ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801102475   สุมินตรา   ท้าวอ้าย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
5901101346   นายพลวัฒน์   จุ่มแก้ว : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5901101360   ศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 24ชั่วโมง
5901102380   ธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 24ชั่วโมง
5910101370   พลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 24ชั่วโมง
5910101429   อภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 24ชั่วโมง
5922101310   เกษมสันต์   เกษรแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5922101314   จุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5922101333   นายทศพล   คันธรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
5922101347   นายเนติพนธ์   หลีเเก้วสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง
5922101374   นายเริงฤทธิ์   แซ่ภู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
5922101386   วิเชษฐ์พงษ์   พรมมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5922101387   วิภาดา   กุณารี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 24ชั่วโมง
6001105416   อลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 24ชั่วโมง
6001124324   ศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 24ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 24ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 24ชั่วโมง
6010101328   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุก : การประมง 24ชั่วโมง
6010101343   ธนกร   ลำใย : การประมง 24ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101364   ปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101376   ภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101406   สุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 24ชั่วโมง
6010102341   สิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6022101302   กนกวรรณ   สุใจจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
6022101332   ณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022101368   ปภาสิริ   ธนะอุตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022101384   พิมพ์ชนก   มหาวัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
6022101403   รัศมี   ภักดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022101431   สิริกร   สุกสีใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
6022101449   อรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6101101325   ธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6101101377   อริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 24ชั่วโมง
6101102354   ณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 24ชั่วโมง
6101102402   พรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 24ชั่วโมง
6101105334   บัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 24ชั่วโมง
6101105350   พิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 24ชั่วโมง
6101113320   ธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 24ชั่วโมง
6101124314   ณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
6101125330   มิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6101125336   ศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6110101306   เกตุสุดา   อินต๊ะวงค์ : การประมง 24ชั่วโมง
6110101321   นางสาวณัฐกุล   มีแท้ : การประมง 24ชั่วโมง
6110101329   ธนวรรณ   ลิ้มประเสริฐ : การประมง 24ชั่วโมง
6110101363   นางสาวมลฑาทิพย์   ชูเทียน : การประมง 24ชั่วโมง
6110101373   วิยดา   หมื่นพิลมทอง : การประมง 24ชั่วโมง
6110101380   ศุภิสรา   แวดศรี : การประมง 24ชั่วโมง
6110101383   นางสาวสุขุมาลย์   สุภาพ : การประมง 24ชั่วโมง
6122101010   บุญญฤทธิ์   ธานี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง
6122101013   นายไพสิฐ   กลหิรัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง
6122101321   คณุตม์   ภาตินทุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง