ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806101535   นนทิชา   สารีผล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5903101343   พิมพิกา   คำปันสวย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101345   พิรานันท์   วงศ์เครือใจ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5906102301   กณัฐฐา   นันทะวชิรกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102377   ณัฐวัฒน์   ไวเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5914102352   รัญชิดา   แสงแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6001101320   ถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101373   ศุภกฤต   คำทา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101376   สันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102308   กลทัฐ   บุญรัตน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102312   กัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102318   เกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102321   คมคาย   ทะบือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102323   จันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102336   ชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102341   ชุติพงศ์   อยู่เย็น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102381   นพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102386   นัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102389   นิติกร   แก้วเล็ก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102400   ปริญญา   คนมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102402   ปวีณา   วงศ์แวว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102405   ปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102418   พีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102425   ภันทิรา   ทาคำมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102426   ภานุพันธ์   ตาจันทร์ดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102437   รัชนก   ชูวิทย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102438   รัชนีกร   ธรรมลังกา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102442   ลักคณาพร   วรรณประเสริฐ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102464   ศศิธร   นันทกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102466   ศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102502   หนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102504   หัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102512   อัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001113308   จินตนา   ใจยะสุ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113309   จิรัฐิติกาล   จันทะวงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113317   ณัฐวศา   ใจกันทะ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113323   ปิลันธสุทธิ์   มาศตันติพร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124308   ชัยรัตน์   ศรีขัติ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124311   ธนภรณ์   ประภาวงศ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001124321   ศิรญา   สิงห์พรรณา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001125305   จารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125306   จิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125346   ณัฐิวุฒิ   ชูทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003101305   คณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101307   จักรินทร์   เพชรายุทธการ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101319   ไชยวัฒน์   ปัญญาหล้า : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101322   ณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101324   ธนโชติ   วันเปี้ย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101326   ธนบูลย์   จ่าราช : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101345   รัฐเขตต์   ชัยสงคราม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101348   วัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101353   ศรีรัตน์   ดวงคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101356   ศิววงศ์   ท้าวศิริ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101357   นายศุภณัฐ   กายถวาย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101365   สุภาพร   ปานประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102301   กัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102306   จิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102308   ชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102315   ณัฐริกา   อินต๊ะสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102330   ปานทอง   แก้ววงษา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102334   พิมพ์ผกา   รบศึก : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102356   หทัยภัทร   พยัคฆ์เรือง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102357   อุบลวรรณ   วรรณโกสิทธ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003103314   นายณัฐพงษ์   มุงเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103315   ณัฐภัทร   เทียมพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103330   เนตรนภา   สุจดา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103332   เบญจมาศ   อินแปง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103340   พรธิดา   ถาแวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103344   พิชิตา   สุขุมประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103360   สมเกียรติ   ป้อมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103364   สุภาพร   บุญกว้าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103368   สุวพัชร   อุยถาวรยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003104307   ชนาธิป   รัตนนพนันท์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104316   ธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104321   ปดิวลันดา   กันเจียก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104322   ปภัสฎา   สุระขะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104324   ปิยะนุช   สินโพธิ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104336   สมชาย   ลุงเสาร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6004101308   กันยารัตน์   ขำพงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101319   จิตติ   พัชญะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101351   นวพล   นรเดชานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101352   นิรันดร   มานะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101356   พงศธร   สร้อยอินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101360   พีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101361   พุฒิชัย   แก่นจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004105311   ชุติมา   ศิริเมือง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105316   ธันยพร   หมูดวง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105325   รวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105326   รัตนวรรณ   การะนุต : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105329   วริศรา   วัฒนาจารุพงศ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105333   นางสาวศจิกา   ศรีรัตนสุวรรณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105334   ศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004106332   ภาณุกฤษฎ์   อินต๊ะยศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004109303   ชลลดา   ธิจา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6004109310   นารีรัตน์   อยู่เย็น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6004109317   อรรถวิท   คำแก้ว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6005101303   กษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101304   กัลยกร   มาพันธ์สุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101316   ณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101318   ณัฐธิดา   ปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101320   ณัฐพร   ทองกวาวพนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101330   ธนาดา   ก๋าแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101339   นภัสวรรณ   ศรีชมภู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101352   ปิยธิดา   เงินทูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101353   ปิยะฉัตร   เขตผาติปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101361   ภาคภูมิ   ฟักถาวร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101362   ภาธร   ตระกูลสว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101363   ภูวนาถ   ร่มลมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101364   ภูวมินทร์   สัมมุขา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101368   รัชชานนท์   ธีรวังโส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101376   วรรณพร   คำนวน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101379   วันวิสาข์   ปันเซ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101380   วิภาวนีย์   ใจทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101381   วิริษฐา   กำแพงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101382   วิลาศินี   ครุตศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101390   ศศิกุล   จอมแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101392   ศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101395   สิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101396   สิริวิภา   โกสิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101400   สุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101405   อัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101410   ปพิชญา   ตานะเป็ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104305   กัญญารัตน์   ปัญญาศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104309   เกวลิน   อินไผ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104335   ณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104336   ดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104339   ทิฆัมพร   จันทราภินันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104340   ธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104342   ธมนวรรณ   ดวงติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104348   ปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104355   ปิยนุช   สิทธิกุลเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104356   ปิยะดา   เชื้อเต๊อะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104358   พงษ์พิพัฒน์   สิงห์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104366   พลอยไพลิน   ธนันชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104370   ภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104374   มณทิรา   ยาวิเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104381   รุจิฬาภรณ์   จันทร์รังษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104382   วชิราภรณ์   ฐานอุดมสุขถาวร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104384   วรรณลดา   พระพรสิริกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104385   วรรณวิศา   นุ่มอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104400   สิริรัตน์   ลงสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104402   สุประวีร์   บุญมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104410   อมรรัตน์   ฐานชารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104414   เอกภัท   นิธิภิญญากร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104416   เอรารินทร์   เถายศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101301   กชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101308   กัญญรัตน์   ยะติน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101332   จุฑารัตน์   บุญคอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101337   ชนิสรา   เรือนออน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101342   ชาลิสา   ปิงชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101352   ณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101353   ณัฏฐ์ชัญญา   สุมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101354   ณัฏฐ์ชุภา   ศาลาทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101356   ณัฐชยา   ดวงศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101361   ณัฐริกา   แก้วมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101409   พรทิพย์   จันทน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101412   พัชรินทร์   อินเตจ๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101416   พิชญาภา   หล่อธาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101425   ภัทริกา   รู้รอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101431   ยวิษฐา   ชินดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101433   ยุพา   สุเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101442   วนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101469   สุทธิดา   ราชตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102303   กมลชนก   ไม้แดง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102307   กวินลักษณ์   แซ่ลี้ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102310   กัญญารัตน์   อินต๊ะธง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102312   กันยารัตน์   กันทะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102330   ชลิดา   ตนะทิพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102334   ฐาปกรณ์   โตสงคราม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102352   ทัศนีย์   มาระวัง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102353   ทิตยา   ใสสุทธิสะอาด : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102354   ทิพภวรรณ   ปัญโญนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102355   ทิวาพร   พองาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102357   ธนพร   ปานกำเหนิด : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102358   ธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102365   นงลักษณ์   แซ่เฒ่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102369   นัฐพร   มาทาเม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102370   นัทธ์ชนัน   หาญภักดีนิยม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102376   นุชนาฏ   ก๋าพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102392   พศวีร์   บรรเทิงกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102394   พิชชาพร   ชัยธีระสุเวท : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102401   พิมยาภา   ออมกลิ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102405   ภัทรภรณ์   เตยทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102424   รุ่งโรจน์   อำไพภักดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102426   วณิชชา   บุญมี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102427   วรพงษ์   คงพนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102435   วรินทร์ธันยพร   กูลวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102438   วิศรุต   วิศาลวรรธนะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102439   วุฒินันท์   ทะนันชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102441   ศตายุ   สุรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102442   ศิรวิทย์   ภูจอมเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102443   ศิริพงษ์   สมพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102452   สรารักษ์   เชื้อชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102456   สิรินทรา   บุญมาเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102461   สุทิน   บุญทารมณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102467   เสาวลักษณ์   พยุงวงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102470   อธิชา   สายปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102484   อัญชลีพร   ชัยขุนพล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102494   ชนัญญา   สุขน้อย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102497   วิลาวัณย์   เชิงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006104327   ชนากานต์   กาวิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104329   ฐิติมา   กิ้งเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104334   ณัฎฐริณีย์   อุดทาคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104343   ณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104393   มาริสา   มณีรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104438   อรัณย์   ดวงแก้วมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105312   จตุพร   เจริญคุณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105328   ณัฐชยา   จันสุนี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105335   ดวงพร   เถาวัลย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105336   ทัชพร   อินทรักษ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105338   ทิพย์ปวรรณ   กิติฟู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105341   ธนิดา   บุญณา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105387   อภิสิทธิ์   ชูณรงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105388   อรวรรณ   ขันธวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101301   กชกร   ไฝเอ้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101302   กนกพร   โสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101303   กนกพรรณ   กัณหาวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101304   กรรณิกา   พรมจา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101307   กุลนันทน์   ชะนะเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101308   กุลสตรี   จันทร์อินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101319   ชลธิชา   กาขาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101347   ปริชญา   มลีรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101353   พรรณชนก   ชิตณรงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101370   วรัชยา   ปันสีทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101376   ศวัสกร   เทพวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101380   ศิรินทิพย์   รักษาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101382   ศุภธวดี   อินทรโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101383   สไบทิพย์   ปิงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101385   สราวลี   อุดนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101404   อักษราภัฎ   สิงห์โตทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101409   อารียา   เที่ยงทุกข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102312   ธัณศร   วิรตาพงษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102314   นิรชา   อัมพุธ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102318   พิมพ์มาดา   จุลละสุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102327   วณิชนันท์   คำธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102330   วิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102331   ศรัญญา   สุขสุแดน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102342   อธิการ   สัญญะวิชัย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101301   กนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101302   กมลชนก   อินทะโล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101308   กุณฑิรา   ลื่นลม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101309   กุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101310   โกวิทย์   มังคลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101311   ขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101315   จรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101316   จิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101318   จิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101322   จุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101324   ชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   ชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   ชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   ชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101331   ฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101333   ณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   ทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101349   ธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101352   ธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101370   พรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101373   พัชยา   นิชำนาญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101376   ภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   วิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101388   ศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101391   ศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101393   ศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101399   สัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6010101403   สุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101416   อนันตญา   เปียงใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101417   อนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 3ชั่วโมง
6010101421   อรชร   รังศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101422   อรษา   กันทาส้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6012101301   กนกกานต์   ทิพเทพา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101303   กรกช   ติ๊บเบี้ยว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101306   กาญจนา   แข่งขัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101307   ขนิษฐา   ใจรังสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101309   นภัทร์ธมณฑ์   นาสินสอน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101311   เจนรวี   โมทนากาล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101313   ชณมาศ   ไชยสุทธินันท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101317   ชัชวาลย์   โปธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101321   ชุติมา   ทบนา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101324   ณภัทร   เรียงผา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101326   ณัฐพล   บำเรอ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101337   ธนาพร   กาสมุทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101340   นภาพร   กาวิตา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101341   นฤมล   อินสา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101342   นัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101343   นัทธพงศ์   มหาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101344   นันท์ชพร   อ้ายต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101345   พีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101347   ประภาพร   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101348   ปวันรัตน์   ผานาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101350   พงศกร   คำมาลา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101352   พรปวีณ์   มนสิการ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101353   พรสวรรค์   ชาติบุรุษ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101356   เฟยนี่   ชอร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101357   ภานุวัฒน์   สังหาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101358   ภาพตะวัน   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101359   ยลดา   ขันธิมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101360   ยศระวี   ขำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101362   รัตนาพร   อุดแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101363   รุ่งจิตรา   สุวรรณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101364   รุ่งนภา   ไพรโพนทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101365   รุ่งอรุณ   ทรายมูล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101368   วรยศ   ใจพิงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101375   ศิริวรรณ   มูลเมืองมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101376   ศุภชัย   พันธ์หอม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101377   ศุภนิดา   วงค์งาม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101379   สันติ   ศิริภัทรนุกุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101381   สุกัญญา   ชุมชอบ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101383   สุทธิสา   ตุ่นคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101384   สุวนันท์   ธนะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101385   สุวนันท์   อินต๊ะสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101386   เสฐียรพงษ์   พิงคำขา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101387   อนัญญา   แก้วมามือ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101388   อนินทิตา   ทรงเดช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101389   อภิชิต   ใจสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101390   อัญชิสา   ธีระวิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101391   อารียา   พลลาภ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101393   อิศราพรรณ   ศรีมาตร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101394   อุบลวรรณ   พิกุลขาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101395   ภัทรดนัย   ฤทธิ์ชุมพล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102316   ช่อผกา   เหมยแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102323   ณัฐนนท์   สายชลศรีจินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102330   ดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102331   ทรงพล   สีม่วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102333   เทียนชัย   กันยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102337   ธันยพร   บุญภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102339   ธีรพงศ์   ชมภูจี๋ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102344   เบญจาภรณ์   ใจเย็น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102345   ปฏิภาณ   หัตถกรรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102348   ปัทมาภรณ์   วงศ์รักศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102349   ปาริชาติ   เรืองจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102351   พศวัต   คาดชะดาคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102352   พัชณิตา   ปัญญาศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102353   พิมพ์ชนก   ละออ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102358   ภาณุวัฒน์   วงศ์ศรีธาตุ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102359   ภาณุวิชญ์   ปู่ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102368   เรณุกา   สันแดง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102373   วศินี   สิทธิเขตการ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102374   วิภูษณะ   ณะใจบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102377   ศิริกฤต   แสนโคตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102380   ศุภณัฐ   ศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102383   สิรีธร   พิสิษฐ์กุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102385   สุทธิตา   ดวงอาจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102389   สุวินตรา   ปวงจักรทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102390   หทัยรัตน์   ขยันงาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102396   อัณณ์ชญา   สาหร่าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106303   กวินภพ   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106308   เกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106309   เกียรติคูณ   เมฆประยูร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106312   จิราพัชร   จงสิริวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106314   จุฑาทิพย์   ไชยเมืองคน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106316   ฉัตรแก้ว   อรรถบัญชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106318   ชลดา   คำจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106319   ฐิติกา   เกษสระน้อย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106320   ฐิติยา   จิตณาวิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106322   ณัฐชนน   ภูคาจารย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106323   ณัฐชยา   พานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106325   ณีรนุช   อิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106328   ทวิรุจน์   สิริภูริภัค : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106329   ทัศนีวรรณ   คำขา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106330   ธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106332   ธนาวุธ   วงษ์บัณฑิต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106338   บุปผา   ทิพย์ประมวล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106339   เบญจวรรณ   ปิ่นหอม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106340   ปนัดดา   เพ็ญเพ็ชร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106342   พรกนก   คำมุง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106347   ภควดี   จันทร์พุฒ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106348   ภัทราภรณ์   เครือกุณา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106350   ภาณุพงศ์   ศรีสุทธิรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106351   ภูชิสส์   ตรีรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106357   วรากร   ใจโฮ้ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106361   วิรัตน์   อโนมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106362   ศดานันท์   ศรีอำคา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106364   ศิริรัตน์   หงษ์ทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106365   ศิวพันธ์   ชมชื่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106369   สรวิศ   ศรีสวการย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106376   สุภัชสรา   แสงบุญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106379   อรรถกร   มากี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101302   กร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101325   ณัฐวุฒิ   กันหมุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101330   ตะวัน   นิพิฐธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101334   นนท์พิพัฒน์   ใจสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101344   ภัทพงศ์   เพ็ชรชำลิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101366   นายศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101368   สมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101378   อาชวะ   สุดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101379   อุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014102305   กวิญญาวีร์   พึ่งเจียม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102313   ชลหทัย   กีดคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102334   ภาพตะวัน   ทองคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102337   มัลลิกา   สุธาธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102339   รภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102340   วริศรา   วนนุรักษ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102344   สุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6022101324   ชลลดา   แสนเสมอ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101443   สุลีวัลย์   สุริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101450   อรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6106102314   นางสาวเกวลิน   คันธรส : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102346   นางสาวเต็มสิริ   จอมเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6119101008   นายพีระพงศ์   โปธาคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง