ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 8
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1
คณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 12
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5514301002   นายชยากร   ศรีพรภาคย์ : พัฒนาสังคมและมนุษย์ 6ชั่วโมง
5710101419   นางสาวอรอนงค์   ทับทิม : การประมง 6ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5804104346   นางสาวอรณิชา   ลิ่วโรจน์สกุล : สถิติ 6ชั่วโมง
5805201337   นางสาวพิชญา   วงศ์พุฒิ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901102451   นางสาววาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901105348   นางสาวปทิตตา   จันทร์กลิ่น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105357   นางสาวพรสราญ   พรศิริโสภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113332   นายโภคพัฒน์   โล่พานิช : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124313   นางสาวทักษิณา   สมบูรณ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5903102324   นางสาวธัญญาลักษณ์   สะตะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5904102309   นางสาวดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5910101328   นางสาวฌัชชา   ทาปัญญา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101336   นางสาวณิชารีย์   แสนหลวง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101394   นางสาววรฤทัย   ทิพย์อัญชลี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101395   นางสาววราลักษณ์   จันทร์เกตุ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101413   นางสาวสุทัศตรา   ตรึกตราครบุรี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101429   นางสาวอภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 6ชั่วโมง
5912107312   นางสาวณัฐวดี   โปธิ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101354   นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101359   นางสาวพัชณิภา   ก้อนไพบูลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101369   นางสาวรวิวรรณ   สูบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6001101315   นางสาวณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101360   นายรุ่งโรจน์   ห้องบัว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101383   นางสาวอาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102511   นางสาวอรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102513   นายอาทิตย์   นันตาวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105310   นางสาวจันทิมา   เสนพรหม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105363   นายประทานพร   ทิพวงศ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105368   นางสาวปิยะธิดา   ศรีวิชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105370   นางสาวปิยะนุช   เอิบโชคชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105371   นางสาวเปรมฤทัย   กลิ่นชื่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105392   นางสาวรัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001113305   นางสาวขจิตมณี   เมืองพรหม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113309   นางสาวจิรัฐิติกาล   จันทะวงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113333   นางสาวรัชฎาภรณ์   ดิลกลาภ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113336   นางสาวศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113338   นางสาวศุภกานต์   พชกูล : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113341   นางสาวสุภาภรณ์   ประธาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001125306   นางสาวจิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6004102311   นางสาวจิรัฏฐิกา   พิศุทธ์ทิฆัมพร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004107304   นายเคณรมิษ   ลงยันต์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107333   นางสาวสุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107342   นางสาวไอริน   แซ่หลอ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101309   นางสาวภีรนีย์   มานะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104323   นางสาวชลธิชา   เปล้ากระโทก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104337   นางสาวดวงฤทัย   วงค์ราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102332   นายไชยวุฒิ   แสนทวีสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102389   นางสาวปุญญาพร   ชูประเสริฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102408   นายภาณุพงศ์   ผลจันทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103403   นางสาวพรทิพย์   ศรีสุรักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104310   นางสาวกุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101344   นางสาวเบญจมาศ   วิญญูพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 6ชั่วโมง
6010501001   นายจตุรงค์   มาติดต่อ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 6ชั่วโมง
6012101310   นางสาวจิรัชญา   ม่วงแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101348   นางสาวปวันรัตน์   ผานาค : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012101392   นายอำนวยวิชญ์   วรรณา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6012106367   นายศุภจักร   นันตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101351   นางสาวนภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6101101301   นางสาวณัฐวลัญช์   วรโชติวานิชกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102350   นายณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102460   นางสาวศิริวิมล   ลื่อเพ็ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102494   นายออมสิน   เนาว์ประเสริฐ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105308   นางสาวจิรัชญา   อุปละ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101113330   นายศตวรรษ   โสภณกุลทรัพย์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113337   นายสุรชัย   ลือชา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101122024   นายเดชาวัต   ศรีจอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101124304   นายกฤษณะ   ภูสถาน : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6103101339   นายพุฒิพงศ์   สุทหนิ้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103102326   นางสาวพรภัทร   พิมมะศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103103335   นางสาวพนิดา   บุญจันต๊ะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103353   นางสาววัชราภรณ์   ชัยกันทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103356   นางสาววิลาวัลย์   โคตรบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104102304   นายคณวัฒน์   สีดาธรรม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6106101471   นางสาวสิรินาถ   ญานะศร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106104404   นางสาวรัตติกาล   มันทะนา : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104429   นางสาวสุนิษา   ปิยศทิพย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106105322   นางสาวประภาศิริ   บัวเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6109101002   นางสาวกรรณิการ์   ปัญญาเลิศวิชญ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101006   นางสาวกัณฐิกา   ดาวรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101062   นางสาวฤชา   คำแหงพล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101069   นางสาวสิรีธร   ไทยใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6112102349   นางสาวอรวรรณ   กันทะวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6114101391   นางสาวสกาย   สุวรรณกิตติกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102366   นางสาวสุดารัตน์   เขียวพระอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123353   นายพบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123395   นางสาวสุฑาลินี   แสนวัง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102315   นายจักรพงศ์   เทวกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6122101324   นางสาวจารุวรรณ   มากระโทก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101358   นางสาวธัญญาลักษ์   คำภีระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6201101010   นางสาวญาธิกา   กันทลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101011   นางสาวฐิติวรรณ   ศุภะดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101021   นางสาวนารี   ดุจรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101022   นางสาวน้ำฝน   บัวธนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101032   นางสาวพิยดา   เครืองรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101047   นางสาวศิริพร   มงคลเกียรติคีรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101053   นางสาวสุนิสา   ดาบุญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101054   นางสาวสุวิภา   เจาะจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101055   นางสาวอนิตยา   เขียวนุช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101057   นางสาวอรุณี   รัตนเริงวิทย์กุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201101059   นายเอกสิทธิ์   เพิ่มปิก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201102315   นางสาวขนิษฐา   คำฟู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102348   นางสาวดลนภา   ส่างเสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102409   นายภัทระ   แสงเรือง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102423   นางสาวลิศา   จารย์โพธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201122004   นางสาวคำเฮือน   พนาวิไล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201122030   นายพิทยุตม์   นิ้มสันติเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201126302   นายจักรินทร์   ทั่งสุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126304   นายเจตนัตว์   เพ็ญแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126307   นางสาวฐิติยา   ณ พัทลุง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126312   นางสาวพิมพกานต์   ตองใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6203101305   นางสาวขวัญกมล   โนภา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203101329   นางสาวปาณิศรา   หิรัญชาติ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6204101309   นายจารุวัฒน์   เเต่งนวล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204102311   นางสาวมณีเนตร   เพ็ชรประกอบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204102315   นางสาววิจิตรา   รุ้งพิมาย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105305   นางสาวชนัญธิดา   ปิ่นแสงแก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105315   นางสาวกรทิพย์   กันทา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204106308   นายเตชสิทธิ์   กิจการนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6205101354   นายนัทธพนธ์   ขอบเหลือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101377   นางสาวศิรินทร์รัตน์   มีปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101381   นางสาวศุภมาส   เผือกเหลือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101382   นางสาวศุภลักษณ์   กุหลาบ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101391   นางสาวสุนิษา   ปานันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105337   นายธีรภัทร์   ใหม่วงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101323   นางสาวเจนจิรา   สาครขันธ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101352   นางสาวธัญลักษณ์   โปทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101404   นางสาวศิริพร   วงศ์แจ่ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101410   นางสาวศุภาพิชญ์   อินทรไทยวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206103016   นายธีรภัทร   เทียนขานุ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103321   นายชโยดม   กิจธัญญะสัมพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103322   นางสาวชุติกาญจน์   อินทะปัญโญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103374   นางสาวรวีภรณ์   ศรีสด : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103399   นายศิริวัฒนา   ถาวร : บัญชี 6ชั่วโมง
6206103425   นางสาววนิดา   ยาวิไชย : บัญชี 6ชั่วโมง
6206105008   นางสาวชวัลลักษณ์   ไกรกรุง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6206105028   นางสาวสุภาวดี   ขันทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6209101019   นางสาวสิรินันยา   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101329   นายตะวัน   ลุงกู่มะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101390   นางสาวอรมณัส   พรหมสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101008   นายธนธรณ์   วงศ์สุวัฒน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212102343   นายพิสิษฐ์   สะมาสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6214101327   นางสาวณัฐพร   ดีปินไซร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6215123302   นางสาวกษมา   พรหมสุวรรณ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123304   นางสาวเกลียวทิพย์   นิยมญาติ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6219101310   นางสาวเบญจกัลยาณี   นาสมชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219101318   นางสาวสุคันธา   ศรีคำมา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219103501   นางสาวกัญญาณัฐ   ประชุมพรรณ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6222101411   นายวิชชากร   นากลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง