380   รุจิรดา   กองเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104401   สิริวิมล   สิงห์บัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101304   กมลวรรณ   จันทนานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101310   กัลยาณี   สีจา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101311   กัลยานี   ลีจาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101313   การะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101316   กิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101317   กิตติพัฒน์   ค้าไกล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101319   กุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101321   เขมจิรา   เขียวจันสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101324   จักรกฤษณ์   ภาระกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101325   จักราวุธ   สิริธราพงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101327   จิตรภาณุ   ยังใสไพร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101331   จีราวรรณ   สังขไพรวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101334   ชญานนท์   ขัดทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101336   ชนกพร   หวานขัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101338   ชลธิชา   ขันสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101355   ณัฐกานต์   เขื่อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101363   ณัฐริกา   มาภิรมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101369   ธณวรรธณ์   อุดมเกษตรคีรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101370   ธนดล   พึ่งสีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101373   ธนัญญา   แซ่ลี้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101378   ธมลวรรณ   เรืองตื้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101381   ธัญวรัตม์   สุขสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101382   ธิดา   น้อยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101384   นครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101389   นักคิด   ศรีเกษม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101398   ประกฤษฎิ์   ซุ่นอินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101399   ประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101406   ผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101414   พาวิณี   ไมตรีจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101417   นางสาวพิมผกา   ศรีติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101419   แพรพรรณ   ปัญจะเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101421   ไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101423   ภัคนัน   วรรณศาสตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101424   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101427   ภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101432   ยุทธศาสตร์   สหกิจขจร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101434   เยาวลักษณ์   ปัญญาวัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101438   ราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101440   รุ่งนิดา   วอบือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101445   วรรณนิสา   เพชรโสภณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101447   วรรณวิภา   เอี่ยมสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101448   วรินทร   นภาศิริปกรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101449   วริศรา   เติมนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101450   วารินพร   พงศพัฒนสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101452   วิจิตรา   ประดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101453   วิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101454   วิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101455   วิมพ์วิภา   ศรีสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101456   วิยะดา   อุปจักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101462   สาวินี   เทพวัช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101467   สุชานรี   โชคสมงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101475   สุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101476   เสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101478   อนุสรณ์   ชุมภูสุวงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101487   อัมพวัญ   ทะระถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101488   อาจรีย์   พรมวงษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101490   อาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101494   อาทิตยา   ปานแอ๊ด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101503   ชนิสรา   นาคมั่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101504   สุทธิดา   พวงเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101505   โชติกา   ยานันติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101507   ณพัชสนันท์   ผาดเเสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101508   มลุลี   ตาเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101512   พิมพ์ประภัส   ธิวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101513   นิภาพร   ปิยะมาตย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101514   ชนากานต์   พิมเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101515   ธัญญามาศ   ฟุ่มเฟือย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102301   กนกวรรณ   พินิจชนะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102320   จันทรจิรา   จันทรยากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102321   จิตรภานุ   จินะอุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102332   ไชยวุฒิ   แสนทวีสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102333   ฐากูร   ปานทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102335   ฐิติวัฒน์   แสงทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102346   ณัฐริการ์   กันไชย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102366   นภสินธุ์   เดชยิ่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102368   นัชชา   สายสงวนทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102373   น้ำฝน   น้อยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102377   บุญธิดา   แซ่เตียว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102378   บุณฑริกา   เพชรรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102408   ภาณุพงศ์   ผลจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102444   ศิริพร   สีสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102445   ศิริลักษณ์   เชื้อชูม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102447   ศิริลักษณ์   มินทร์ชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102451   สรัศณี   สุขอยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102454   สะกีนะห์   เกียรติ์กรัณย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102463   อมรภัค   บุญลอย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102468   หฤษฎ์   ผัดผ่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102476   อภิชาติ   คำบุดดา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102477   อภิญญา   ศรีสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102478   อภิสิทธิ์   ไทยากรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102479   อมิตา   โคตรปาลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102481   อรอนงค์   อริยะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102483   อัจฉรียา   ติปัญโญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102487   เอมมิกา   คะปุกคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102488   ตนัย   นิตยภิรมย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102489   ทรรศนีย์   ศรีชัยมูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102490   ธิตินันท์   ฟ้าสว่างวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102491   รัชดาภรณ์   ใจดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102493   วิไลพร   อุ่นคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102495   มนัสนันท์   กันทะปง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102496   วรัมพร   โพธิ์ศรีทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103305   กฤตพร   จุลสอน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103312   กิจติพร   คำชื่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103315   เกวลิน   แซ่ย่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103316   เกษมณี   สิงสุทำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103319   คมคาย   ปันทะวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103320   คีตวา   แสงอาทิตย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103326   จิราพร   เชื้อต่าย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103328   จุฑามาศ   บัวคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103329   จุฑามาศ   วามตา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103331   ฉลองชัย   สิงหาทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103332   ชญาณี   นวนมิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103334   ชนาธิป   วิมลจริยาบูลย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103335   ชนาพร   แก้วทองประคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103337   ชยาภรณ์   บรรจง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103338   ชรัญดา   ไขปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103340   ชลิตา   ผาสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103342   ชาลินี   เตียวเจริญสิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103348   ณัฏฐา   เลศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103356   ณิชากร   วันมาลา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103367   ธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103369   ธัญญาทิพย์   วรรณเลิศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103374   นครินทร์   ธนะด้วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103375   นภัสสร   คงพิทักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103377   นรีกานต์   กันธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103378   นัทธ์หฤทัย   สอนสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103379   นันทิดา   ศรีโภคา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103381   นารีรัตน์   จันสาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103382   นิจฉรา   ตรัสสุภาพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103387   เบญจมาภรณ์   ไวยภาคย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103396   ปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103397   ปิญาวรรณ   แก้วมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103398   ปิยณัฐ   ราชบุรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103403   พรทิพย์   ศรีสุรักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103405   พรปวีณ์   วงเมืองมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103407   พรรณิภา   เทพฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103408   พรวลัย   ต๊ะแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103409   พรวิมล   จันเปรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103411   พัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103422   พีรกานต์   ณ บางช้าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103430   มัลลิกา   ศรประสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103434   รัชนีย์   สุขเปียง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103441   ลักษมณ   กล่อมมิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103442   ลัดดาวัลย์   งามลา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103443   ลายชนก   เทพวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103444   ลาวัลย์   บุญเป็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103445   วชิราภรณ์   ส้มอ่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103447   วนิดา   ประดิษฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103449   วรดา   คำอินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103456   วสันต์   กันทะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103476   สิทธิศักดิ์   บุญยืน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103492   แหวนวะลี   วงค์ครองศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103495   อภิญญา   ไกรวังค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103497   อรอนงค์   เหม่ถ่า : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103498   อาทิตยา   โพธิสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103499   อินทิรา   แลบุญมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103501   ไอรดา   จันทร์อ่วม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104302   กมลพรรณ   บุญอินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104304   กรทิพย์   ไชยโลกา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104308   กาญจณา   บุญมา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104311   เกวลิน   ปัญโญยอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104312   เกวลิน   เพตะกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104323   ฉัตรธิพร   กาวิโล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104324   ฉัตรฤทัย   สุริยจักร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104325   ฉัตรสุดา   สุขเอียด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104326   ชนัญชิดา   เฉียบแหลม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104336   ณัฐฐามาศ   ดีนวลพะเนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104340   ณัฐนิชา   ศรีบุปผา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104351   ธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104362   นัธวรรณ   กันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104364   บัณฑิตา   อดุลทิฐิพัชร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104387   ภัคจีรา   สุกันธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104388   ภัททิยา   โปธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104394   ยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104404   วรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104405   วรรณิกา   โพธิ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104407   วรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104408   วาทพร   ผาสม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104409   วิภาพร   สุดแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104410   วิภาวรรณ   คำแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104411   วิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104412   ศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104413   ศรัญญา   สุนันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104414   ศันศนีย์   อุดทาเสด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104420   สุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104427   สุวิจักขณ์   ศรีอรุณกิจจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104433   อภิชญา   เวียงหก : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104441   อัชฎาธรณ์   ยัคลา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104446   เอมญิกา   ชมภู : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105303   กนิษฐา   เนียมปิ่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105307   กิตติยาภรณ์   แกลเลิ่พ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105315   จิรัชญา   นวลแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105320   ชญานนท์   ปันทัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105321   ชนทัต   เทพวัลย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105322   ชาญ   ซุ่นต่า : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105324   เชิดชัย   วิเชียรมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105348   ปฏิภาณ   สมพันธ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105350   ปรินทร์   พระพิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105359   พรพรรณ   คำบัว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105360   พาขวัญ   กัมพลชัยพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105363   พิมพรรณ   อร่ามฤทัยกุลพนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105367   ภัณฑิลา   วงศ์อินทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105373   รสา   รอดฉวาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105379   ศรัญย์   ฮา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105389   อัจจันต์   จันทร์ประกายแสง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105390   อานนท์   ศุภวิริยะมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101333   นราทิพย์   สีนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101339   ณัฐสุดา   กำแพงทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101343   บุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101355   พัสกร   อดุลย์พรหทัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102302   ฉัตรติกรณ์   จันดอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102305   ฑิฆัมพร   สมบูรณ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102306   ณัฐวุฒิ   รัตนบุญโชติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102309   ธนภัทร   ธูปเทียน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102321   ภูวดล   ดีหริ่ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102325   รัศมัธนา   คำวินิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102329   วิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102334   สิรีธร   โพธิเสาร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102335   สุทธิดา   อินผสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102336   สุทธิรัก   แซ่ตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102339   สุวพัชร   นกนวล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102341   หทัยพร   อุ่มสาพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102343   อมลดา   คำวงค์ใส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102345   อัครชัย   จอมดวง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102346   ฐิณัส   คัพเลอร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101304   กัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101330   ไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 3ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101361   ปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101364   ปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
6012102311   จันทรากานต์   ธณแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102315   ชนิกานต์   สุขรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102325   ณัฐภัทร   เลี้ยงเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102326   ณัฐมน   เกียรติพรพิเชฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102350   เป็นหนึ่ง   หล่อวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102355   เพชรรัตน์   เพิ่งเติง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102356   ภัณฑิรา   สมคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102362   มนลดา   ปัญญาหาญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102372   วศินี   เขียวดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102376   ศศินิภา   กันยวม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102384   สุกัญญา   สิงห์ใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102387   สุธิชา   แดงคำมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102393   อังคณา   นรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102394   อิรวดี   มีงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102395   อุ้มบุญ   ครองสมบัติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106302   กมลวรรณ   ฤกษ์งาม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106305   กัญญารัตน์   อ้อมแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106326   ดลดวงพร   พรมจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106337   นิรุชา   ศุภศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106341   ปาริการ์   กันไชย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106343   พัชญาภา   เฉลิม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106346   เพ็ญนภา   จะทอ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106354   ยุวดี   ทองทิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106356   ลักษมี   จิพ้วย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106360   วิภารัตน์   แก้วคต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106363   ศิรินธร   วงศ์ดาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106368   ศุภานิช   บุญแรง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106370   สหรัฐ   อรุณพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106372   สุกัญญา   ต้นกระโทก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106374   สุทัตตา   กันทะสอน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106375   สุธาสินี   โพธิ์กัณฑ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106380   อริศรา   ก้อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106381   อรุณรัตน์   เอี่ยมเอื้อยุทธ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106382   อังคณา   อ้อยสุวรรณคีรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106383   อังคณารัตน์   เทียนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106385   อาภาภรณ์   ทิพย์ดวง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101306   กัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101307   กัญญาวีร์   เหล่าศรีชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101319   ฐิรดล   สีออน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101320   ชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101326   ศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101329   ดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101331   ธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101335   นพณัฐ   ชัยเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101337   นฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101340   เบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101341   พิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101346   ภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101347   ภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101352   รัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101358   วนิดา   สุขนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101369   สรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101374   สุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014102330   พัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102350   ชลิดา   สุขจำนงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6018102340   นฤเบศ   เกตุทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102341   นัทธพงศ์   ศิริกุลชัยกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102346   เบญจวรรณ   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102364   ลักษิกา   เชื้อในเขา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101321   ชนม์นิภา   เปไสล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101323   ชลธิชา   การรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101329   ณัฏฐกานต์   สุจารีย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101336   ทัศนีย์   เงินตาสุก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101373   ปุญชรัสมิ์   ยศศรียา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101413   วารีรัตน์   สุตะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101435   สุธิดา   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง