ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5903101343   นางสาวพิมพิกา   คำปันสวย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101345   นางสาวพิรานันท์   วงศ์เครือใจ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5906104390   นางสาวพรสวรรค์   เดือนสว่าง : การเงิน 3ชั่วโมง
5915123361   นายพัสกร   นรานุชิต : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6001101305   นางสาวขวัญตา   สงเนย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101307   นางสาวจิรัชญา   ชุ่มวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101319   นางสาวดุษณี   ผิวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102306   นายกฤติพงศ์   วงค์ปาลีย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102308   นายกลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102333   นางสาวจุฬาลักษณ์   เรียงยาย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102336   นายชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102341   นายชุติพงศ์   อยู่เย็น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102345   นายณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102388   นางสาวน้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102390   นางสาวนิรชา   จิตเส็น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102393   นายบุญรภัทร   บุญแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102396   นางสาวปนิดา   ด้านเนาลา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102398   นางสาวปภาริดา   สุยะพรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102411   นางสาวพัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102414   นางสาวพิทยารัตน์   เมืองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102415   นางสาวพิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102427   นายภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102428   นายภาสกร   เอกวรินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102434   นางสาวรวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102441   นางสาวรุจิรา   ศรีใจแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102443   นางสาวลัลน์ลลิต   พวงนาค : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102458   นางสาววิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102469   นางสาวศิริรัตน์   พรมสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102481   นางสาวสิรารัตน์   เสลา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102487   นางสาวสุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102493   นางสาวสุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102511   นางสาวอรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102516   นางสาวอารุณี   สิทธิวัน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001105301   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105303   นายกฤษฎา   ทองโพธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105310   นางสาวจันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105317   นางสาวชนกนาถ   ระวังพรมราช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105325   นางสาวชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105326   นายฐาปกรณ์   จิกจักร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105334   นายณัฐวัฒน์   บุญรอด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105337   นางสาวณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105339   นางสาวดรุณี   นาจารย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105341   นางสาวดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105344   นางสาวทิวากร   คำเงิน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105345   นายธนกร   ระวังภัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105347   นายธนิน   ปูปิง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105349   นายธรรมรัตน์   สุกเปี้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105351   นางสาวธิตินันท์   จันทร์โสม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105356   นายนราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105357   นายนริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105361   นางสาวนันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105362   นายบุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105363   นายประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105366   นางสาวปรายฟ้า   พลายมี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105369   นางสาวปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105372   นายพงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105374   นางสาวพรพรรณ   ศรีสำโรง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105377   นางสาวพรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105379   นางสาวพันธกานต์   สุรเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105385   นางสาวเพชรรัตน์   ปาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105392   นางสาวรัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105394   นายวชิรวิทย์   แจ่มใสศรี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105398   นายวัชระพงค์   ตันเกษม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105410   นางสาวสุวนันท์   พรอินทร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105411   นางสาวอติพร   เขียนค้างพลู : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105412   นางสาวอทิตยา   มูลพล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105419   นายอัสมิง   มามะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6001113307   นางสาวจตุพร   แสนวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124321   นายศิรญา   สิงห์พรรณา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124324   นายศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124328   นางสาวสุภาวินี   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124329   นายอดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124330   นางสาวอัญชลิกา   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001125303   นางสาวขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125310   นางสาวณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125312   นางสาวณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125315   นางสาวนัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125316   นางสาวนันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125317   นางสาวบุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125318   นายประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125319   นางสาวปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125322   นายพลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125323   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125328   นางสาวรวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125329   นางสาวลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125330   นางสาววราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125332   นางสาววัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125333   นางสาวศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125338   นายอภิวิชญ์   ทองชื่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125346   นายณัฐิวุฒิ   ชูทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003103321   นางสาวดารินทร์   แยชอกู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103324   นางสาวธัญญาลักษณ์   เสนอิ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103325   นางสาวธัญญาศิริ   ตลับเพชร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103326   นางสาวธันยพร   แซ่ลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103333   นางสาวปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103334   นางสาวปพิชญา   นาดูน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103339   นางสาวพรชีวินทร์   รัตนกาญจน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103347   นางสาวเพียงขวัญ   ปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103363   นางสาวสุพัตรา   นิทัศนกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103365   นางสาวสุภาวินี   พันธ์สวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103367   นางสาวสุรีวัลย์   บัวนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103369   นางสาวเหมสุดา   พรมประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003104311   นางสาวฐิตินันท์   สีลาแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104313   นายณัฏฐพล   จันทร์แจ้งใจ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104318   นางสาวนฤมล   แซ่เตี่ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104319   นายนิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104328   นางสาวระวีวรรณ์   คิรีรัตน์กมล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104331   นางสาววศิณี   พุกไพร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104332   นางสาววัณวิภา   วรรณขำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104337   นางสาวสโรชา   ทองปลอด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104339   นางสาวสุธารทิพย์   แก้วสระแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104345   นางสาวกรรณิการ์   คำภิโล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6004101308   นางสาวกันยารัตน์   ขำพงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101375   นางสาววรัญชลี   คณารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101376   นายวโรดม   วงศ์จอมพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101398   นายอัครเศรษฐ   กรกิจชุติภัทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004105308   นางสาวจินตนา   เอี่ยมสืบนุ่ม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105314   นางสาวดาวประกาย   แก้วตา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105315   นางสาวชัชชญาพร   เทพสาย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105319   นางสาวนิตยา   ทิศลา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105320   นางสาวพิมพ์ลภัส   กิจหงวน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105321   นางสาวพิมอัปสรณ์   ฮดฤาชา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105330   นายวศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105332   นายวิศรุต   วาจาชื่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004108304   นางสาวกัลยา   เล็กมนต์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108308   นางสาวนิตยา   คลังพินิศ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108309   นางสาวนิภาพร   รุ่งเรืองชัยศรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108311   นางสาวพิรัชฌา   จุ้ยพันธุ์ดี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108313   นางสาวรสิตา   ประกอบบุปผา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004108315   นางสาวฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101308   นายคมสันต์   ศรีหน่อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101312   นางสาวชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101319   นายณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101321   นายณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101323   นายณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101326   นายตะวัน   สอนเบี้ยว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101335   นางสาวธิติมา   หล้าเต็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101337   นางสาววลัญช์ภัทร์   วิรุฬราชศิริธร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101341   นางสาวนิชนันท์   จันต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101359   นายเพชรายุธ   สายยิ้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101365   นางสาวมัทรียา   ตรีไวย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101366   นางสาวมุทิตา   จันแปงเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101371   นางสาวรัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101373   นางสาววณิชญา   อัมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101374   นางสาววรนุช   ถนอมกัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101376   นางสาววรรณพร   คำนวน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101384   นางสาววิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101386   นายวีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101387   นายวุฒิภัทร   มุ่งเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101388   นางสาวศยามล   พลดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104314   นายจักรี   คำก้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104315   นางสาวจิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104318   นางสาวจุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104326   นางสาวโชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104329   นางสาวญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104330   นางสาวณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104331   นายณัฐดนัย   วีรพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104332   นางสาวณัฐธิดา   ตันมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104348   นางสาวปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104352   นายปวรุตม์   แก้วหน่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104355   นางสาวปิยนุช   สิทธิกุลเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104359   นางสาวพรพิมล   บุญมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104360   นางสาวพรพิมล   ปั๋นตุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104361   นางสาวพรยมล   อินทโชติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104365   นายพรหมรังษี   สุขเลี้ยง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104366   นางสาวพลอยไพลิน   ธนันชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104374   นางสาวมณทิรา   ยาวิเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104381   นางสาวรุจิฬาภรณ์   จันทร์รังษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104382   นางสาววชิราภรณ์   ฐานอุดมสุขถาวร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104384   นางสาววรรณลดา   พระพรสิริกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104385   นางสาววรรณวิศา   นุ่มอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104399   นางสาวศิวนาถ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104400   นางสาวสิริรัตน์   ลงสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104401   นางสาวสิริวิมล   สิงห์บัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104403   นางสาวสุภาภรณ์   หนูทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101301   นางสาวกชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101308   นางสาวกัญญรัตน์   ยะติน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101313   นางสาวการะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101318   นางสาวกิฟฟารีน   ธรรมวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101321   นางสาวเขมจิรา   เขียวจันสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101337   นางสาวชนิสรา   เรือนออน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101339   นางสาวชลิญญา   รักเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101340   นางสาวชัญญากานต์   จิโนเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101343   นางสาวชุติมา   ยาวิไล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101350   นางสาวฐิติมา   กำแพงทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101351   นางสาวณภัทชา   บุญตาชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101352   นางสาวณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101353   นางสาวณัฏฐ์ชัญญา   สุมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101354   นางสาวณัฏฐ์ชุภา   ศาลาทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101356   นางสาวณัฐชยา   ดวงศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101357   นายณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101361   นางสาวณัฐริกา   แก้วมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101362   นางสาวณัฐริกา   ผลนวพจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101367   นางสาวตติยา   วัชโรทยาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101368   นางสาวทัศนีย์   เรือนสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101399   นางสาวประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101405   นางสาวปิยะพร   เท็นผม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101408   นางสาวพนิดา   โนลอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101429   นางสาวมลธิฌา   รัตนศิริพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101453   นางสาววิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101454   นางสาววิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101466   นางสาวสุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101468   นางสาวสุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101469   นางสาวสุทธิดา   ราชตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101475   นางสาวสุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101476   นางสาวเสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101483   นางสาวอรปฏิมา   ขาวหอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101487   นางสาวอัมพวัญ   ทะระถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101496   นางสาวอารียา   อินมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101497   นางสาวอุษาวณิช   มูลภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102303   นางสาวกมลชนก   ไม้แดง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102310   นางสาวกัญญารัตน์   อินต๊ะธง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102312   นางสาวกันยารัตน์   กันทะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102315   นางสาวเกศริน   จงเอื้อมกลาง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102354   นางสาวทิพภวรรณ   ปัญโญนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102355   นางสาวทิวาพร   พองาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102357   นางสาวธนพร   ปานกำเหนิด : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102426   นางสาววณิชชา   บุญมี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102437   นางสาววิภาวรรณ   กันทะเขียว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103308   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103321   นางสาวจตุพร   ผาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103323   นางสาวจริยา   เสนปานัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103324   นางสาวจารุมาศ   กลิ่นชิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103361   นางสาวตวงทิพย์   มโนเย็น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103388   นางสาวปภาวดี   ฝั้นกาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103390   นางสาวประกายดาว   แว่นนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103391   นางสาวประณิตา   ชาวโพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103392   นางสาวปริญากร   อริวรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103393   นางสาวปรียาภรณ์   เก๊างิ้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103394   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีวงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103395   นางสาวปวีณ์นุช   วันเกลี้ยง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103397   นางสาวปิญาวรรณ   แก้วมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103398   นางสาวปิยณัฐ   ราชบุรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103399   นางสาวปิยวรรณ   แสนโซ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103401   นางสาวปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103421   นางสาวพิมลมาศ   ธรรมเกษม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103424   นางสาวภัคจิรา   จุไร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103426   นางสาวภานรินทร์   คงเหมือน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103427   นางสาวภาวรินทร์   ติ๊บมาโชค : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103441   นางสาวลักษมณ   กล่อมมิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103448   นางสาววนิดา   วันดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103463   นางสาวศรัณยา   ตั้งธีระบัณฑิตกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103464   นางสาวศิรประภา   นภาโชติ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103465   นางสาวศิริญญา   ยศนวล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103467   นางสาวศิรินทิพย์   บุญโกย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103469   นางสาวศิริลักษณ์   หมื่นจำปา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103470   นางสาวศิริวิมล   แสงแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103483   นางสาวสุดารัตน์   ธนะทิพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104314   นายรชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104353   นางสาวธัญชนก   สมิดสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104361   นางสาวนัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104363   นางสาวเนตรชนก   อัครรุ่งโรจน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104365   นางสาวบุษยากร   สัตยวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104371   นายปานวัชร์   มีปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104376   นางสาวปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104441   นายอัชฎาธรณ์   ยัคลา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105303   นางสาวกนิษฐา   เนียมปิ่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105315   นางสาวจิรัชญา   นวลแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105359   นางสาวพรพรรณ   คำบัว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101301   นางสาวกชกร   ไฝเอ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101302   นางสาวกนกพร   โสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101304   นางสาวกรรณิกา   พรมจา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101307   นางสาวกุลนันทน์   ชะนะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101308   นางสาวกุลสตรี   จันทร์อินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101319   นางสาวชลธิชา   กาขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101344   นางสาวเบญจมาศ   วิญญูพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101386   นางสาวสริยาพร   ฉัตรดอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101388   นางสาวสิริรัตน์   วรรณกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101404   นางสาวอักษราภัฎ   สิงห์โตทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102325   นางสาวรัศมัธนา   คำวินิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102334   นางสาวสิรีธร   โพธิเสาร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102335   นางสาวสุทธิดา   อินผสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101305   นางสาวกัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101309   นางสาวกุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101311   นายขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101312   นางสาวขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   นายจรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101323   นายเฉลิมพล   แซ่มัว : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101347   นางสาวธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101370   นางสาวพรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   นางสาวศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   นางสาวสมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101402   นางสาวสิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101413   นางสาวหัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   นายอนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6010102333   นายภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6012101317   นายชัชวาลย์   โปธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101346   นายบัณดิษฐ์   กันทะดา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101358   นางสาวภาพตะวัน   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101359   นางสาวยลดา   ขันธิมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101360   นายยศระวี   ขำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101362   นางสาวรัตนาพร   อุดแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101366   นางสาวลักษิกา   ทิพยมหิงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101375   นางสาวศิริวรรณ   มูลเมืองมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101383   นางสาวสุทธิสา   ตุ่นคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101385   นางสาวสุวนันท์   อินต๊ะสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101387   นางสาวอนัญญา   แก้วมามือ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101388   นางสาวอนินทิตา   ทรงเดช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101390   นางสาวอัญชิสา   ธีระวิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101391   นางสาวอารียา   พลลาภ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102325   นายณัฐภัทร   เลี้ยงเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102326   นางสาวณัฐมน   เกียรติพรพิเชฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106306   นางสาวกิ่งกาญจน์   วงษา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106309   นายเกียรติคูณ   เมฆประยูร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106322   นายณัฐชนน   ภูคาจารย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106330   นายธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106332   นายธนาวุธ   วงษ์บัณฑิต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106347   นางสาวภควดี   จันทร์พุฒ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106348   นางสาวภัทราภรณ์   เครือกุณา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106350   นายภาณุพงศ์   ศรีสุทธิรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106357   นายวรากร   ใจโฮ้ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106361   นายวิรัตน์   อโนมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106365   นายศิวพันธ์   ชมชื่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106372   นางสาวสุกัญญา   ต้นกระโทก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106375   นางสาวสุธาสินี   โพธิ์กัณฑ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106379   นายอรรถกร   มากี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106384   นายอาทิตย์   ชื่นสุขอารีกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101323   นายณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101331   นางสาวธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101339   นางสาวเบญจมาศ   บัวนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101341   นางสาวพิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101353   นางสาวจิราพรรณ   มหัทธนวาณิชย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014102340   นางสาววริศรา   วนนุรักษ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102343   นางสาวสิริเนตร   วรรณกอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6015123377   นางสาวลินลาภรณ์   สุวรรณสิโรตม์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6018102330   นายธนัส   ปานไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102339   นางสาวนภาราดา   สุริยะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102341   นายนัทธพงศ์   ศิริกุลชัยกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102342   นางสาวนันทรัตน์   แสนยอด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102348   นายปรัชญา   คำแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102353   นายพงศธร   เขียวเจถะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102372   นางสาวหทัยชนก   เชื่อมสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง