ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5822101303   กฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101305   กัณฐิกา   เต็งศิริวัฒนานนท์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101312   เกศสินีย์   โนชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101321   เจริญฤทธิ์   ชุ่มใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101322   ฉัตรธิดา   สามเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101347   นายธวัชชัย   ปิงกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 16ชั่วโมง
5822101352   ธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101354   นราพร   ทองริว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101356   นางสาวนำหทัย   กุณา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
5822101360   นางสาวเบญจรัตน์   อาจวิจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
5822101369   นายพรเทพ   ลาศนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
5822101395   วนิชชา   ยอมใบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101397   วราภรณ์   ภู่น้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 16ชั่วโมง
5822101401   วิชราภรณ์   เหมืองน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101402   วิรัลยุพา   แปงใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101403   วีรพล   วีระคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101406   ศลิษา   จันต๊ะตึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5822101408   นางสาวศิระประภา   ใจกล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
5822101414   สมฤทัย   สมทะนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
5822101420   นางสาวสุมณฑิรา   อุตระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 16ชั่วโมง
5822101423   นางสาวสุรัตนา   คงกระพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
5822101429   นายเอกดนู   เสียงใส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
5922101302   นางสาวกรัณฑรัตน์   ในเวียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
5922101305   กัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 16ชั่วโมง
5922101310   เกษมสันต์   เกษรแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5922101333   นายทศพล   คันธรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
5922101347   นายเนติพนธ์   หลีเเก้วสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
5922101382   นางสาววัชรินทร์   จันติ๊บ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
5922101386   วิเชษฐ์พงษ์   พรมมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5922101387   วิภาดา   กุณารี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 16ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6022101008   นันทวัฒน์   มีสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6022101015   อริศรา   เพียรสร้างวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6022101302   กนกวรรณ   สุใจจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
6022101315   จักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6022101332   ณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
6022101369   ประพิมชนก   ใจประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
6022101431   สิริกร   สุกสีใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
6022102003   ณัฐพงศ์   ทองศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
6022103004   ครรชิตพล   ใสหมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
6022103006   นายณัฐพงษ์   มณีไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
6122101004   นายชาญศักดิ์   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122101013   นายไพสิฐ   กลหิรัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
6122102004   นายธเนศพล   สายคำดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
6122102012   นายภูผา   โรจน์บุญถึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
6122102016   นายรชต   เทียมเมฆ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง
6122103006   นายชัยฤทธิ์   เวียงวิเศษ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
6122103011   นายธนกฤต   นันต๊ะจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง