ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001102489   นางสาวสุธีรา   ปาโท : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6004102345   นางสาวอัญชิสา   วสุสุนทร : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6101101335   นางสาวเบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101373   นางสาวสุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101382   นางสาวอารญา   รักซ้อน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6201101304   นายกัณฑ์กฤช   สมบัติคำ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101305   นางสาวกัลยา   ขันตี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101317   นางสาวธิดารัตน์   โพขี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101324   นางสาวนุชวรา   เมืองก้อน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101326   นางสาวปรียากุล   ดาดผักแว่น : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101327   นางสาวปวิมล   เกียรติบดีสุข : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101328   นางสาวปัญญาพร   สันติสุขสันต์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101334   นางสาวภาณุมาศ   ศรีทะวงศ์เรือง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6201105306   นางสาวชลธิชา   ตุมอญ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6201122004   นางสาวคำเฮือน   พนาวิไล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122012   นายฐาปกรณ์   ปั้นทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122025   นางสาวปารียา   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122030   นายพิทยุตม์   นิ้มสันติเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122034   นายพีรดนย์   วรรณรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122036   นายภานุวัติ   อำนักมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122041   นายมงคล   คีรีสุขไสว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201122064   นางสาวฮาบีบ๊ะ   สตันหน๊อด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125307   นางสาวชไมพร   บุตรลักษณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125352   นางสาวสราวลี   อนันท์สุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125355   นางสาวสุรภี   ลุงจาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125356   นางสาวอธิติญา   ใจตรง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125357   นางสาวอรุณรัตน์   นันทโรจนาพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201126305   นางสาวชฎาพร   สุขใจ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6201126311   นางสาวพัชราภรณ์   อ่วมเกิด : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6205105302   นางสาวกมลทิพย์   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105360   นางสาววรกานต์   อำภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6206101313   นายไกรสร   พงษ์ศรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101326   นางสาวชฎาภรณ์   ลองไชย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101417   นางสาวโสรยา   คำกันธา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101418   นางสาวหทัยภรณ์   ถมยาพันธ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101432   นางสาวชลธิชา   เครือเทพ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6210101330   นายรณกฤต   ใจวงค์ : การประมง 1ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 1ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 1ชั่วโมง
6214101385   นายอนาวิน   มาอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102324   นางสาวณัฏฐณิชา   ม่วงเมือง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102334   นางสาวธัญวรรณ   ฉิมสุนทร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102385   นางสาวศุภางค์ณิช   จ่ายเพ็ง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102386   นางสาวสรุดา   กระจับเงิน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102387   นางสาวสโรชา   โกเสนตอ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102394   นางสาวสุธาสินี   สุขจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102404   นางสาวอริสรา   ด้วงช้าง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6218102312   นางสาวจารุพร   อู่อินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102320   นางสาวชลดา   จันต๊ะยศ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6222101413   นายศตวรรษ   แก้วมูลมุข : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง