ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106102305   นางสาวกมลลักษณ์   ซาววงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102310   นางสาวกันธิมา   ศรีวะรา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102318   นางสาวงามตา   พฤกษาอนันตรา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102412   นางสาววันวิสาข์   โสตะพราหมณ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6201105324   นางสาวเยาวลักษณ์   เขียวจันทร์สืบ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201126301   นางสาวฆฤณา   ฟูศรี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126307   นางสาวฐิติยา   ณ พัทลุง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6203101306   นางสาวจันทนิภา   ชัยธีรเดช : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203102301   นางสาวเกวลิน   สอนพันระ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102304   นางสาวชมพูนุช   ชุมภู : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6203102322   นางสาวกัลยาณี   ปัจเวก : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6206103314   นางสาวเกวลิน   สิทธิปัญญา : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103359   นางสาวปรางค์ทิพย์   คุณอนันต์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103361   นางสาวปรียานันท์   เตมะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6209102314   นางสาวเบญจมาศ   ปาต๊ะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209102326   นางสาวสุชาดา   จักรพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6212106305   นายฐากูร   ธรรมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6212106306   นายณฐิณัฐ   สูงขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6214102310   นางสาวจารุภา   ศรีคิรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง