ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6005101327   ทรงวุฒิ   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101350   ปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101354   ผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101358   พิชชาพร   ไชยพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104316   จิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104321   ชลดา   ชาภิรมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104322   ชลดา   ปินตาแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104325   ชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104375   มาทินี   ชูช่วย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104388   วิชชุลดา   ฟองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104392   วิศรุต   แสนคำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104394   ศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104415   เอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101303   นายกรภัทร์   ธรรมสละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101315   นายชลภัทร์   ชมภูทัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101323   นางสาวณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101324   นางสาวณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101358   นายพงษ์ศักดิ์   ทองกลัด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101389   นางสาวศศิวิมล   ม่วงคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101393   นางสาวศิริลักษณ์   พริบไหว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101409   นางสาวสุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105302   นางสาวกัญธิกา   จันทร์นพเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105308   นางสาวจิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105311   นางสาวชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105314   นางสาวชลลดา   พรหมมินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105315   นางสาวชลลดา   อินนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105317   นายชัยวัฒน์   พงศวณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105321   นายณัฐดนัย   วงค์ปวน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105325   นางสาวณิชาภัทร   สาระชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105327   นายเตชิต   พินิจสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105328   นายทัศไนย   วงค์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105331   นางสาวธัญญาลักษณ์   ดวงแสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105332   นางสาวธัญวรัชญ์   นิธิธานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105341   นางสาวนุชจารี   คำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105345   นางสาวปนัทดา   จิตร์มุง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105351   นายปิยพัทธ์   ธิปั๋น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105358   นายพัชรพล   นิลทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105364   นางสาวพุธิตา   มหาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105365   นางสาวเพชรลดา   เรือนปลี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105366   นางสาวเพ็ญประภา   กิติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105371   นางสาวภาพิมล   โชคทวีกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105373   นายยศกร   หลวงอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105379   นางสาววรัตถา   บุญสิตาอาชานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105384   นางสาววีรวรรณ์   ปัญญาเนาว์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105399   นางสาวสุดารัตน์   บุญทา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105408   นางสาวอรวรรณ   ใจหวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101302   นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102329   นางสาวชลธิชา   แสงสุวรรณ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102336   นางสาวณัฐทริการ   ทาสิทธิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106105010   นางสาวดรุณี   บุญสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6115123352   นายพนา   บุญจา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6205101301   นางสาวกมลภัทร์   พระตลับ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101302   นายกรวิชญ์   อินแถลง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101303   นายกฤตชัย   ปีมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101304   นางสาวกฤตพร   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101307   นายกานต์   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101309   นางสาวขวัญฤดี   มีนันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101312   นางสาวจิตราภรณ์   จันทิมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101313   นางสาวจินดารัตน์   พลอยเจ๊ก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101316   นางสาวชนสรณ์   กลิ่นหอม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101317   นางสาวชนัญชิดา   อุดอ้าย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101318   นางสาวชนาภา   แซ่ซี้ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101319   นางสาวชนิสรา   เหล็กมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101320   นางสาวชลดา   ขำดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101321   นายชัชวาล   ชัยศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101323   นางสาวฐานิยา   มูลขียน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101324   นายฐิติศักดิ์   พูลศิล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101325   นางสาวณธิกา   สุทิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101326   นางสาวณรีรัศม์   มนุชิต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101327   นางสาวณัฎธีรา   สังคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101328   นางสาวณัฐฐาพร   สุโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101333   นายณัฐวุฒิ   อุปละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101334   นางสาวณัตติกุล   อินต๊ะวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101336   นายดีพร้อม   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101337   นางสาวทวิพร   วีระ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101339   นายทัพพสาร   ปริญาภัสร์สกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101340   นางสาวธดากรณ์   เชื้อสอาด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101341   นางสาวธนภรณ์   คำเขื่อน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101342   นายธนภัทร   โสภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101344   นางสาวธนัชญา   ศรีบุญมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101346   นางสาวธวัลรัตน์   โยกาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101347   นางสาวธัญสุดา   ปัญญาใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101348   นายธีรภัทร์   อิ่นติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101349   นางสาวธีรารัตน์   ฝั้นวีระ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101351   นางสาวนภัสสร   ตาละคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101353   นางสาวนลิษา   เรืองยงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101354   นายนัทธพนธ์   ขอบเหลือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101355   นางสาวปฐมาวดี   ดอกดวง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101356   นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101357   นางสาวปาลิดา   อุตะมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101358   นางสาวปิยะธิดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101359   นายพงศกร   ดีมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101361   นางสาวพลอยไพลิน   ชั่งไชย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101363   นางสาวพิมพ์นภา   ปัญญามี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101364   นายพิษณุ   ไชยพรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101365   นางสาวเพชรรัตน์   โนจา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101366   นางสาวกัญจน์ณาภัทร   ชุมภูงาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101367   นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา   อ่ำทิม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101368   นายภานุวัฒน์   สุวรัตนากุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101369   นางสาวภิญญดา   ปันกุน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101370   นายรัฐนนท์   พิทักษ์กิตติกร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101371   นางสาววรัสยา   ลุงคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101372   นางสาววราพร   เณรแย้ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101373   นางสาววราภรณ์   นะตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101374   นายวศิน   โกฏิยานนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101375   นางสาววิภาภรณ์   วงษ์จุ้ย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101379   นายศุภโชค   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101380   นายศุภโชค   สมพงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101382   นางสาวศุภลักษณ์   กุหลาบ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101383   นายเศรษฐวัฒน์   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101384   นายสมบัติ   เชอหมื่อ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101385   นายสรายุทธ   แซ่อึ้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101389   นางสาวสุดารัตน์   ศรีเพ็ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101390   นางสาวสุทธิชา   ตุ่มรังษี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101391   นางสาวสุนิษา   ปานันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101392   นางสาวสุภธิดา   โขงจักร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101393   นายสุเมธ   สรรเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101397   นางสาวอทิตยา   รัตนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101398   นายอธิวัฒน์   แสนเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101399   นายอภิวิชญ์   มูลไชย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101400   นางสาวอรสา   นิลสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101401   นางสาวอัญชลิกา   ตระกลสาทร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101402   นางสาวอัญญรัตน์   เชิงค้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101403   นายอานันท์   แสนหาญชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101404   นางสาวอาริตา   วันแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101406   นางสาวเอกวลี   ธีรฐิติธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101408   นางสาวพัทธ์ธีรา   แสนยศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101409   นายรัฐศาสตร์   ธิรินทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105302   นางสาวกมลทิพย์   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105308   นางสาวจิณห์นิภา   ชาวงศ์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105309   นางสาวจินดาพร   วงศ์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105310   นายจิรพงศ์   ใจน้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105312   นางสาวจิรัชญา   ทาตุการ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105313   นางสาวจีรภรณ์   กุณราชา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105316   นางสาวชนิกานต์   ลานทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105317   นางสาวชลดา   พร้อมใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105320   นางสาวชิดชนก   มูลมอญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105321   นางสาวณัฎฐริดา   บุญวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105322   นางสาวณัฐกฤตตา   จันทาพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105324   นายณัฐพงษ์   ตาธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105326   นายณัฐวรรธน์   ลำสอนจิตต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105332   นายธนานนท์   เพ็ชชาย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105334   นายธรรมรัตน์   ราชมณเฑียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105335   นางสาวธัญชนก   ใจกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105337   นายธีรภัทร์   ใหม่วงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105339   นางสาวนภัสรา   หมื่นทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105344   นางสาวนุชรี   เมืองมาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105345   นางสาวนูรียะฮ์   กวินวรพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105347   นายปรเมษฐ์   อินต๊ะหงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105348   นางสาวประดิภา   อินทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105350   นางสาวปวริศา   แฝกหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105354   นางสาวภัทรพิชญ์   พรหมกันธา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105356   นายภูวดล   หนวดคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105357   นางสาวมินตรา   แก้ววรรณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105360   นางสาววรกานต์   อำภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105361   นางสาววรลักษณ์   หงษ์เก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105365   นางสาวศจีรัตน์   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105366   นางสาวศรัณย์พร   ทะเทพ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105367   นางสาวศศิพิมพ์   พรมสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105368   นางสาวศิริลักษณ์   ตันชะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105372   นายสหรัฐ   ล้ำเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105375   นางสาวสิริกาญจน์   มั่นทิสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105378   นางสาวโสรีรัตน์   ใจผ่อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105382   นางสาวอรสา   จิตตะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105383   นางสาวอรอนงค์   ชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105384   นางสาวอังคณา   สุทธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105385   นางสาวอัจฉราภรณ์   กมลศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105386   นางสาวอาทิตยา   คำแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105387   นางสาวอาภาพร   รู้ธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105396   นางสาวนริศรา   การเพียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105399   นายบรรณสาร   ใสนวล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105406   นางสาวศรินยา   กิตติวิโรจน์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105408   นางสาวอารีรัตน์   ภัทรกิจเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง