ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6009102302   นายฉัตรติกรณ์   จันดอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009102303   นางสาวฐาณิตา   แสงศรีจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009102314   นางสาวนิรชา   อัมพุธ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009102320   นางสาวเพ็ญพิชชา   จักรนิล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009102328   นางสาววันชนก   ฉลองสุขวัฒน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009102338   นางสาวสุภาวดี   ตันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009102341   นางสาวหทัยพร   อุ่มสาพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009102343   นางสาวอมลดา   คำวงค์ใส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6104102310   นางสาวเจนจิรา   ญาวุฒิปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6104102324   นางสาวเมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6106104410   นางสาววิจิตรา   เต๋จ๊ะ : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104424   นางสาวสายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 9ชั่วโมง
6203104301   นางสาวกชวรรณ   แย้มสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6203104305   นางสาวพรพิมล   อุ่นเรือน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6203104311   นายลภัสกร   กระดาษทอง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6203104315   นางสาวศิริรัตน์   สวนมูล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6205101315   นางสาวชญาทิพย์   วงค์แฉ่ง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101317   นางสาวชนัญชิดา   อุดอ้าย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101318   นางสาวชนาภา   แซ่ซี้ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101319   นางสาวชนิสรา   เหล็กมั่น : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101327   นางสาวณัฎธีรา   สังคำ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205101344   นางสาวธนัชญา   ศรีบุญมา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6206103014   นางสาวณัฐสุดา   เตชะศิริไพบูลย์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103019   นางสาวนิตยา   ฝั้นเฝือ : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103024   นางสาวพัณณิตา   ขวัญแก้ว : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103028   นางสาวมีนา   พิมพาภรณ์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6206103037   นางสาวสถิตย์ภรณ์   ฉิมกาญจนะ : บัญชี 9ชั่วโมง
6206104301   นางสาวกนกพร   บุญรอด : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104302   นางสาวกฤติยา   สูงปลูก : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104307   นางสาวจริยา   ธนพิเชษฐ : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104308   นางสาวจีรนันทร์   แซ่พ่าน : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104309   นางสาวชนิตา   จักร์แก้ว : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104310   นางสาวช่อผกา   อุ่นจักร์เสาร์ : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104323   นางสาวนันทิญา   สายสีแก้ว : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104324   นางสาวนิรชา   หว่านพืช : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104326   นางสาวเนตรนภา   ธงศรี : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104329   นางสาวพัชราพรรณ   เจริญวงศ์ : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104332   นางสาวรุ่งทิวา   การกุณา : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104335   นางสาวศศิกานต์   จันทร์สุข : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104342   นางสาวอังคณา   คำเงิน : การเงิน 9ชั่วโมง
6206104343   นางสาวอัจชลีญา   ปงลังกา : การเงิน 9ชั่วโมง