ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6006102413   เมทินี   ดิษฐศรี : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102429   วรัชยา   ปั้นเปรม : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102471   อนงนาฏ   เป็งกาศ : การตลาด 1ชั่วโมง
6009101339   ณัฐสุดา   กำแพงทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน 1ชั่วโมง
6201125321   นางสาวธัญลักษณ์   โปธายะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125326   นางสาวนิรชา   สุขพระนพรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125327   นางสาวบุญสิตา   แก้วเพ็ชรวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125339   นางสาวภัทรวดี   กำเนิดนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6201125350   นายสรวิชญ์   ขุนเสถียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6203103302   นางสาวกนกนาถ   แซ่โค้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103303   นางสาวกมลพรรณ   ปิงดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103306   นางสาวคณิศร   ปุ๊ดแค : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103310   นางสาวโชติกา   เกตุอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103314   นางสาวธวัลรัตน์   คล้ายชม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103330   นางสาวปิยะธิดา   ลภัสมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103332   นางสาวพิกุลทอง   คุ้มประภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103336   นางสาวรดา   ทองชะโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103337   นางสาวรวงข้าว   ตรางา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6203103345   นางสาวสุชานาถ   ปินนะสุ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6204105305   นางสาวชนัญธิดา   ปิ่นแสงแก้ว : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6204105307   นางสาวณัฐธิดา   ธนานันท์ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6204105313   นางสาววัลยา   แก้วจา : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6204105314   นายวิศวยศ   เวชสิทธิ์ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6204105315   นางสาวกรทิพย์   กันทา : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6206101313   นายไกรสร   พงษ์ศรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102311   นางสาวกัลยรัตน์   ผ่องปัญญา : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102347   นางสาวธันยพร   เพชรนามชัย : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102371   นางสาวพิมพิศา   ศิลวันต์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102381   นางสาวมณีสรา   ปลูกปัญญากุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102389   นางสาววัชราภรณ์   ใจกันทะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102390   นางสาววัชราภรณ์   ยิ่งตระกูล : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102398   นางสาวศิริลักษณ์   พรรณขาม : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102410   นางสาวสุนันทินี   ธรรมใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 1ชั่วโมง
6206102436   นางสาวภัคจิรา   กันทะนะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6206103364   นางสาวเปรมกมล   กอสัมพันธ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103371   นางสาวเพชรดา   สุนันต๊ะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103385   นางสาววิภาพร   ดอยกิ่ง : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103411   นางสาวสุมินทร์ตรา   ปะนามะสา : บัญชี 1ชั่วโมง
6206103419   นางสาวจิราลักษณ์   พงค์ปัญญา : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101036   นางสาวรัตติกาล   อัครชัยวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101049   นางสาวสุวิภา   ปัญญาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 1ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 1ชั่วโมง
6214101301   นางสาวกนกพร   นาคทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101303   นางสาวกนิษฐา   ทุนกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101306   นางสาวกัญญาณัฐ   ยากรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101307   นางสาวกัญญาภัค   น้อยลมทวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101308   นางสาวกัญญารัตน์   อิ่นคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101309   นางสาวกานต์ธิดา   แก้วเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101311   นางสาวกวินรัตน์   โชคอุทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101319   นางสาวชนนิกานต์   ไตรภพเสาวภาคย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101320   นางสาวชนัญชิดา   พงศ์ศุภะมงคล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101323   นางสาวชุติกาญจน์   กาญจนรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101324   นางสาวชุติกาญจน์   หน่อแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101327   นางสาวณัฐพร   ดีปินไซร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101329   นายธนะบูรณ์   ตรีโชติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101333   นางสาวธัญวรัตน์   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101334   นางสาวธัญวรัตม์   คิดเลิศล้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101335   นางสาวนงนภัส   แจ่มใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101336   นายนันทวัฒน์   สาคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101340   นายปริญญา   ชุ่มเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101343   นางสาวปานชีวา   ทองแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101360   นางสาวศุภกานต์   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101363   นางสาวสินีนาถ   ทิพย์สังวาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101364   นางสาวสุธัญญา   ยมศรีเคน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101368   นางสาวอภิชญาพร   เพิ่มพวก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101369   นายอภิเชษฐ์   ใจกันทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101379   นางสาวพิมประภา   มะเทวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101385   นายอนาวิน   มาอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214101386   นายณัฐสาร   นำบุญจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6214102317   นางสาวเจนจิรา   ต้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102324   นางสาวณัฏฐณิชา   ม่วงเมือง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102335   นางสาวนภาพร   แก้วใจ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102385   นางสาวศุภางค์ณิช   จ่ายเพ็ง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6214102386   นางสาวสรุดา   กระจับเงิน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง