ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5903101341   นายพิทักษ์   มหาไม้ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5906102301   นางสาวกณัฐฐา   นันทะวชิรกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102377   นายณัฐวัฒน์   ไวเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101379   นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101380   นายอจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102312   นางสาวกัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102315   นายกิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102318   นางสาวเกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102323   นางสาวจันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102325   นายชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102326   นางสาวจินตนา   สุทธาชีวสิทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102331   นางสาวจุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102339   นางสาวชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102346   นายณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102349   นายณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102363   นายธนสาร   ทองขำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102365   นายธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102373   นายธีรดนย์   มลิเครือ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102374   นายธีรภัทร   เมณกูล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102380   นายนพเก้า   สีนวล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102381   นางสาวนพมาศ   ชุมภูมี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102386   นายนัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102389   นายนิติกร   แก้วเล็ก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102412   นางสาวพัชรินทร์   สีปัชชา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102417   นางสาวพิมรภา   คำภีระ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102420   นายพุฒิพงษ์   ยุติวงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001102423   นางสาวภัทรวดี   ทองหล่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102426   นายภานุพันธ์   ตาจันทร์ดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102429   นางสาวมัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102435   นางสาวรวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102436   นางสาวรังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102437   นางสาวรัชนก   ชูวิทย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102438   นางสาวรัชนีกร   ธรรมลังกา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102439   นางสาวรัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102442   นางสาวลักคณาพร   วรรณประเสริฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102444   นายวรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102446   นายวรวุฒิ   ติ๊บปุ๊ด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102448   นางสาววรารัตน์   อินทร์ต๊ะกอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102449   นางสาววราศิริ   ดีมืด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102454   นายวัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102461   นายวุฒิชัย   ลักษณะวิลัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102468   นางสาวศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102480   นางสาวสินีนุช   โม้ป้อ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102482   นางสาวสิริยากร   ฟูวัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102484   นายสุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102486   นางสาวสุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102491   นางสาวสุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102492   นางสาวสุภณิดา   กุลโคตร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102501   นางสาวสุวิมล   บัวภา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6001102504   นางสาวหัถยา   คำจันทร์วงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102512   นางสาวอัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102524   นางสาวฐิติมา   สุนทรโอวาท : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001113308   นางสาวจินตนา   ใจยะสุ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113309   นางสาวจิรัฐิติกาล   จันทะวงษ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113317   นางสาวณัฐวศา   ใจกันทะ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113332   นางสาวรพีพรรณ   จันทร์ฉาย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001113333   นางสาวรัชฎาภรณ์   ดิลกลาภ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001125325   นางสาวภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003101306   นางสาวจรัญญา   บุญสีสุข : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101314   นางสาวชยาภรณ์   ภักดีไทย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101333   นายนาธาน   จะทอ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101335   นางสาวปิย์วรา   โกวิทอิสริยะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101342   นางสาวภูริชญา   ยิ้มพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101357   นายศุภณัฐ   กายถวาย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003101366   นายสุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102320   นายดาวุล   บริจินดากุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102322   นางสาวธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102324   นายธีรพล   กัณหาเรียง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102327   นางสาวนอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102328   นางสาวนัทกมล   คมขำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102331   นางสาวปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102332   นางสาวพรนภัส   เยื้องทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102342   นางสาวละอองดาว   ลิ้มภักดี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102343   นางสาวลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102345   นางสาววิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102349   นางสาวศุภนิดา   บริรักษ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102351   นางสาวสุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102354   นางสาวสุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003102355   นางสาวสุพิชญา   สุทธพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003103304   นางสาวจารุวรรณ   โนจรมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103305   นางสาวจีรนันท์   วานิชต์นติลานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103306   นางสาวฉัตรนิษสรา   วานิชต์นติลานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103307   นางสาวจุฬาลักษณ์   จันทร์หอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103309   นางสาวชนิสรา   เทียมเมฆา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103310   นางสาวชมัยพร   ปัจจัยยัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103312   นางสาวณัฐกานต์   มะโดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103313   นางสาวณัฐนรี   คันทะมัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103314   นายณัฐพงษ์   มุงเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103317   นายณัฐวุฒิ   สิงห์สุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103320   นางสาวดรุณี   วงษ์สลุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103327   นางสาวนคนันทินี   หงษ์มาลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103328   นางสาวนิชานันท์   ทิศาธนาเสฏฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103329   นางสาวกมลลักษณ์   ประสันรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103330   นางสาวเนตรนภา   สุจดา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103332   นางสาวเบญจมาศ   อินแปง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103340   นางสาวพรธิดา   ถาแวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103341   นางสาวพรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103344   นางสาวพิชิตา   สุขุมประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103348   นายภาณุพงศ์   น้อยผล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103358   นายศิริโชค   แสนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103361   นางสาวสิเมษินี   คูปฏิพัทธ์นุกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003103362   นางสาวณิชนันช์   เชียงแรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6003104301   นายกชกรบดินธ์   สุขวัฒนาสินิทธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104302   นางสาวกาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104303   นางสาวคัคนางค์   ปัญญาเทพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104305   นางสาวจุฑามาศ   เชื้อลิ้นฟ้า : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104306   นางสาวชฎาพร   เนื่องโพล้ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104307   นายชนาธิป   รัตนนพนันท์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104309   นายชาญณรงค์   กุลเพชร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104310   นางสาวฐานิดา   แก้วแก่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104314   นางสาวณิชมน   ตาติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104325   นางสาวพิรุณโรจน์   ปันแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104326   นายพีรณัฐ   ตานุ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104330   นางสาววราสิรี   เลิศศิลป์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104333   นายวายุพล   งามเลิศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104334   นางสาวศิริรักษ์   อินต๊ะโม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104336   นายสมชาย   ลุงเสาร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104340   นายอนาวิล   เบ็ญจะญาติ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104342   นายอานนท์   สุปินะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104343   นางสาวอินทิรา   ระบือนาม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003105320   นางสาวนิศากานต์   จังพล : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6004105303   นายกายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105305   นางสาวขนิษฐา   ธงศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105306   นายคณิน   ฉัตรธนพงศ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105307   นายจตุรวิทย์   คำจีน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105310   นางสาวชลธิดา   ปัญจะรักษ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105312   นางสาวโชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105313   นางสาวโชติรส   ฤทธิบำรุง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105322   นางสาวมณฑิรา   คณะโส : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105325   นางสาวรวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105328   นางสาวลัดดาวัลย์   บวรศักดิ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105333   นางสาวมุกพิศุทธิ์   ศรีรัตนสุวรรณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105334   นางสาวศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105335   นายสาริน   สมเป็ง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105336   นางสาวสุดารัตน์   สว่างแจ้ง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105338   นางสาวสุภัทธรา   จินะราช : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105339   นางสาวอทิตยา   คำมา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105340   นางสาวอรณัชชา   จันทยงค์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105341   นางสาวอัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004106332   นายภาณุกฤษฎ์   อินต๊ะยศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004107301   นางสาวกัญญารัตน์   สูนรัมย์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107307   นายณัฐวิชย์   ยุติมิตร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107309   นายธนกฤต   สันคำ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107312   นายธีรเจต   คำปาแฝง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107313   นายธีรภัทร   เนตรฉัยยา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107315   นางสาวปัณญณัช   พิมพ์สาร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107316   นายพงศ์พิสุทธิ์   ทองวรรณ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107319   นายภาณุ   วีระแก้ว : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107325   นางสาววิลาวรรณ   บริสุทธิ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107326   นายวุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107328   นางสาวศิริษานันต์   ทรัพย์ประเสริฐ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107332   นางสาวสุทธิกานต์   ฉิมพาลี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107333   นางสาวสุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107335   นายสุรดิษ   หิรัญพานิช : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107342   นางสาวไอริน   แซ่หลอ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104304   นายกอบชัย   นางเมาะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104323   นางสาวชลธิชา   เปล้ากระโทก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104327   นางสาวฌัชชา   จันทร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104328   นางสาวญาดา   พันสุภะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104349   นางสาวปริสา   สอดสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104351   นางสาวปลายฟ้า   เรืองฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104368   นางสาวพิชญานิน   กาวิละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101314   นางสาวกิ่งฉัตร   แสงทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101315   นางสาวกิ่งดาว   อภิบาล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101316   นายกิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101382   นางสาวธิดา   น้อยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101384   นายนครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101406   นายผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101413   นายพันธกานต์   สิทธิดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101434   นางสาวเยาวลักษณ์   ปัญญาวัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101440   นางสาวรุ่งนิดา   วอบือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101449   นางสาววริศรา   เติมนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101450   นางสาววารินพร   พงศพัฒนสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101481   นางสาวอรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101482   นางสาวอรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101484   นางสาวอรพรรณ   ใหมละเอียด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101485   นางสาวอรพินท์   ปิยะประชากร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101493   นางสาวอาทิตยา   นามอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101507   นางสาวณพัชสนันท์   ผาดเเสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101508   นางสาวมลุลี   ตาเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101512   นางสาวพิมพ์ประภัส   ธิวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101513   นางสาวนิภาพร   ปิยะมาตย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101514   นางสาวชนากานต์   พิมเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101515   นางสาวธัญญามาศ   ฟุ่มเฟือย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101516   นางสาวพัณณิตา   วงค์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102307   นางสาวกวินลักษณ์   แซ่ลี้ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102320   นางสาวจันทรจิรา   จันทรยากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102324   นางสาวจิราภา   วงค์น้อย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102346   นางสาวณัฐริการ์   กันไชย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102352   นางสาวทัศนีย์   มาระวัง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102353   นางสาวทิตยา   ใสสุทธิสะอาด : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102358   นางสาวธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102365   นางสาวนงลักษณ์   แซ่เฒ่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102368   นางสาวนัชชา   สายสงวนทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102370   นางสาวนัทธ์ชนัน   หาญภักดีนิยม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102373   นางสาวน้ำฝน   น้อยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102376   นางสาวนุชนาฏ   ก๋าพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102377   นางสาวบุญธิดา   แซ่เตียว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102392   นายพศวีร์   บรรเทิงกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102401   นางสาวพิมยาภา   ออมกลิ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102402   นางสาวพิลัมภา   หลีศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102405   นางสาวภัทรภรณ์   เตยทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102410   นายภานุพงษ์   เฉลิมสินสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102413   นางสาวเมทินี   ดิษฐศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102414   นายเมธาวี   จันทรมิตรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102423   นายราชานันท์   บุญศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102424   นายรุ่งโรจน์   อำไพภักดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102427   นายวรพงษ์   คงพนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102429   นางสาววรัชยา   ปั้นเปรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102435   นางสาววรินทร์ธันยพร   กูลวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102439   นายวุฒินันท์   ทะนันชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102441   นายศตายุ   สุรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102442   นายศิรวิทย์   ภูจอมเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102443   นายศิริพงษ์   สมพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102444   นางสาวศิริพร   สีสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102452   นางสาวสรารักษ์   เชื้อชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102456   นางสาวสิรินทรา   บุญมาเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102461   นายสุทิน   บุญทารมณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102468   นายหฤษฎ์   ผัดผ่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102469   นายอติเทพ   เสลานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102470   นางสาวอธิชา   สายปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102471   นางสาวอนงนาฏ   เป็งกาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102495   นางสาวมนัสนันท์   กันทะปง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102496   นางสาววรัมพร   โพธิ์ศรีทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103305   นางสาวกฤตพร   จุลสอน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103309   นางสาวกัลย์สุดา   คำเพ็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103312   นางสาวกิจติพร   คำชื่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103315   นางสาวเกวลิน   แซ่ย่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103316   นางสาวเกษมณี   สิงสุทำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103326   นางสาวจิราพร   เชื้อต่าย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103328   นางสาวจุฑามาศ   บัวคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103329   นางสาวจุฑามาศ   วามตา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103332   นางสาวชญาณี   นวนมิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103339   นางสาวชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103353   นางสาวณัฐวรรณ   จันทร์สา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103355   นางสาวณิชา   พรมทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103356   นางสาวณิชากร   วันมาลา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103357   นางสาวดลยา   กีกอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103358   นางสาวดวงกมล   รื่นเริง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103369   นางสาวธัญญาทิพย์   วรรณเลิศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103374   นายนครินทร์   ธนะด้วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103375   นางสาวนภัสสร   คงพิทักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103377   นางสาวนรีกานต์   กันธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103378   นางสาวนัทธ์หฤทัย   สอนสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103379   นางสาวนันทิดา   ศรีโภคา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103381   นางสาวนารีรัตน์   จันสาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103382   นางสาวนิจฉรา   ตรัสสุภาพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103413   นางสาวพัชรี   จะวะนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103414   นางสาวพัชรีพร   ศรีเงิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103416   นางสาวพัทธ์ธีรา   สนม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103434   นางสาวรัชนีย์   สุขเปียง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103442   นางสาวลัดดาวัลย์   งามลา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103450   นางสาววรรณศิริ   กองพรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103452   นางสาววราภรณ์   คันทะเมฆ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103458   นางสาววิภาวรรณ   แก้วลังกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103492   นางสาวแหวนวะลี   วงค์ครองศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103495   นางสาวอภิญญา   ไกรวังค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103497   นางสาวอรอนงค์   เหม่ถ่า : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103498   นางสาวอาทิตยา   โพธิสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103499   นางสาวอินทิรา   แลบุญมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103501   นางสาวไอรดา   จันทร์อ่วม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104302   นางสาวกมลพรรณ   บุญอินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104304   นางสาวกรทิพย์   ไชยโลกา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104308   นางสาวกาญจณา   บุญมา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104311   นางสาวเกวลิน   ปัญโญยอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104312   นางสาวเกวลิน   เพตะกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104317   นางสาวจรรยารัตน์   จันทร์ดวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104323   นางสาวฉัตรธิพร   กาวิโล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104325   นางสาวฉัตรสุดา   สุขเอียด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104351   นายธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104354   นางสาวธัญญลักษณ์   บุญยงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104362   นางสาวนัธวรรณ   กันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104366   นางสาวเบญจวรรณ   วังท้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104387   นางสาวภัคจีรา   สุกันธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104388   นางสาวภัททิยา   โปธา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104393   นางสาวมาริสา   มณีรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104394   นางสาวยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104405   นางสาววรรณิกา   โพธิ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104407   นางสาววรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104408   นางสาววาทพร   ผาสม : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104409   นางสาววิภาพร   สุดแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104410   นางสาววิภาวรรณ   คำแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104412   นางสาวศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104413   นางสาวศรัญญา   สุนันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104414   นางสาวศันศนีย์   อุดทาเสด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104420   นางสาวสุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104448   นางสาวอุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
6009101306   นางสาวกานต์ชนิต   พากเพียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101327   นายธนพล   แต้วัฒนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101333   นางสาวนราทิพย์   สีนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101336   นางสาวนันท์นภัส   รักยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101337   นางสาวนันทพร   ทองชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101339   นางสาวณัฐสุดา   กำแพงทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101340   นางสาวนิศรา   ทิยะมุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101343   นางสาวบุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101345   นางสาวปณิตา   ยอดประชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101366   นางสาววรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101371   นายวายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101376   นายศวัสกร   เทพวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101384   นายสมิทธ์   ท้าวแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101385   นางสาวสราวลี   อุดนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101396   นางสาวสุรัญชนา   หน่อบุญโยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101397   นางสาวสุรีย์ฉาย   พรมสา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101398   นางสาวเสาวลักษณ์   คุณรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101407   นางสาวอาธิญา   ภูอาลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101408   นางสาวอารยา   ทองเชียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101409   นางสาวอารียา   เที่ยงทุกข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101411   นางสาวฮิโยริ   อิชิกาว่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102304   นางสาวฐิติพร   พิรมย์พันธ์นุกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102305   นางสาวฑิฆัมพร   สมบูรณ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102312   นางสาวธัณศร   วิรตาพงษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102316   นางสาวปานบุญ   อยู่โสนะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102317   นางสาวพรชนัญญ์   แก้วเอียด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102318   นางสาวพิมพ์มาดา   จุลละสุภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102320   นางสาวเพ็ญพิชชา   จักรนิล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102330   นางสาววิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102331   นางสาวศรัญญา   สุขสุแดน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102336   นางสาวสุทธิรัก   แซ่ตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 3ชั่วโมง
6010101326   นางสาวชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101327   นายชัชชล   วรรณา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101331   นางสาวฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101387   นางสาววิสุดา   เลิศลาด : การประมง 3ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 3ชั่วโมง
6012101301   นางสาวกนกกานต์   ทิพเทพา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101303   นางสาวกรกช   ติ๊บเบี้ยว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101304   นายกฤชณัฐน์   ชำนาญหมอ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101311   นางสาวเจนรวี   โมทนากาล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101312   นายปุณณวิทย์   นิธิภัทร์ชญานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101318   นายชัยชนะ   ธะราวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101319   นางสาวชาฎาพร   แจ้ป้อม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101329   นางสาวณัฐรมย์   รนวิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101331   นางสาวดารณี   เมฆไพบูลย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101337   นางสาวธนาพร   กาสมุทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101342   นางสาวนัดทิดา   อู๋ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101344   นางสาวนันท์ชพร   อ้ายต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101352   นางสาวพรปวีณ์   มนสิการ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101364   นางสาวรุ่งนภา   ไพรโพนทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101393   นางสาวอิศราพรรณ   ศรีมาตร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101394   นางสาวอุบลวรรณ   พิกุลขาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102350   นายเป็นหนึ่ง   หล่อวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106303   นายกวินภพ   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106308   นายเกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106311   นายจิรภัทร   เทพพานิช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106312   นางสาวจิราพัชร   จงสิริวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106314   นางสาวจุฑาทิพย์   ไชยเมืองคน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106316   นางสาวฉัตรแก้ว   อรรถบัญชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106318   นางสาวชลดา   คำจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106319   นางสาวฐิติกา   เกษสระน้อย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106320   นางสาวฐิติยา   จิตณาวิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106323   นางสาวณัฐชยา   พานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106325   นางสาวณีรนุช   อิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106326   นางสาวดลดวงพร   พรมจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106329   นางสาวทัศนีวรรณ   คำขา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106337   นางสาวนิรุชา   ศุภศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106338   นางสาวบุปผา   ทิพย์ประมวล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106339   นางสาวเบญจวรรณ   ปิ่นหอม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106340   นางสาวปนัดดา   เพ็ญเพ็ชร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106342   นางสาวพรกนก   คำมุง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106356   นางสาวลักษมี   จิพ้วย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106359   นายวิชชการ   ธาตุชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106362   นางสาวศดานันท์   ศรีอำคา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106364   นางสาวศิริรัตน์   หงษ์ทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106370   นายสหรัฐ   อรุณพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106376   นางสาวสุภัชสรา   แสงบุญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106380   นางสาวอริศรา   ก้อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106384   นายอาทิตย์   ชื่นสุขอารีกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106385   นางสาวอาภาภรณ์   ทิพย์ดวง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101302   นายกร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101303   นางสาวกรกช   มณีผ่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101315   นางสาวจิราพัชร   สุริยวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101317   นางสาวชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101325   นายณัฐวุฒิ   กันหมุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101328   นางสาวณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101329   นางสาวดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101330   นายตะวัน   นิพิฐธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101334   นายนนท์พิพัฒน์   ใจสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101340   นางสาวเบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101344   นายภัทพงศ์   เพ็ชรชำลิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101346   นางสาวภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101349   นางสาวภาสิณี   รัชชุศานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101367   นางสาวศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101379   นายอุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014102350   นางสาวชลิดา   สุขจำนงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6015123318   นายชนวีร์   แซ่ย่าง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123352   นายปัญจพล   สายสว่าง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123356   นายเผด็จพล   ไชยสกุล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6119101001   Mr.Kimtich   Huy : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101002   นายเกียรติศักดิ์   ชุมหล่อ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101003   นางสาวญาณิศา   พิทักษ์วัฒนดำรง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101005   นายณัฐวัตร   ขวัญนิมิตร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101006   นายธีระวัฒน์   สามทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101007   นายเนวิน   ทำศรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101008   นายพีระพงศ์   โปธาคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101009   นายพีระพงศ์   เลาเทาะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101010   นายพุทธิฉัตร   วงศ์ตาผา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101011   นายมนัส   น้อยทับทิม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101012   นายศุภวิชญ์   ใจสมุทร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101013   นายเศรษฐชัย   เเสงสีจันทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101014   นายสุพจน์   แซ่ย่าง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101015   นายอธิป   สมาพงษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101016   นายเอกชัย   น้อยแฮ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง